dicţionar Maghiar-Englez » elégtétel meaning in Engleză

MaghiarăEngleză
elégtétel főnév

satisfaction◼◼◼ noun
[UK: ˌsæ.tɪs.ˈfæk.ʃn̩] [US: ˌsæ.təs.ˈfæk.ʃn̩]

amends (vindication for a wrong suffered)◼◻◻ noun
[UK: ə.ˈmendz] [US: ə.ˈmendz]

gratification◼◻◻ noun
[UK: ˌɡræ.tɪ.fɪˈk.eɪʃ.n̩] [US: ˌɡræ.tə.fəˈk.eɪʃ.n̩]

payback noun
[UK: ˈpeɪ.bæk] [US: ˈpeɪ.ˌbæk]

recompense noun
[UK: ˈrek.əm.pens] [US: ˈrek.əm.ˌpens]

elégtétel szolgáltatása főnév

reeducation noun
[UK: ri.ˌe.djəˌk.e.ʃən] [US: ri.ˌe.djəˌk.e.ʃən]

elégtételre szomjazó melléknév

avengeful adjective
[UK: ə.ˈvendʒ.fʊl] [US: ə.ˈvendʒ.fʊl]

elégtételt ad

recompense[UK: ˈrek.əm.pens] [US: ˈrek.əm.ˌpens]

elégtételt ad vknek

give somebody satisfaction[UK: ɡɪv ˈsʌm.bə.di ˌsæ.tɪs.ˈfæk.ʃn̩] [US: ˈɡɪv ˈsʌm.ˌbɑː.di ˌsæ.təs.ˈfæk.ʃn̩]

elégtételt adó főnév

redresser noun
[UK: ri.ˈdre.sə(r)] [US: ri.ˈdre.sər]

elégtételt követel a sértésért

demand satisfaction for an insult[UK: dɪ.ˈmɑːnd ˌsæ.tɪs.ˈfæk.ʃn̩ fɔː(r) ən ɪn.ˈsʌlt] [US: ˌdɪ.ˈmænd ˌsæ.təs.ˈfæk.ʃn̩ ˈfɔːr ˈæn ˌɪn.ˈsəlt]

elégtételt szerez magának vkvel szemben

take it out of somebody[UK: teɪk ɪt ˈaʊt əv ˈsʌm.bə.di] [US: ˈteɪk ˈɪt ˈaʊt əv ˈsʌm.ˌbɑː.di]

take it out on somebody[UK: teɪk ɪt ˈaʊt ɒn ˈsʌm.bə.di] [US: ˈteɪk ˈɪt ˈaʊt ɑːn ˈsʌm.ˌbɑː.di]

elégtételt vesz ige

avenge verb
[UK: ə.ˈvendʒ] [US: ə.ˈvendʒ]

elégtételt vesz (vmiért)

avenge something[UK: ə.ˈvendʒ ˈsʌm.θɪŋ] [US: ə.ˈvendʒ ˈsʌm.θɪŋ]

elégtételt vesz vkin

get even with somebody[UK: ˈɡet ˈiːv.n̩ wɪð ˈsʌm.bə.di] [US: ˈɡet ˈiːv.n̩ wɪθ ˈsʌm.ˌbɑː.di]

elégtételt veszünk haláláért

his death will be avenged[UK: hɪz deθ wɪl bi ə.ˈvendʒd] [US: ˈhɪz ˈdeθ wɪl bi ə.ˈvendʒd]

elégtételt vett a gyilkoson apja haláláért

he avenged his father's death upon the murderer[UK: hiː ə.ˈvendʒd hɪz ˈfɑːð.əz deθ ə.ˈpɒn ðə ˈmɜː.də.rə(r)] [US: ˈhiː ə.ˈvendʒd ˈhɪz ˈfɑːð.r̩z ˈdeθ ə.ˈpɑːn ðə ˈmɝː.də.rər]

elégtételül szolgál (vmnek) ige

gratify verb
[UK: ˈɡræ.tɪ.faɪ] [US: ˈɡræ.tə.ˌfaɪ]

fegyveres elégtételt ad vknek

give somebody satisfaction by duel[UK: ɡɪv ˈsʌm.bə.di ˌsæ.tɪs.ˈfæk.ʃn̩ baɪ ˈdjuːəl] [US: ˈɡɪv ˈsʌm.ˌbɑː.di ˌsæ.təs.ˈfæk.ʃn̩ baɪ ˈduːəl]

nyilvános elégtételadás főnév

amende honorable noun

You can find it in:

MaghiarăEngleză

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies