dicţionar Maghiar-Englez » pari meaning in Engleză

MaghiarăEngleză
pari

even-handed noun
[UK: ˈiːv.n̩ ˈhæn.dɪd] [US: ˈiːv.n̩ ˈhæn.dəd]

evenhanded adjective
[UK: i.vən.ˈhæn.dəd] [US: i.vən.ˈhæn.dəd]

match noun
[UK: mætʃ] [US: ˈmætʃ]

par noun
[UK: pɑː(r)] [US: ˈpɑːr]

pari árfolyam

exchange at par[UK: ɪkˈs.tʃeɪndʒ ət pɑː(r)] [US: ɪks.ˈtʃeɪndʒ ət ˈpɑːr]

par[UK: pɑː(r)] [US: ˈpɑːr]

pária

pariah◼◼◼ noun
[UK: pə.ˈraɪə] [US: pə.ˈraɪə]

outcaste noun
[UK: ˈaʊtk.ɑːst] [US: ˈaʊtkæst]

untouchable adjective
[UK: ʌn.ˈtʌ.tʃəb.l̩] [US: ʌn.ˈtə.tʃəb.l̩]

Paridae

Paridae[UK: pˈarɪdˌiː] [US: pˈærɪdˌiː]

Parietales

Parietales[UK: pəˈraɪɪtlz ] [US: pəˈraɪətəlz ]

parin

at par[UK: ət pɑː(r)] [US: ət ˈpɑːr]

parin alul

below par[UK: bɪ.ˈləʊ pɑː(r)] [US: bəˈlo.ʊ ˈpɑːr]

parin felül

above par[UK: ə.ˈbʌv pɑː(r)] [US: ə.ˈbʌv ˈpɑːr]

parin felül áll

stand at premium[UK: stænd ət ˈpriː.mɪəm] [US: ˈstænd ət ˈpriː.miəm]

stand premium[UK: stænd ˈpriː.mɪəm] [US: ˈstænd ˈpriː.miəm]

paripa főnév

charger◼◼◼ noun
[UK: ˈtʃɑː.dʒə(r)] [US: ˈtʃɑːr.dʒər]

steed◼◼◼ noun
[UK: stiːd] [US: ˈstiːd]

paripák

steeds◼◼◼[UK: stiːdz] [US: stiːdz]

paríroz ige

fend off verb
[UK: fend ɒf] [US: ˈfend ˈɒf]

Paris főnév

Paris◼◼◼ noun
[UK: ˈpæ.rɪs] [US: ˈpæ.ˌrɪs]

Parisit-(Ce) (ásv) főnév

Parisite-(Ce) noun
[UK: pˈarɪsˌaɪt] [US: pˈærɪsˌaɪt]

Parisit-(Nd) (ásv) főnév

Parisite-(Nd) noun
[UK: pˈarɪsˌaɪt] [US: pˈærɪsˌaɪt]

paritás főnév

parity◼◼◼ noun
[UK: ˈpæ.rɪ.ti] [US: ˈpe.rə.ti]

paritáshiba főnév

parity error noun
[UK: ˈpæ.rɪ.ti ˈe.rə(r)] [US: ˈpe.rə.ti ˈe.rər]

paritásos pénzbeváltás

exchange at par[UK: ɪkˈs.tʃeɪndʒ ət pɑː(r)] [US: ɪks.ˈtʃeɪndʒ ət ˈpɑːr]

parittya főnév

sling◼◼◼ noun
[UK: sl̩ɪŋ] [US: sˈlɪŋ]

parittya (fegyver) főnév

arm-sling noun
[UK: ɑːm sl̩ɪŋ] [US: ˈɑːrm sˈlɪŋ]

parittyából kilő ige

sling (slung, slung) verb
[UK: sl̩ɪŋ slʌŋ slʌŋ] [US: sˈlɪŋ sˈləŋ sˈləŋ]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

parittyából kilőtt

slung[UK: slʌŋ] [US: sˈləŋ]

parittyakő főnév

sling-stone◼◼◼ noun
[UK: sl̩ɪŋ stəʊn] [US: sˈlɪŋ ˈstoʊn]

sling noun
[UK: sl̩ɪŋ] [US: sˈlɪŋ]

parittyázó főnév

slinger noun
[UK: ˈslɪŋə(r)] [US: sˈlɪŋər]

Párizs főnév

Paris◼◼◼ noun
[UK: ˈpæ.rɪs] [US: ˈpæ.ˌrɪs]

párizsi melléknév

Parisian◼◼◼ adjective
[UK: pə.ˈrɪ.zɪən] [US: pə.ˈrɪ.ʒən]

párizsi diáknegyed

Latin quarter[UK: ˈlæ.tɪn ˈkwɔː.tə(r)] [US: ˈlæ.tən ˈkwɔːr.tər]

párizsi ember

parisian[UK: pə.ˈrɪ.zɪən] [US: pə.ˈrɪ.ʒən]

párizsi fehér

Paris white[UK: ˈpæ.rɪs waɪt] [US: ˈpæ.ˌrɪs ˈwaɪt]

whiting noun
[UK: ˈwaɪt.ɪŋ] [US: ˈwaɪt.ɪŋ]

párizsi gipsz

Paris plaster[UK: ˈpæ.rɪs ˈplɑː.stə(r)] [US: ˈpæ.ˌrɪs ˈplæ.stər]

12

You can find it in:

MaghiarăEngleză

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies