Hungarian-English dictionary »

[angrily] meaning in English

Search results in other direction.
I prefer to search in the original direction (Hungarian-English dictionary): Hungarian-English dictionary
Results: angry
I'd rather look for this: [angrily]
EnglishHungarian
angry [angrier, angriest] adjective
[UK: ˈæŋ.ɡri]
[US: ˈæŋ.ɡri]

dühös◼◼◼ melléknév

mérges◼◼◼ melléknév

haragos◼◼◻ melléknév

indulatos◼◼◻ melléknév

bosszús◼◼◻ melléknév

dühöngő◼◼◻ melléknév

fenyegető◼◻◻ melléknév

égő◼◻◻ melléknév

viharos◼◻◻ melléknév

fájó◼◻◻ melléknév

gyulladt◼◻◻ melléknév

gyulladásos melléknév

angry adjective

ideges◼◼◻ melléknév

dühödt◼◼◻ melléknév

ingerült◼◼◻ melléknév

angry look [UK: ˈæŋ.ɡri lʊk]
[US: ˈæŋ.ɡri ˈlʊk]

dühös pillantás◼◼◼

angry passages [UK: ˈæŋ.ɡri ˈpæ.sɪ.dʒɪz]
[US: ˈæŋ.ɡri ˈpæ.sə.dʒəz]

dühös szóváltás

angry with

haragban van valakivel

angry young man [UK: ˈæŋ.ɡri jʌŋ mæn]
[US: ˈæŋ.ɡri ˈjəŋ ˈmæn]

dühös fiatal◼◼◼

lázadó fiatal

be angry at somebody [UK: bi ˈæŋ.ɡri ət ˈsʌm.bə.di]
[US: bi ˈæŋ.ɡri ət ˈsʌm.ˌbɑː.di]

bosszankodik valakire

dühös valakire

haragszik valakire

mérges valakire

be angry with somebody [UK: bi ˈæŋ.ɡri wɪð ˈsʌm.bə.di]
[US: bi ˈæŋ.ɡri wɪθ ˈsʌm.ˌbɑː.di]

bosszankodik valakire

dühös valakire

haragszik valakire

mérges valakire

Don't be angry! [UK: dəʊnt bi ˈæŋ.ɡri]
[US: ˈdoʊnt bi ˈæŋ.ɡri]

Ne haragudj!◼◼◼

drive angry [UK: draɪv ˈæŋ.ɡri]
[US: ˈdraɪv ˈæŋ.ɡri]

féktelen harag◼◼◼

get angry [UK: ˈɡet ˈæŋ.ɡri]
[US: ˈɡet ˈæŋ.ɡri]

dühbe gurul◼◼◼

dühbe jön◼◼◻

méregbe jön

indulatba jön

get angry verb
[UK: ˈɡet ˈæŋ.ɡri]
[US: ˈɡet ˈæŋ.ɡri]

felbosszankodik ige

megharagszik ige

megmérgesedik ige

get somebody angry [UK: ˈɡet ˈsʌm.bə.di ˈæŋ.ɡri]
[US: ˈɡet ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈæŋ.ɡri]

felbosszant valakit

feldühít valakit

méregbe hoz valakit

12