Engelsk-Ungersk ordbok » appoint är på ungerska

EngelskaUngerska
appointment noun
[UK: ə.ˈpɔɪnt.mənt]
[US: ə.ˌpɔɪnt.mənt]

randevú◼◻◻ főnév

találkozás◼◻◻ főnév

berendezés főnév

megbeszélt időpont főnév

megbeszélt találkozó főnév

stallum főnév

szállító főnév

appointment book [UK: ə.ˈpɔɪnt.mənt bʊk]
[US: ə.ˌpɔɪnt.mənt ˈbʊk]

előjegyzési napló

appointments [UK: ə.ˈpɔɪnt.mənts]
[US: ə.ˌpɔɪnt.mənts]

berendezés◼◼◼ főnév

felszerelés◼◼◻ főnév

berendezési tárgyak

felszerelési tárgyak

arrange an appointment [UK: ə.ˈreɪndʒ ən ə.ˈpɔɪnt.mənt]
[US: ə.ˈreɪndʒ ˈæn ə.ˌpɔɪnt.mənt]

időpontot egyeztet

at the appointed time [UK: ət ðə ə.ˈpɔɪn.tɪd ˈtaɪm]
[US: ət ðə ə.ˌpɔɪn.təd ˈtaɪm]

kitűzött időpontban

megadott időpontban

megbeszélt időben

be disappointed in something [UK: bi ˌdɪ.səˈpo.ɪn.tɪd ɪn ˈsʌm.θɪŋ]
[US: bi ˌdɪ.sə.ˌpɔɪn.təd ɪn ˈsʌm.θɪŋ]

csalódott (vmben)

be disappointed with sy

csalódik vkiben

by appointment [UK: baɪ ə.ˈpɔɪnt.mənt]
[US: baɪ ə.ˌpɔɪnt.mənt]

megállapodás szerint

megbeszélés szerint

Can I make an appointment to see the …? [UK: kæn ˈaɪ ˈmeɪk ən ə.ˈpɔɪnt.mənt tuː ˈsiː ðə]
[US: ˈkæn ˈaɪ ˈmeɪk ˈæn ə.ˌpɔɪnt.mənt ˈtuː ˈsiː ðə]

Kérhetek egy időpontot a …?

could I make an appointment to see …? [UK: kʊd ˈaɪ ˈmeɪk ən ə.ˈpɔɪnt.mənt tuː ˈsiː]
[US: ˈkʊd ˈaɪ ˈmeɪk ˈæn ə.ˌpɔɪnt.mənt ˈtuː ˈsiː]

kérhetek egy időpontot a történő találkozásra?

disappoint verb
[UK: ˌdɪ.səˈpɔɪnt]
[US: ˌdɪ.sə.ˌpɔɪnt]

kiábrándít◼◼◼ ige

meghiúsít◼◻◻ ige

csalódást okoz ige

cserben hagy ige

disappointed adjective
[UK: ˌdɪ.səˈpo.ɪn.tɪd]
[US: ˌdɪ.sə.ˌpɔɪn.təd]

csalódott◼◼◼ melléknév

csalódás◼◼◻ melléknév

elkeseredett melléknév

disappointedly adverb
[UK: ˌdɪ.səˈpo.ɪn.tɪd.li]
[US: ˌdɪ.səˈpo.ɪn.tɪd.li]

csalódottan◼◼◼ határozószó

kiábrándultan◼◼◻ határozószó

csalatkozva határozószó

disappointing adjective
[UK: ˌdɪ.səˈpo.ɪnt.ɪŋ]
[US: ˌdɪ.sə.ˌpɔɪnt.ɪŋ]

kiábrándító◼◼◼ melléknév

bosszantó◼◻◻ melléknév

elkeserítő◼◻◻ melléknév

kellemetlen◼◻◻ melléknév

disappointingly

kiábrándítóan◼◼◼

disappointment noun
[UK: ˌdɪ.səˈpo.ɪnt.mənt]
[US: ˌdɪ.sə.ˌpɔɪnt.mənt]

csalódás◼◼◼ főnév

csalódottság◼◼◻ főnév

kiábrándulás◼◻◻ főnév

123

You can find it in:

EngelskaUngerska

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies