dicţionar Maghiar-Englez » esik meaning in Engleză

MaghiarăEngleză
esik ige

fall (fell, fallen)◼◼◼ verb
[UK: fɔːl fel ˈfɔː.lən] [US: ˈfɑːl ˈfel ˈfɑː.lən]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

rain◼◼◼ verb
[UK: reɪn] [US: ˈreɪn]

drop◼◼◻ verb
[UK: drɒp] [US: ˈdrɑːp]

happen◼◼◻ verb
[UK: ˈhæ.pən] [US: ˈhæ.pən]

land◼◼◻ verb
[UK: lænd] [US: ˈlænd]

light (lit lighted, lit lighted)◼◼◻ verb
[UK: laɪt ˈlaɪ.tɪd lɪt] [US: ˈlaɪt ˈlaɪ.təd ˈlɪt]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

sink (sank sunk, sunk)◼◼◻ verb
[UK: sɪŋk sæŋk sʌŋk ˈsʌŋkən] [US: ˈsɪŋk ˈsæŋk ˈsəŋk ˈsʌŋkən]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

descend◼◻◻ verb
[UK: dɪ.ˈsend] [US: də.ˈsend]

hang (hung hanged, hung hanged)◼◻◻ verb
[UK: hæŋ hʌŋ hæŋd hʌŋ hæŋd] [US: ˈhæŋ ˈhəŋ ˈhæŋd ˈhəŋ ˈhæŋd]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

plummet◼◻◻ verb
[UK: ˈplʌ.mɪt] [US: ˈplʌ.mət]

come down verb
[UK: kʌm daʊn] [US: ˈkəm ˈdaʊn]

fall verb
[UK: fɔːl] [US: ˈfɑːl]

fall for verb

fall upon verb
[UK: fɔːl ə.ˈpɒn] [US: ˈfɑːl ə.ˈpɑːn]

get lower verb

go downhill verb
[UK: ɡəʊ ˌdaʊn.ˈhɪl] [US: ˈɡoʊ ˈdaʊn.hɪl]

go flop verb
[UK: ɡəʊ flɒp] [US: ˈɡoʊ ˈflɑːp]

pitch verb
[UK: pɪtʃ] [US: ˈpɪtʃ]

sag verb
[UK: sæɡ] [US: ˈsæɡ]

esik, mintha dézsából öntenék

it is raining like cats and dogs

it's bucketing down

it's raining cats and dogs[UK: ɪts ˈreɪn.ɪŋ kæts ənd dɒɡz] [US: ɪts ˈreɪn.ɪŋ ˈkæts ænd ˈdɑːɡz]

rain cats and dogs[UK: reɪn kæts ənd dɒɡz] [US: ˈreɪn ˈkæts ænd ˈdɑːɡz]

esik (egy kategória alá) (átv) ige

belong◼◼◼ verb
[UK: bɪ.ˈlɒŋ] [US: bɪ.ˈlɔːŋ]

esik (tőzsdei árfolyam) (átv) ige

go south verb
[UK: ɡəʊ saʊθ] [US: ˈɡoʊ ˈsaʊθ]

esik (árfolyam) ige

ease off verb
[UK: iːz ɒf] [US: ˈiːz ˈɒf]

esik a barométer

the mercury is falling[UK: ðə ˈmɜː.kjʊ.ri ɪz ˈfɔːl.ɪŋ] [US: ðə ˈmɝː.kjə.ri ˈɪz ˈfɑːl.ɪŋ]

esik a hó

it's snowing[UK: ɪts ˈsnəʊɪŋ] [US: ɪts ˈsnoʊɪŋ]

snow[UK: snəʊ] [US: ˈsnoʊ]

esik a hőmérő

the mercury is falling[UK: ðə ˈmɜː.kjʊ.ri ɪz ˈfɔːl.ɪŋ] [US: ðə ˈmɝː.kjə.ri ˈɪz ˈfɑːl.ɪŋ]

esik az eső ige

it is raining◼◼◼[UK: ɪt ɪz ˈreɪn.ɪŋ] [US: ˈɪt ˈɪz ˈreɪn.ɪŋ]

rain verb
[UK: reɪn] [US: ˈreɪn]

adó alá esik

liable to taxation[UK: ˈlaɪəb.l̩ tuː tæk.ˈseɪʃ.n̩] [US: ˈlaɪəb.l̩ ˈtuː tæk.ˈseɪʃ.n̩]

aki másnak vermet ás, maga esik bele

harm watch harm catch[UK: hɑːm wɒtʃ hɑːm kætʃ] [US: ˈhɑːrm ˈwɑːtʃ ˈhɑːrm ˈkætʃ]

whoever digs a pit will fall into it

akár esik, akár fúj

come rain come sun[UK: kʌm reɪn kʌm sʌn] [US: ˈkəm ˈreɪn ˈkəm ˈsən]

akár esik akár fúj

rain or shine[UK: reɪn ɔː(r) ʃaɪn] [US: ˈreɪn ɔːr ˈʃaɪn]

aláesik ige

cascade verb
[UK: kæ.ˈskeɪd] [US: kæ.ˈskeɪd]

az alma nem esik messze a fájától

as the tree, so the fruit[UK: əz ðə triː ˈsəʊ ðə fruːt] [US: ˈæz ðə ˈtriː ˈsoʊ ðə ˈfruːt]

like father like son[UK: ˈlaɪk ˈfɑːð.ə(r) ˈlaɪk sʌn] [US: ˈlaɪk ˈfɑːð.r̩ ˈlaɪk ˈsən]

12

You can find it in:

MaghiarăEngleză

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies