Hungarian-English dictionary »

[ agg] meaning in English

HungarianEnglish
agg

aged◼◼◼ adjective
[UK: eɪdʒd] [US: ˈeɪdʒd]

ancient◼◼◼ adjective
[UK: ˈeɪn.ʃənt] [US: ˈeɪn.tʃənt]

very old◼◻◻ noun
[UK: ˈver.i əʊld] [US: ˈver.i oʊld]

agg (férfi) főnév

old man◼◼◼ noun
[UK: əʊld mæn] [US: oʊld ˈmæn]

késő az agg ebet táncra oktatni

an old dog will learn no tricks[UK: ən əʊld dɒɡ wɪl lɜːn nəʊ trɪks] [US: ˈæn oʊld ˈdɔːɡ wɪl ˈlɝːn ˈnoʊ ˈtrɪks]

You can find it in:

HungarianEnglish