dicţionar Maghiar-Englez » mennyiség meaning in Engleză

MaghiarăEngleză
anyagmennyiség főnév

amount of substance noun
[UK: ə.ˈmaʊnt əv ˈsʌb.stəns] [US: ə.ˈmaʊnt əv ˈsʌb.stəns]

anyagmennyiség-becslő főnév
épít

quantity-surveyor noun
[UK: ˈkwɒn.tɪ.ti sə.ˈveɪə(r)] [US: ˈkwɑːn.tə.ti sər.ˈveɪər]

azonos mennyiség

equal[UK: ˈiː.kwəl] [US: ˈiː.kwəl]

equivalent[UK: ɪ.ˈkwɪ.və.lənt] [US: ɪ.ˈkwɪ.və.lənt]

becsült mennyiség főnév

indefinite quantity noun
[UK: ɪn.ˈde.fɪ.nət ˈkwɒn.tɪ.ti] [US: ˌɪn.ˈde.fə.nət ˈkwɑːn.tə.ti]

belélegzett levegő mennyiségmérő (inspirometer) főnév

inspirometer noun
[UK: ˌɪnspɪrˈɒmɪtə] [US: ˌɪnspɪrˈɑːmɪɾɚ]

bombázás nagy mennyiségű bombával

mass bombing[UK: mæs ˈbɒm.ɪŋ] [US: ˈmæs ˈbɑːm.ɪŋ]

bushelmennyiség főnév

bushelage noun
[UK: bˈʊʃelɪdʒ] [US: bˈʊʃelɪdʒ]

csapadék mennyisége

fall[UK: fɔːl] [US: ˈfɑːl]

csapadékmennyiség

amount of precipitation

csökkenteni kellene az alkohol mennyiségét

you should cut down on your drinking[UK: juː ʃʊd kʌt daʊn ɒn jɔː(r) ˈdrɪŋkɪŋ] [US: ˈjuː ˈʃʊd ˈkət ˈdaʊn ɑːn ˈjɔːr ˈdrɪŋkɪŋ]

dömpingelt (piac nagy mennyiségű áruval telített) melléknév

dumped adjective
[UK: dʌmpt] [US: ˈdəmpt]

egy bizonyos mennyiség határozószó

some adverb
[UK: sʌm] [US: ˈsəm]

egy kötényre való (mennyiség) főnév

apronful noun
[UK: ˈeɪprənf(ə)l ] [US: ˈeɪprənf(ə)l ]

egy mennyiséget kitesz

number[UK: ˈnʌm.bə(r)] [US: ˈnʌm.br̩]

egyenlő mennyiség

equal[UK: ˈiː.kwəl] [US: ˈiː.kwəl]

egyszerre felhúzott sörmennyiség

pull[UK: pʊl] [US: ˈpʊl]

egyszerre kifőzött sörmennyiség főnév

gyle noun
[UK: ɡaɪl] [US: ɡaɪl]

egységmennyiség főnév
menny

unitage noun
[UK: jˈuːnɪtɪdʒ] [US: jˈuːnɪɾɪdʒ]

egész mennyiség főnév

totality noun
[UK: təʊ.ˈtæ.lɪ.ti] [US: toʊ.ˈtæ.lɪ.ti]

eladott árumennyiség főnév

sale noun
[UK: seɪl] [US: ˈseɪl]

elegendő mennyiség főnév

sufficiency noun
[UK: sə.ˈfɪ.ʃən.si] [US: sə.ˈfɪ.ʃən.si]

elenyésző mennyiség főnév

trace noun
[UK: treɪs] [US: ˈtreɪs]

elhanyagolható mennyiség

negligible quantity[UK: ˈne.ɡlɪ.dʒəb.l̩ ˈkwɒn.tɪ.ti] [US: ˈne.ɡlə.dʒəb.l̩ ˈkwɑːn.tə.ti]

eltérő mennyiségek

unlike quantities[UK: ˌʌn.ˈlaɪk ˈkwɒn.tɪ.tɪz] [US: ən.ˈlaɪk ˈkwɑːn.tə.tiz]

energiamennyiség főnév

amount of energy noun
[UK: ə.ˈmaʊnt əv ˈe.nə.dʒi] [US: ə.ˈmaʊnt əv ˈe.nər.dʒi]

felbecsüli/megbecsüli az értékét/minőségét/mennyiségét (vmnek) ige

appreciate verb
[UK: ə.ˈpriːʃ.i.eɪt] [US: ə.ˈpriːʃ.i.eɪt]

felhasználható energiamennyiség

store of energy[UK: stɔː(r) əv ˈe.nə.dʒi] [US: ˈstɔːr əv ˈe.nər.dʒi]

felsőbb mennyiségtan főnév

analysis noun
[UK: ə.ˈnæ.lə.sɪs] [US: ə.ˈnæ.lə.səs]

filléres mennyiség főnév

pennorth noun
[UK: pˈenɔːθ] [US: pˈenɔːrθ]

fizikai mennyiség

physical quantity[UK: ˈfɪ.zɪk.l̩ ˈkwɒn.tɪ.ti] [US: ˈfɪ.zɪk.l̩ ˈkwɑːn.tə.ti]

fogyasztási mennyiség

consumption quantity[UK: kən.ˈsʌmp.ʃn̩ ˈkwɒn.tɪ.ti] [US: kən.ˈsəmp.ʃn̩ ˈkwɑːn.tə.ti]

consumption volume[UK: kən.ˈsʌmp.ʃn̩ ˈvɒ.ljuːm] [US: kən.ˈsəmp.ʃn̩ ˈvɑː.ljuːm]

fogyatkozás (mennyiségi) főnév

diminution (of quantity) noun
[UK: ˌdɪ.mɪ.ˈnjuːʃ.n̩] [US: ˌdɪ.mə.ˈnuːʃ.n̩]

folyadékmennyiség főnév

syringeful noun
[UK: ˈsɪrɪnʤf(ə)l ] [US: səˈrɪnʤf(ə)l ]

fonalmennyiség főnév

spindleful noun
[UK: ˈspɪndlf(ə)l ] [US: ˈspɪndəlf(ə)l ]

fél mennyiség

semi-sum[UK: ˈse.mi sʌm] [US: ˈse.mi ˈsəm]

fölös mennyiség

over-measure[UK: ˈəʊv.ə(r) ˈme.ʒə(r)] [US: ˈoʊv.r̩ ˈme.ʒər]

fölös mennyiségben hoz be ker

over-import[UK: ˈəʊv.ə(r) ɪm.ˈpɔːt] [US: ˈoʊv.r̩ ˌɪm.ˈpɔːrt]

füstmennyiségmérő főnév

penetrometer noun
[UK: pˌenɪtrˈɒmɪtə] [US: pˌenɪtrˈɑːmɪɾɚ]

123

You can find it in:

MaghiarăEngleză

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies