Englisch-Ungarisch Wörterbuch » blow up Bedeutung in Ungarisch

EnglischUngarisch
blow up verb
[UK: bləʊ ʌp]
[US: ˈbloʊ ʌp]

felrobban◼◼◼ ige

felrobbant◼◼◼ ige

felfúj ige

felfújódik ige

felfújtat ige

felfúvódik ige

felnagyít ige

felpumpál ige

lehord ige

letol ige

nagyít ige

blow up a football tight [UK: bləʊ ʌp ə ˈfʊt.bɔːl taɪt]
[US: ˈbloʊ ʌp ə ˈfʊt.ˌbɒl ˈtaɪt]

futball-labdát feszesre felfúj

futball-labdát keményre felfúj

blow up a snapshot verb
[UK: bləʊ ʌp ə ˈsnæp.ʃɒt]
[US: ˈbloʊ ʌp ə ˈsnæp.ˌʃɑːt]

felnagyít (képet) ige

blow up with pride [UK: bləʊ ʌp wɪð praɪd]
[US: ˈbloʊ ʌp wɪθ ˈpraɪd]

felfuvalkodik ige

gőgös melléknév

blow upon somebody's reputation [UK: bləʊ ə.ˈpɒn ˈsəm.ˌbɑː.di ˌre.pjʊ.ˈteɪʃ.n̩]
[US: ˈbloʊ ə.ˈpɑːn ˈsəm.ˌbɑː.di ˌre.pjə.ˈteɪʃ.n̩]

foltot ejt vk hírnevén

blow-up [UK: bləʊ ʌp]
[US: ˈbloʊ ʌp]

robbanás◼◼◼ főnév

botrány főnév

civódás főnév

dühroham főnév

felfújható melléknév

felnagyítás főnév

felnagyított térkép

felpumpálható melléknév

felrepesztés főnév

felrobbanás főnév

felrobbantás főnév

kirobbanás főnév

kitörés főnév

kőzetrobbantás főnév

nagyított kép

összeszólalkozás főnév

repesztés főnév

szóváltás főnév

veszekedés főnév

blowup noun
[UK: ˈbloˌəp]
[US: ˈbloˌəp]

robbanás◼◼◼ főnév

dühroham főnév

felnagyított fénykép főnév

inflict a blow up something [UK: ɪn.ˈflɪkt ə bləʊ ʌp ˈsʌm.θɪŋ]
[US: ˌɪn.ˈflɪkt ə ˈbloʊ ʌp ˈsʌm.θɪŋ]

ütést mér (vmre)

12

You can find it in:

EnglischUngarisch