Engelsk-Ungarsk ordbok » proportional betyr ungarsk

EngelskUngarsk
proportional adjective
[UK: prə.ˈpɔːʃ.n̩əl]
[US: prə.ˈpɔːr.ʃn̩əl]

aránylagos melléknév

arányos melléknév

aránytag főnév

megfelelő melléknév

proporcionális melléknév

proportional factor [UK: prə.ˈpɔːʃ.n̩əl ˈfæk.tə(r)]
[US: prə.ˈpɔːr.ʃn̩əl ˈfæk.tər]

arányossági tényező

proportional representation [UK: prə.ˈpɔːʃ.n̩əl ˌre.prɪ.zen.ˈteɪʃ.n̩]
[US: prə.ˈpɔːr.ʃn̩əl ˌre.prə.zen.ˈteɪʃ.n̩]

arányos képviselet

proportionalism [UK: prəˈpɔːʃənlɪz(ə)m ]
[US: prəˈpɔrʃənəlɪz(ə)m ]

pol arányos képviseleti rendszer elve

proportionality noun
[UK: prə.ˌpɔː.ʃə.ˈnæ.lɪ.ti]
[US: prə.ˌpɔːr.ʃə.ˈnæ.lə.ti]

arányosság főnév

proportionality constant [UK: prə.ˌpɔː.ʃə.ˈnæ.lɪ.ti ˈkɒn.stənt]
[US: prə.ˌpɔːr.ʃə.ˈnæ.lə.ti ˈkɑːn.stənt]

arányossági tényező

proportionally adverb
[UK: prə.ˈpɔː.ʃə.nə.li]
[US: prə.ˈpɔːr.ʃə.nə.li]

aránylag határozószó

arányosan határozószó

viszonylag határozószó

vm arányában határozószó

vmhez viszonyítva határozószó

be directly proportional [UK: bi dɪ.ˈrekt.li prə.ˈpɔːʃ.n̩əl]
[US: bi də.ˈrekt.li prə.ˈpɔːr.ʃn̩əl]

egyenes arányosságú

be directly proportional to something [UK: bi dɪ.ˈrekt.li prə.ˈpɔːʃ.n̩əl tuː ˈsʌm.θɪŋ]
[US: bi də.ˈrekt.li prə.ˈpɔːr.ʃn̩əl ˈtuː ˈsʌm.θɪŋ]

egyenes arányban van (vmivel)

directly proportional [UK: dɪ.ˈrekt.li prə.ˈpɔːʃ.n̩əl]
[US: də.ˈrekt.li prə.ˈpɔːr.ʃn̩əl]

egyenesen arányos

disproportional adjective
[UK: dˌɪsprəpˈɔːʃənəl]
[US: dˌɪsprəpˈoːrʃənəl]

aránytalan melléknév

disproportionality noun

aránytalanság főnév

inversely proportional [UK: ɪn.ˈvɜː.sli prə.ˈpɔːʃ.n̩əl]
[US: ˌɪn.ˈvɝː.sli prə.ˈpɔːr.ʃn̩əl]

fordítottan arányos

inversely proportional (to something) [UK: ɪn.ˈvɜː.sli prə.ˈpɔːʃ.n̩əl]
[US: ˌɪn.ˈvɝː.sli prə.ˈpɔːr.ʃn̩əl]

fordítva arányos (vmvel)

unproportional adjective
[UK: ˈʌn.prə.ˈpɔː.ʃənl]
[US: ˈʌn.prə.ˈpɔː.ʃənl]

aránytalan melléknév

Andre søkemuligheter

EngelskUngarsk

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies