Hungarian-English dictionary »

esik meaning in English

HungarianEnglish
esik ige

fall [fell, fallen, falling, falls]◼◼◼ irregular verb
[UK: fɔːl fel ˈfɔː.lən] [US: ˈfɑːl ˈfel ˈfɑː.lən]

rain [rained, rained, raining, rains]◼◼◼ verb
[UK: reɪn] [US: ˈreɪn]

happen [happened, happened, happening, happens]◼◼◼ verb
[UK: ˈhæ.pən] [US: ˈhæ.pən]

drop [dropped, dropped, dropping, drops]◼◼◼ verb
[UK: drɒp] [US: ˈdrɑːp]

land [landed, landed, landing, lands]◼◼◻ verb
[UK: lænd] [US: ˈlænd]

hang [hung, hung, hanging, hangs]◼◼◻ irregular verb
[UK: hæŋ hʌŋ hæŋd hʌŋ hæŋd] [US: ˈhæŋ ˈhəŋ ˈhæŋd ˈhəŋ ˈhæŋd]

light [lit, lit, lighting, lights]◼◼◻ irregular verb
[UK: laɪt ˈlaɪ.tɪd lɪt] [US: ˈlaɪt ˈlaɪ.təd ˈlɪt]

sink [sank, sunk, sinking, sinks]◼◻◻ irregular verb
[UK: sɪŋk sæŋk sʌŋk ˈsʌŋkən] [US: ˈsɪŋk ˈsæŋk ˈsəŋk ˈsʌŋkən]

fall for◼◻◻ verb

pitch [pitched, pitched, pitching, pitches]◼◻◻ verb
[UK: pɪtʃ] [US: ˈpɪtʃ]

come down◼◻◻ verb
[UK: kʌm daʊn] [US: ˈkəm ˈdaʊn]

plummet [plummeted, plummeted, plummeting, plummets]◼◻◻ verb
[UK: ˈplʌ.mɪt] [US: ˈplʌ.mət]

descend [descended, descended, descending, descends]◼◻◻ verb
[UK: dɪ.ˈsend] [US: də.ˈsend]

sag [sagged, sagged, sagging, sags] verb
[UK: sæɡ] [US: ˈsæɡ]

fall upon verb
[UK: fɔːl ə.ˈpɒn] [US: ˈfɑːl ə.ˈpɑːn]

get lower verb

go downhill verb
[UK: ɡəʊ ˌdaʊn.ˈhɪl] [US: ˈɡoʊ ˈdaʊn.hɪl]

go flop verb
[UK: ɡəʊ flɒp] [US: ˈɡoʊ ˈflɑːp]

esik, mintha dézsából öntenék

it is raining like cats and dogs

it's bucketing down

it's raining cats and dogs[UK: ɪts ˈreɪn.ɪŋ kæts ənd dɒɡz] [US: ɪts ˈreɪn.ɪŋ ˈkæts ænd ˈdɑːɡz]

rain cats and dogs[UK: reɪn kæts ənd dɒɡz] [US: ˈreɪn ˈkæts ænd ˈdɑːɡz]

esik (árfolyam) ige

ease off◼◼◼ verb
[UK: iːz ɒf] [US: ˈiːz ˈɒf]

esik (egy kategória alá) (átv) ige

belong [belonged, belonged, belonging, belongs]◼◼◼ verb
[UK: bɪ.ˈlɒŋ] [US: bɪ.ˈlɔːŋ]

esik (tőzsdei árfolyam) (átv) ige

go south◼◼◼ verb
[UK: ɡəʊ saʊθ] [US: ˈɡoʊ ˈsaʊθ]

esik a barométer

the mercury is falling[UK: ðə ˈmɜː.kjʊ.ri ɪz ˈfɔːl.ɪŋ] [US: ðə ˈmɝː.kjə.ri ˈɪz ˈfɑːl.ɪŋ]

esik a hó

it's snowing◼◼◼[UK: ɪts ˈsnəʊɪŋ] [US: ɪts ˈsnoʊɪŋ]

snow◼◻◻[UK: snəʊ] [US: ˈsnoʊ]

esik a hőmérő

the mercury is falling[UK: ðə ˈmɜː.kjʊ.ri ɪz ˈfɔːl.ɪŋ] [US: ðə ˈmɝː.kjə.ri ˈɪz ˈfɑːl.ɪŋ]

esik az eső

it is raining◼◼◼[UK: ɪt ɪz ˈreɪn.ɪŋ] [US: ˈɪt ˈɪz ˈreɪn.ɪŋ]

rain [rained, rained, raining, rains]◼◻◻ verb
[UK: reɪn] [US: ˈreɪn]

a járat késik

the flight's been delayed◼◼◼[UK: ðə ˈflaɪts biːn dɪ.ˈleɪd] [US: ðə ˈflaɪts ˈbɪn də.ˈleɪd]

a vonat késik ige

the train's running late verb
[UK: ðə ˈtreɪnz ˈrʌn.ɪŋ leɪt] [US: ðə ˈtreɪnz ˈrʌn.ɪŋ ˈleɪt]

adó alá esik

liable to taxation[UK: ˈlaɪəb.l̩ tuː tæk.ˈseɪʃ.n̩] [US: ˈlaɪəb.l̩ ˈtuː tæk.ˈseɪʃ.n̩]

ágynak esik

take to one's bed[UK: teɪk tuː wʌnz bed] [US: ˈteɪk ˈtuː wʌnz ˈbed]

ájultan esik össze

fall down in a faint[UK: fɔːl daʊn ɪn ə feɪnt] [US: ˈfɑːl ˈdaʊn ɪn ə ˈfeɪnt]

go off in a faint[UK: ɡəʊ ɒf ɪn ə feɪnt] [US: ˈɡoʊ ˈɒf ɪn ə ˈfeɪnt]

akár esik, akár fúj

come rain come sun[UK: kʌm reɪn kʌm sʌn] [US: ˈkəm ˈreɪn ˈkəm ˈsən]

akár esik akár fúj

rain or shine◼◼◼[UK: reɪn ɔː(r) ʃaɪn] [US: ˈreɪn ɔːr ˈʃaɪn]

aki másnak vermet ás, maga esik bele

harm watch harm catch[UK: hɑːm wɒtʃ hɑːm kætʃ] [US: ˈhɑːrm ˈwɑːtʃ ˈhɑːrm ˈkætʃ]

12

You can find it in:

HungarianEnglish