dicţionar Maghiar-Englez » helyes meaning in Engleză

MaghiarăEngleză
helyes melléknév

correct◼◼◼ adjective
[UK: kə.ˈrekt] [US: kə.ˈrekt]

right◼◼◼ adjective
[UK: raɪt] [US: ˈraɪt]

appropriate◼◼◻ adjective
[UK: ə.ˈprəʊ.priət] [US: əˈpro.ʊ.priət]

cute◼◼◻ adjective
[UK: kjuːt] [US: ˈkjuːt]

just◼◼◻ adjective
[UK: dʒəst] [US: dʒəst]

nice◼◼◻ adjective
[UK: naɪs] [US: ˈnaɪs]

proper◼◼◻ adjective
[UK: ˈprɒ.pə(r)] [US: ˈprɑː.pər]

fair◼◻◻ adjective
[UK: feə(r)] [US: ˈfer]

in place◼◻◻ adjective
[UK: ɪn ˈpleɪs] [US: ɪn ˈpleɪs]

neat◼◻◻ adjective
[UK: niːt] [US: ˈniːt]

okay◼◻◻ adjective
[UK: ˌəʊˈk.eɪ] [US: ˌoʊˈk.eɪ]

pretty◼◻◻ adjective
[UK: ˈprɪ.ti] [US: ˈprɪ.ti]

seemly◼◻◻ adjective
[UK: ˈsiːm.li] [US: ˈsiːm.li]

tight◼◻◻ adjective
[UK: taɪt] [US: ˈtaɪt]

apt adjective
[UK: æpt] [US: ˈæpt]

fitting adjective
[UK: ˈfɪt.ɪŋ] [US: ˈfɪt.ɪŋ]

good one adjective

good-looking adjective
[UK: ɡʊd ˈlʊkɪŋ] [US: ˈɡʊd ˈlʊkɪŋ]

legitimate adjective
[UK: lɪ.ˈdʒɪ.tɪ.mət] [US: lə.ˈdʒɪ.tə.mət]

nice-looking adjective
[UK: naɪs ˈlʊkɪŋ] [US: ˈnaɪs ˈlʊkɪŋ]

pertinent adjective
[UK: ˈpɜː.tɪ.nənt] [US: ˈpɝː.tə.nənt]

roger adjective
[UK: ˈrɒ.dʒə(r)] [US: ˈrɑː.dʒər]

true adjective
[UK: truː] [US: ˈtruː]

well said adjective
[UK: wel ˈsed] [US: ˈwel ˈsed]

helyes (India) melléknév

pukka adjective
[UK: ˈpʌk.ə] [US: ˈpʌk.ə]

helyes (rég) melléknév

compt adjective
[UK: kˈɒmpt] [US: kˈɑːmpt]

helyes angolság

queen's English[UK: ˈkwiːnz ˈɪŋ.ɡlɪʃ] [US: ˈkwiːnz ˈɪŋ.ˌɡlɪʃ]

helyes beállításban

in true[UK: ɪn truː] [US: ɪn ˈtruː]

helyes eljárás

right course[UK: raɪt kɔːs] [US: ˈraɪt ˈkɔːrs]

thing to do[UK: ˈθɪŋ tuː duː] [US: ˈθɪŋ ˈtuː ˈduː]

helyes elveket követő

well-principled[UK: wel ˈprɪn.səp.l̩d] [US: ˈwel ˈprɪn.səp.l̩d]

helyes elvekkel bíró

right-principled[UK: raɪt ˈprɪn.səp.l̩d] [US: ˈraɪt ˈprɪn.səp.l̩d]

helyes elvekre felépített

well-principled[UK: wel ˈprɪn.səp.l̩d] [US: ˈwel ˈprɪn.səp.l̩d]

helyes értesülés

pukka gen[UK: ˈpʌk.ə dʒen] [US: ˈpʌk.ə ˈdʒe.nə.rəl]

helyes és pártatlan ítélet

just and lawful decision[UK: dʒəst ənd ˈlɔː.fəl dɪ.ˈsɪʒ.n̩] [US: dʒəst ænd ˈlɒ.fəl də.ˈsɪʒ.n̩]

helyes gyártási gyakorlat

good manufacturing practice (GMP)◼◼◼

helyes gyerek

pretty little thing[UK: ˈprɪ.ti ˈlɪt.l̩ ˈθɪŋ] [US: ˈprɪ.ti ˈlɪt.l̩ ˈθɪŋ]

helyes hangképzés (orthophonia) főnév

orthophony noun
[UK: ɔːθˈɒfəni] [US: ɔːrθˈɑːfəni]

helyes hangképzéssel kapcsolatos (orthophonicus)

orthophonic[UK: ˌɔːθəfˈɒnɪk] [US: ˌɔːrθəfˈɑːnɪk]

helyes hangot üt meg (átv)

touch the right key[UK: tʌtʃ ðə raɪt kiː] [US: ˈtətʃ ðə ˈraɪt ˈkiː]

12

You can find it in:

MaghiarăEngleză

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies