dicţionar Maghiar-Englez »

varázslat înseamnă în null

MaghiarăEngleză
varázslat főnév

magic [magics]◼◼◼ noun
[UK: ˈmæ.dʒɪk] [US: ˈmæ.dʒɪk]

spell [spells]◼◼◼ noun
[UK: spel] [US: ˈspel]

charm [charms]◼◼◻ noun
[UK: tʃɑːm] [US: ˈtʃɑːrm]

sorcery [sorceries]◼◼◻ noun
[UK: ˈsɔː.sə.ri] [US: ˈsɔːr.sə.ri]

enchantment [enchantments]◼◻◻ noun
[UK: ɪn.ˈtʃɑːnt.mənt] [US: en.ˈtʃænt.mənt]

incantation [incantations]◼◻◻ noun
[UK: ˌɪnk.æn.ˈteɪʃ.n̩] [US: ˌɪnk.ən.ˈteɪʃ.n̩]

varázslat főnév
GB

glamour◼◻◻ noun
[UK: ˈɡlæ.mə(r)] [US: ˈɡlæ.mər]

varázslat főnév

witchcraft◼◻◻ noun
[UK: ˈwɪtʃ.krɑːft] [US: ˈwɪʧ.ˌkræft]

medicine [medicines]◼◻◻ noun
[UK: ˈmed.sn̩] [US: ˈme.dəs.n̩]

hex [hexes]◼◻◻ noun
[UK: heks] [US: ˈheks]

mojo◼◻◻ noun
[UK: ˈmodʒəʊ] [US: ˈmodʒoʊ]

black art◼◻◻ noun
[UK: blæk ɑːt] [US: ˈblæk ˈɑːrt]

varázslat főnév
US

glamor noun
[UK: ˈɡlæ.mə(r)] [US: ˈɡlæ.mər]

varázslat főnév

goetic noun
[UK: ɡˈəʊtɪk] [US: ɡˈoʊɾɪk]

thaumaturgy noun
[UK: θˈɔːmətʃˌʊədʒi] [US: θˈɔːmətʃˌʊrdʒi]

bewitchment noun
[UK: bɪ.ˈwɪt.ʃmənt] [US: bɪ.ˈwɪt.ʃmənt]

counter-charm noun
[UK: ˈkaʊn.tə(r) tʃɑːm] [US: ˈkaʊn.tər ˈtʃɑːrm]

demonry noun
[UK: dˈemɒnri] [US: dˈemɑːnri]

gramary noun
[UK: ɡrˈaməri] [US: ɡrˈæmɚri]

grammary noun
[UK: ɡrˈaməri] [US: ɡrˈæmɚri]

grammarye noun
[UK: ɡrˈaməri] [US: ɡrˈæmɚri]

obeah noun
[UK: ˈəʊbə] [US: ˈoʊbə]

pishogue noun
[UK: pɪ.ˈʃəʊɡ] [US: pɪˈʃoʊɡ]

varázslat alatt

under a spell◼◼◼[UK: ˈʌnd.ə(r) ə spel] [US: ˈʌnd.r̩ ə ˈspel]

varázslat alatt áll

be under the charm[UK: bi ˈʌnd.ə(r) ðə tʃɑːm] [US: bi ˈʌnd.r̩ ðə ˈtʃɑːrm]

varázslat hatása alatt áll

be under the charm[UK: bi ˈʌnd.ə(r) ðə tʃɑːm] [US: bi ˈʌnd.r̩ ðə ˈtʃɑːrm]

varázslatos

magical◼◼◼ adjective
[UK: ˈmæ.dʒɪk.l̩] [US: ˈmæ.dʒɪk.l̩]

magic◼◼◼ adjective
[UK: ˈmæ.dʒɪk] [US: ˈmæ.dʒɪk]

enchanting◼◼◻ adjective
[UK: ɪn.ˈtʃɑːnt.ɪŋ] [US: en.ˈtʃænt.ɪŋ]

charmed (beguiled)◼◻◻ adjective
[UK: tʃɑːmd] [US: ˈtʃɑːrmd]

wizard [wizards]◼◻◻ noun
[UK: ˈwɪ.zəd] [US: ˈwɪ.zərd]

thaumaturgic adjective
[UK: θˌɔːmətʃˈʊədʒɪk] [US: θˌɔːmətʃˈʊrdʒɪk]

enhanting adjective
[UK: enhˈantɪŋ] [US: enhˈæntɪŋ]

magian adjective
[UK: mˈadʒən] [US: mˈædʒən]

thaumaturgical adjective
[UK: θˌɔːmətʃˈʊədʒɪkəl] [US: θˌɔːmətʃˈʊrdʒɪkəl]

varázslatos báj főnév
GB

glamour noun
[UK: ˈɡlæ.mə(r)] [US: ˈɡlæ.mər]

varázslatos szépség főnév
GB

glamour◼◼◼ noun
[UK: ˈɡlæ.mə(r)] [US: ˈɡlæ.mər]

varázslatos szépség főnév
US

glamor noun
[UK: ˈɡlæ.mə(r)] [US: ˈɡlæ.mər]

varázslatosan határozószó

charmingly adverb
[UK: ˈtʃɑː.mɪŋ.li] [US: ˈtʃɑːr.mɪŋ.li]

enchantingly adverb
[UK: ɪn.ˈtʃɑːn.tɪŋ.li] [US: ɪn.ˈtʃɑːn.tɪŋ.li]

12

You can find it in:

MaghiarăEngleză