dicţionar Maghiar-Englez »

versenyez înseamnă în null

MaghiarăEngleză
versenyez ige

compete [competed, competed, competing, competes]◼◼◼ verb
[UK: kəm.ˈpiːt] [US: kəm.ˈpiːt]

race [raced, raced, racing, races]◼◼◼ verb
[UK: reɪs] [US: ˈreɪs]

compare [compared, compared, comparing, compares]◼◻◻ verb
[UK: kəm.ˈpeə(r)] [US: kəm.ˈper]

vie [vied, vied, vying, vies]◼◻◻ verb
[UK: vaɪ] [US: ˈvaɪ]

emulate [emulated, emulated, emulating, emulates]◼◻◻ verb
[UK: ˈe.mjʊ.leɪt] [US: ˈe.mjə.ˌlet]

contend [contended, contended, contending, contends]◼◻◻ verb
[UK: kən.ˈtend] [US: kən.ˈtend]

rival [rivalled, rivalled, rivalling, rivals]◼◻◻ verb
[UK: ˈraɪ.vəl] [US: ˈraɪ.vəl]

run against◼◻◻ verb
[UK: rʌn ə.ˈɡenst] [US: ˈrən ə.ˈɡenst]

versenyez (vkvel) ige

oppose [opposed, opposed, opposing, opposes] verb
[UK: ə.ˈpəʊz] [US: əˈpoʊz]

versenyez vkvel (vmben)

vie something with somebody[UK: vaɪ ˈsʌm.θɪŋ wɪð ˈsʌm.bə.di] [US: ˈvaɪ ˈsʌm.θɪŋ wɪθ ˈsʌm.ˌbɑː.di]

versenyeznek egymással (vmben)

vie with each other in doing something[UK: vaɪ wɪð iːtʃ ˈʌð.ə(r) ɪn ˈduːɪŋ ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈvaɪ wɪθ ˈiːtʃ ˈʌð.r̩ ɪn ˈduːɪŋ ˈsʌm.θɪŋ]

versenyezzünk

race ya◼◼◼[UK: reɪs jə] [US: ˈreɪs ˈjɑː]

Versenyezzünk!

I'll race you![UK: aɪl reɪs juː] [US: ˈaɪl ˈreɪs ˈjuː]

autógyár képviseletében versenyez

race for a firm[UK: reɪs fɔː(r) ə fɜːm] [US: ˈreɪs ˈfɔːr ə ˈfɝːm]

evezésben versenyez

row[UK: raʊ] [US: ˈroʊ]

kora megakadályozza abban, hogy versenyezzen

his age debars him from competing[UK: hɪz eɪdʒ dɪ.ˈbɑːz hɪm frəm kəm.ˈpiːt.ɪŋ] [US: ˈhɪz ˈeɪdʒ dɪ.ˈbɑːrz ˈhɪm frəm kəm.ˈpiːt.ɪŋ]

versenyez ige

race [raced, raced, racing, races]◼◼◼ verb
[UK: reɪs] [US: ˈreɪs]

nem versenyezhet vkvel

be no match for somebody[UK: bi nəʊ mætʃ fɔː(r) ˈsʌm.bə.di] [US: bi ˈnoʊ ˈmætʃ ˈfɔːr ˈsʌm.ˌbɑː.di]

nem versenyezhettem vele

he was one too many for me[UK: hiː wɒz wʌn tuː ˈmen.i fɔː(r) miː] [US: ˈhiː wəz wʌn ˈtuː ˈmen.i ˈfɔːr ˈmiː]

he was too much for me[UK: hiː wɒz tuː ˈmʌtʃ fɔː(r) miː] [US: ˈhiː wəz ˈtuː ˈmʌtʃ ˈfɔːr ˈmiː]

vagyont ellóversenyez

race away a fortune[UK: reɪs ə.ˈweɪ ə ˈfɔː.tʃuːn] [US: ˈreɪs ə.ˈweɪ ə ˈfɔːr.tʃən]

You can find it in:

MaghiarăEngleză