Englisch-Ungarisch Wörterbuch »

answering bedeutet auf Ungarisch

EnglischUngarisch
answering adjective

megfelelő (to valaminek)◼◼◼ melléknév

válaszoló◼◼◻ melléknév

válasz… melléknév

answering back noun

feleselés◼◼◼ főnév

answering machine noun
[UK: ˈɑːn.sər.ɪŋ mə.ˈʃiːn]
[US: ˈæn.sər.ɪŋ mɪ.ˈʃiːn]

üzenetrögzítő◼◼◼ főnév

answering service [answering services] noun
[UK: ˈɑːn.sər.ɪŋ ˈsɜː.vɪs]
[US: ˈæn.sər.ɪŋ ˈsɝː.vəs]

telefonszolgálat◼◼◼ főnév

answering to the description [UK: ˈɑːn.sər.ɪŋ tuː ðə dɪ.ˈskrɪp.ʃn̩]
[US: ˈæn.sər.ɪŋ ˈtuː ðə də.ˈskrɪp.ʃn̩]

a leírásnak megfelelő

hello! (used only when answering phone) [UK: hə.ˈləʊ]
[US: həˈlo.ʊ]

Halló!

I'm only getting an answering machine [UK: aɪm ˈəʊn.li ˈɡet.ɪŋ ən ˈɑːn.sər.ɪŋ mə.ˈʃiːn]
[US: ˈaɪm ˈoʊn.li ˈɡet.ɪŋ ˈæn ˈæn.sər.ɪŋ mɪ.ˈʃiːn]

csak üzenetrögzítő válaszol

Take your time before answering! [UK: teɪk jɔː(r) ˈtaɪm bɪ.ˈfɔː(r) ˈɑːn.sər.ɪŋ]
[US: ˈteɪk ˈjɔːr ˈtaɪm bɪ.ˈfɔːr ˈæn.sər.ɪŋ]

Ne hamarkodd el a választ!

You can find it in:

EnglischUngarisch