French-English dictionary »

libéré meaning in English

FrenchEnglish
libéré adjectif

unleashed◼◼◼(not leashed)
adjective
[UK: ʌn.ˈliːʃt] [US: ʌn.ˈliːʃt]

libéré adjectif

deliberate◼◼◼(intentional)
adjective
[UK: dɪ.ˈlɪ.bə.reɪt] [US: də.ˈlɪ.bə.rət]
It was deliberate. = C'était délibéré.

deliberate◼◼◼(not hasty or sudden)
adjective
[UK: dɪ.ˈlɪ.bə.reɪt] [US: də.ˈlɪ.bə.rət]
It was deliberate. = C'était délibéré.

libérément adverbe

deliberately◼◼◼adverb
[UK: dɪ.ˈlɪ.bə.rət.li] [US: də.ˈlɪ.bə.rət.li]
He lied deliberately. = Il a délibérément menti.