Hungarian-English dictionary »

[best] meaning in English

Showing results for bes
Search instead for [best]
HungarianEnglish
besajtol ige

grout verb
[UK: ɡraʊt] [US: ˈɡraʊt]

besajtolás főnév

grout noun
[UK: ɡraʊt] [US: ˈɡraʊt]

besamelmártás

white sauce◼◼◼[UK: waɪt sɔːs] [US: ˈwaɪt ˈsɒs]

béchamel sauce

besároz ige

mud◼◼◼ verb
[UK: mʌd] [US: ˈməd]

dirty◼◼◻ verb
[UK: ˈdɜː.ti] [US: ˈdɝː.ti]

muddy◼◼◻ verb
[UK: ˈmʌ.di] [US: ˈmʌ.di]

mire◼◻◻ verb
[UK: ˈmaɪə(r)] [US: ˈmaɪr]

bemire verb
[UK: bɪmˈaɪə] [US: bɪmˈaɪɚ]

bespatter◼◼◼ verb
[UK: bɪ.ˈspæ.tə] [US: bɪ.ˈspæ.tʌr]

drabble verb
[UK: ˈdræ.bəl] [US: ˈdræ.bəl]

slush verb
[UK: slʌʃ] [US: sˈləʃ]

besározódott melléknév

mud-stained adjective
[UK: mʌd steɪnd] [US: ˈməd ˈsteɪnd]

mudded adjective
[UK: ˈmʌ.dɪd] [US: ˈmʌ.dɪd]

besározott

bedraggled◼◼◼ adjective
[UK: bɪ.ˈdræɡ.l̩d] [US: bə.ˈdræɡ.l̩d]

bemired adjective
[UK: bɪmˈaɪəd] [US: bɪmˈaɪɚd]

bespattered◼◼◼ adjective
[UK: bɪ.ˈspæ.təd] [US: bɪ.ˈspæ.təd]

mired◼◼◻ adjective
[UK: ˈmaɪəd] [US: ˈmaɪrd]

mudded◼◻◻ verb
[UK: ˈmʌ.dɪd] [US: ˈmʌ.dɪd]

muddied◼◼◻ verb
[UK: ˈmʌ.dɪd] [US: ˈmʌ.did]

besározza magát

drabble[UK: ˈdræ.bəl] [US: ˈdræ.bəl]

besavanyít ige

pickle verb
[UK: ˈpɪk.l̩] [US: ˈpɪk.l̩]

sour verb
[UK: ˈsaʊə(r)] [US: ˈsaʊər]

besavanyodik ige

sour◼◼◼ verb
[UK: ˈsaʊə(r)] [US: ˈsaʊər]

besavanyodott melléknév

sour◼◼◼ adjective
[UK: ˈsaʊə(r)] [US: ˈsaʊər]

besavanyodva határozószó

sourly adverb
[UK: ˈsaʊə.li] [US: ˈsaʊər.li]

beseggel biz ige

swot up verb

besegít ige

help in◼◼◼ verb
[UK: help ɪn] [US: ˈhelp ɪn]

besenyő

Pecheneg◼◼◼

besétál ige

walk into◼◼◼ verb
[UK: wɔːk ˈɪn.tə] [US: ˈwɑːk ˌɪn.ˈtuː]

walk through◼◼◻ verb

besiklik ige

crawl in verb
[UK: krɔːl ɪn] [US: ˈkrɒl ɪn]

besilóz főnév

silo [silos] noun
[UK: ˈsaɪ.ləʊ] [US: ˈsaɪlo.ʊ]

besilózás főnév

silage noun
[UK: ˈsaɪ.lɪdʒ] [US: ˈsaɪ.lɪdʒ]

beskatulyáz ige

pigeonhole◼◼◼ verb
[UK: ˈpɪ.dʒən.həʊl] [US: ˈpɪ.dʒənhoʊl]

docket verb
[UK: ˈdɒkɪt] [US: ˈdɑːkət]

beslisszol ige

get in verb
[UK: ˈɡet ɪn] [US: ˈɡet ɪn]

besmúzol

fink on somebody[UK: ˈfɪŋk ɒn ˈsʌm.bə.di] [US: ˈfɪŋk ɑːn ˈsʌm.ˌbɑː.di]

besodor ige

curl up verb
[UK: kɜːl ʌp] [US: ˈkɝːl ʌp]

besodrás helye láncon ige

thrum [thrummed, thrummed, thrumming, thrums] verb
[UK: ˈθrʌm] [US: ˈθrʌm]

12

You can find it in:

HungarianEnglish