Ungarsk-engelsk ordbok » varázslat betyr engelsk

UngarskEngelsk
varázslat főnév

magic◼◼◼ noun
[UK: ˈmæ.dʒɪk] [US: ˈmæ.dʒɪk]

spell◼◼◼ noun
[UK: spel] [US: ˈspel]

charm◼◼◻ noun
[UK: tʃɑːm] [US: ˈtʃɑːrm]

enchantment◼◼◻ noun
[UK: ɪn.ˈtʃɑːnt.mənt] [US: en.ˈtʃænt.mənt]

sorcery◼◼◻ noun
[UK: ˈsɔː.sə.ri] [US: ˈsɔːr.sə.ri]

incantation◼◻◻ noun
[UK: ˌɪnk.æn.ˈteɪʃ.n̩] [US: ˌɪnk.ən.ˈteɪʃ.n̩]

witchcraft◼◻◻ noun
[UK: ˈwɪtʃ.krɑːft] [US: ˈwɪʧ.ˌkræft]

varázslat főnév
GB

glamour◼◻◻ noun
[UK: ˈɡlæ.mə(r)] [US: ˈɡlæ.mər]

varázslat főnév

bewitchment noun
[UK: bɪ.ˈwɪt.ʃmənt] [US: bɪ.ˈwɪt.ʃmənt]

black art noun
[UK: blæk ɑːt] [US: ˈblæk ˈɑːrt]

counter-charm noun
[UK: ˈkaʊn.tə(r) tʃɑːm] [US: ˈkaʊn.tər ˈtʃɑːrm]

demonry noun
[UK: dˈemɒnri] [US: dˈemɑːnri]

goetic noun
[UK: ɡˈəʊtɪk] [US: ɡˈoʊɾɪk]

gramary noun
[UK: ɡrˈaməri] [US: ɡrˈæmɚri]

grammary noun
[UK: ɡrˈaməri] [US: ɡrˈæmɚri]

grammarye noun
[UK: ɡrˈaməri] [US: ɡrˈæmɚri]

hex noun
[UK: heks] [US: ˈheks]

medicine noun
[UK: ˈmed.sn̩] [US: ˈme.dəs.n̩]

mojo noun
[UK: ˈmodʒəʊ] [US: ˈmodʒoʊ]

obeah noun
[UK: ˈəʊbə] [US: ˈoʊbə]

pishogue noun
[UK: pɪ.ˈʃəʊɡ] [US: pɪˈʃoʊɡ]

thaumaturgy noun
[UK: θˈɔːmətʃˌʊədʒi] [US: θˈɔːmətʃˌʊrdʒi]

varázslat főnév
US

glamor noun
[UK: ˈɡlæ.mə(r)] [US: ˈɡlæ.mər]

varázslat alatt

under a spell[UK: ˈʌnd.ə(r) ə spel] [US: ˈʌnd.r̩ ə ˈspel]

varázslat alatt áll

be under the charm[UK: bi ˈʌnd.ə(r) ðə tʃɑːm] [US: bi ˈʌnd.r̩ ðə ˈtʃɑːrm]

varázslat hatása alatt áll

be under the charm[UK: bi ˈʌnd.ə(r) ðə tʃɑːm] [US: bi ˈʌnd.r̩ ðə ˈtʃɑːrm]

varázslatos melléknév

magic◼◼◼ adjective
[UK: ˈmæ.dʒɪk] [US: ˈmæ.dʒɪk]

magical◼◼◼ adjective
[UK: ˈmæ.dʒɪk.l̩] [US: ˈmæ.dʒɪk.l̩]

enchanting◼◻◻ adjective
[UK: ɪn.ˈtʃɑːnt.ɪŋ] [US: en.ˈtʃænt.ɪŋ]

wizard◼◻◻ adjective
[UK: ˈwɪ.zəd] [US: ˈwɪ.zərd]

charmed (beguiled) adjective
[UK: tʃɑːmd] [US: ˈtʃɑːrmd]

enhanting adjective
[UK: enhˈantɪŋ] [US: enhˈæntɪŋ]

magian adjective
[UK: mˈadʒən] [US: mˈædʒən]

thaumaturgic adjective
[UK: θˌɔːmətʃˈʊədʒɪk] [US: θˌɔːmətʃˈʊrdʒɪk]

thaumaturgical adjective
[UK: θˌɔːmətʃˈʊədʒɪkəl] [US: θˌɔːmətʃˈʊrdʒɪkəl]

varázslatos báj GB

glamour[UK: ˈɡlæ.mə(r)] [US: ˈɡlæ.mər]

varázslatos szépség GB

glamour[UK: ˈɡlæ.mə(r)] [US: ˈɡlæ.mər]

varázslatos szépség főnév
US

glamor noun
[UK: ˈɡlæ.mə(r)] [US: ˈɡlæ.mər]

varázslatosan határozószó

charmingly adverb
[UK: ˈtʃɑː.mɪŋ.li] [US: ˈtʃɑːr.mɪŋ.li]

enchantingly adverb
[UK: ɪn.ˈtʃɑːn.tɪŋ.li] [US: ɪn.ˈtʃɑːn.tɪŋ.li]

12

Andre søkemuligheter

UngarskEngelsk

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies