dicţionar Maghiar-Englez »

dal înseamnă în null

MaghiarăEngleză
dal főnév

song [songs]◼◼◼ noun
[UK: sɒŋ] [US: ˈsɒŋ]

charm [charms]◼◼◻ noun
[UK: tʃɑːm] [US: ˈtʃɑːrm]

air [airs]◼◼◻ noun
[UK: eə(r)] [US: ˈer]

lay [lays]◼◻◻ noun
[UK: leɪ] [US: ˈleɪ]

melody [melodies]◼◻◻ noun
[UK: ˈme.lə.di] [US: ˈme.lə.di]

chanson noun
[UK: ʃɑːŋ.ˈsɔːŋ] [US: ˈʃæn.sʌn]

dal (lírai dalforma) főnév

canzone noun
[UK: kænˈzəʊni] [US: kænˈzəʊni]

dal a tengerről

sea-song[UK: siː sɒŋ] [US: ˈsiː ˈsɒŋ]

dal szöveg nélkül

song without words[UK: sɒŋ wɪð.ˈaʊt ˈwɜːdz] [US: ˈsɒŋ wɪð.ˈaʊt ˈwɝːdz]

dal ünnep főnév

hootenanny noun
[UK: hˈuːtənˌani] [US: hˈuːtənˌæni]

dalai láma

Dalai Lama◼◼◼[UK: ˈdæ.ˌle ˈlɑː.mə] [US: ˈdæ.ˌle ˈlɑː.mə]

dalárda főnév

glee-club noun
[UK: ɡliː klʌb] [US: ˈɡliː ˈkləb]

male choir noun
[UK: meɪl ˈkwaɪə(r)] [US: ˈmeɪl ˈkwaɪər]

Dalarna (Svédország) főnév

Dalecarlia noun
[UK: deɪlkˈɑːliə] [US: deɪlkˈɑːrliə]

dalbetét főnév

aria [arias] noun
[UK: ˈɑː.riə] [US: ˈɑː.riə]

dalciklus főnév

cycle [cycles]◼◼◼ noun
[UK: ˈsaɪk.l̩] [US: ˈsaɪk.l̩]

dalénekes főnév

melodist noun
[UK: ˈme.lə.dɪst] [US: ˈme.lə.dɪst]

dalgyűjtemény főnév

collection of songs noun

minstrelsy noun
[UK: ˈmɪn.strəl.si] [US: ˈmɪn.strəl.si]

song-book noun
[UK: sɒŋ bʊk] [US: ˈsɒŋ ˈbʊk]

dalia főnév

hero [heroes]◼◼◼ irregular noun
[UK: ˈhɪə.rəʊ ˈhɪə.rəʊz] [US: ˈhɪro.ʊ ˈhɪəroʊz]

valiant knight noun
[UK: ˈvæ.lɪənt naɪt] [US: ˈvæ.ljənt ˈnaɪt]

dália (Dahlia) főnév

dahlia [dahlias]◼◼◼ noun
[UK: ˈdeɪ.lɪə] [US: ˈdæ.ljə]

daliás melléknév

athletic adjective
[UK: æθ.ˈle.tɪk] [US: æθ.ˈle.tɪk]

daljáték főnév

opera [operas]◼◼◼ noun
[UK: ˈɒ.prə] [US: ˈɑː.prə]

dalkör főnév

choral society noun
[UK: ˈkɔː.rəl sə.ˈsaɪə.ti] [US: ˈkɔː.rəl sə.ˈsaɪə.ti]

sing [sings] noun
[UK: sɪŋ sæŋ sʌŋ] [US: ˈsɪŋ ˈsæŋ ˈsəŋ]

dallal köszönt ige

sing [sang, sung, singing, sings]◼◼◼ irregular verb
[UK: sɪŋ sæŋ sʌŋ] [US: ˈsɪŋ ˈsæŋ ˈsəŋ]

dallam főnév

tune [tunes]◼◼◼ noun
[UK: tjuːn] [US: ˈtuːn]

melody [melodies]◼◼◼ noun
[UK: ˈme.lə.di] [US: ˈme.lə.di]

air [airs]◼◻◻ noun
[UK: eə(r)] [US: ˈer]

lay [lays]◼◻◻ noun
[UK: leɪ] [US: ˈleɪ]

strain [strains]◼◻◻ noun
[UK: streɪn] [US: ˈstreɪn]

charm [charms]◼◻◻ noun
[UK: tʃɑːm] [US: ˈtʃɑːrm]

discant noun
[UK: dɪskˈant] [US: dɪskˈænt]

dallam nélküli melléknév

unmelodious adjective
[UK: ˌʌnmɪˈləʊdjəs ] [US: ʌnməˈloʊdiəs ]

dallamos melléknév

melodious◼◼◼ adjective
[UK: mɪ.ˈləʊ.dɪəs] [US: mɪˈlo.ʊ.dɪəs]

melodic◼◼◼ adjective
[UK: mɪ.ˈlɒ.dɪk] [US: mə.ˈlɑː.dɪk]

musical◼◼◼ adjective
[UK: ˈmjuː.zɪk.l̩] [US: ˈmjuː.zɪk.l̩]

sweet [sweeter, sweetest]◼◼◻ adjective
[UK: swiːt] [US: ˈswiːt]

12

You can find it in:

MaghiarăEngleză