dicţionar Maghiar-Englez » parancsol meaning in Engleză

MaghiarăEngleză
parancsol ige

command◼◼◼ verb
[UK: kə.ˈmɑːnd] [US: kə.ˈmænd]

enjoin◼◼◼ verb
[UK: ɪn.ˈdʒɔɪn] [US: ɪn.ˈdʒɔɪn]

order◼◼◻ verb
[UK: ˈɔː.də(r)] [US: ˈɔːr.dər]

will (would, would)◼◼◻ verb
[UK: wɪl wʊd wʊd] [US: wɪl ˈwʊd ˈwʊd]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

bidden◼◻◻ verb
[UK: ˈbɪd.n̩] [US: ˈbɪd.n̩]

dictate (command)◼◻◻ verb
[UK: dɪk.ˈteɪt] [US: dɪk.ˈteɪt]

commandeer verb
[UK: ˌkɒ.mən.ˈdɪə(r)] [US: ˌkɑː.mən.ˈdɪr]

Parancsol egy cigarettát?

Will you have a smoke?[UK: wɪl juː həv ə sməʊk] [US: wɪl ˈjuː həv ə smoʊk]

Parancsol egy szivart?

Will you have a smoke?[UK: wɪl juː həv ə sməʊk] [US: wɪl ˈjuː həv ə smoʊk]

Parancsol még egy csészével (teát)?

How is your cup?[UK: ˈhaʊ ɪz jɔː(r) kʌp] [US: ˈhaʊ ˈɪz ˈjɔːr kʌp]

Parancsol még teát?

Will you have any more tea?[UK: wɪl juː həv ˈe.ni mɔː(r) tiː] [US: wɪl ˈjuː həv ˈe.ni ˈmɔːr ˈtiː]

Parancsol még?

Will you have any more?[UK: wɪl juː həv ˈe.ni mɔː(r)] [US: wɪl ˈjuː həv ˈe.ni ˈmɔːr]

parancsolás főnév

dictation noun
[UK: dɪk.ˈteɪʃ.n̩] [US: dɪk.ˈteɪʃ.n̩]

parancsolat főnév

commandment◼◼◼ noun
[UK: kə.ˈmɑːnd.mənt] [US: kə.ˈmænd.mənt]

behest◼◻◻ noun
[UK: bɪ.ˈhest] [US: ˌbɪ.ˈhest]

parancsolatára

anon[UK: ə.ˈnɒn] [US: ə.ˈnɒn]

parancsolgat

boss around[UK: bɒs ə.ˈraʊnd] [US: ˈbɒs ə.ˈraʊnd]

order about verb
[UK: ˈɔː.də(r) ə.ˈbaʊt] [US: ˈɔːr.dər ə.ˈbaʊt]

order about, keep on giving orders verb
[UK: ˈɔː.də(r) ə.ˈbaʊt kiːp ɒn ˈɡɪv.ɪŋ ˈɔː.dəz] [US: ˈɔːr.dər ə.ˈbaʊt ˈkiːp ɑːn ˈɡɪv.ɪŋ ˈɔːr.dərz]

regiment verb
[UK: ˈre.dʒɪ.mənt] [US: ˈre.dʒə.mənt]

parancsolgat vknek

lord it over somebody[UK: lɔːd ɪt ˈəʊv.ə(r) ˈsʌm.bə.di] [US: ˈlɔːrd ˈɪt ˈoʊv.r̩ ˈsʌm.ˌbɑː.di]

order about[UK: ˈɔː.də(r) ə.ˈbaʊt] [US: ˈɔːr.dər ə.ˈbaʊt]

parancsolgatás főnév

regimentation noun
[UK: ˌre.dʒɪ.men.ˈteɪʃ.n̩] [US: ˌre.dʒə.men.ˈteɪʃ.n̩]

parancsolgató

bossy◼◼◼ adjective
[UK: ˈbɒ.si] [US: ˈbɒ.si]

imperativeness noun
[UK: ɪmˈpɛrətɪvnəs ] [US: ɪmˈpɛrətɪvnəs ]

parancsolgató természet főnév

imperiousness noun
[UK: ɪm.ˈpɪə.rɪə.snəs] [US: ɪm.ˈpɪə.rɪə.snəs]

Parancsolj egy cigarettát!

Have a cigarette![UK: həv ə ˌsɪ.ɡə.ˈret] [US: həv ə ˌsɪ.ɡə.ˈret]

Parancsolj velem!

I am at you command![UK: ˈaɪ əm ət juː kə.ˈmɑːnd] [US: ˈaɪ ˈæm ət ˈjuː kə.ˈmænd]

Parancsolj!

Take some![UK: teɪk sʌm] [US: ˈteɪk ˈsəm]

parancsoljon

I am at your disposal[UK: ˈaɪ əm ət jɔː(r) dɪ.ˈspəʊz.l̩] [US: ˈaɪ ˈæm ət ˈjɔːr dɪˈspo.ʊz.l̩]

parancsoló melléknév

commanding◼◼◼ adjective
[UK: kə.ˈmɑːnd.ɪŋ] [US: kə.ˈmænd.ɪŋ]

authoritative◼◼◻ adjective
[UK: ɔː.ˈθɒ.rɪ.tə.tɪv] [US: ə.ˈθɔː.rə.ˌte.tɪv]

compelling◼◼◻ adjective
[UK: kəm.ˈpel.ɪŋ] [US: kəm.ˈpel.ɪŋ]

imperative◼◼◻ adjective
[UK: ɪm.ˈpe.rə.tɪv] [US: ˌɪm.ˈpe.rə.tɪv]

imperious◼◼◻ adjective
[UK: ɪm.ˈpɪə.rɪəs] [US: ˌɪm.ˈpɪ.riəs]

dictatorial◼◻◻ adjective
[UK: ˌdɪk.tə.ˈtɔː.rɪəl] [US: ˌdɪk.tə.ˈtɔː.riəl]

dominating◼◻◻ adjective
[UK: ˈdɒ.mɪ.neɪt.ɪŋ] [US: ˈdɑː.mə.ˌnet.ɪŋ]

domineering◼◻◻ adjective
[UK: ˌdɒ.mɪ.ˈnɪər.ɪŋ] [US: ˌdɑː.mə.ˈnɪr.ɪŋ]

masterful◼◻◻ adjective
[UK: ˈmɑːst.ə.fl̩] [US: ˈmæst.r̩.fl̩]

authoritativeness adjective
[UK: ɔː.ˈθɒ.rɪ.tə.tɪv.nəs] [US: ɔːr.ˈθɒ.rɪ.tə.tɪv.nəs]

12

You can find it in:

MaghiarăEngleză

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies