dicţionar Maghiar-Englez » csapás meaning in Engleză

MaghiarăEngleză
csapás főnév

blow (of fortune)◼◼◼ noun
[UK: bləʊ] [US: ˈbloʊ]

disaster◼◼◼ noun
[UK: dɪ.ˈzɑː.stə(r)] [US: ˌdɪ.ˈzæ.stər]

attack◼◼◻ noun
[UK: ə.ˈtæk] [US: ə.ˈtæk]

calamity◼◼◻ noun
[UK: kə.ˈlæ.mɪ.ti] [US: kə.ˈlæ.mə.ti]

cut◼◼◻ noun
[UK: kʌt] [US: ˈkət]

misfortune◼◼◻ noun
[UK: ˌmɪs.ˈfɔː.tʃuːn] [US: ˌmɪs.ˈfɔːr.tʃən]

plague◼◼◻ noun
[UK: pleɪɡ] [US: ˈpleɪɡ]

strike◼◼◻ noun
[UK: straɪk] [US: ˈstraɪk]

stroke◼◼◻ noun
[UK: strəʊk] [US: stroʊk]

struck◼◼◻ noun
[UK: strʌk] [US: ˈstrək]

track◼◼◻ noun
[UK: træk] [US: ˈtræk]

affliction◼◻◻ noun
[UK: ə.ˈflɪk.ʃn̩] [US: ə.ˈflɪk.ʃn̩]

bane◼◻◻ noun
[UK: beɪn] [US: ˈbeɪn]

beat◼◻◻ noun
[UK: biːt] [US: ˈbiːt]

chop◼◻◻ noun
[UK: tʃɒp] [US: ˈtʃɑːp]

claw◼◻◻ noun
[UK: klɔː] [US: ˈklɒ]

cutting◼◻◻ noun
[UK: ˈkʌt.ɪŋ] [US: ˈkʌt.ɪŋ]

hit◼◻◻ noun
[UK: hɪt] [US: ˈhɪt]

leg◼◻◻ noun
[UK: leɡ] [US: ˈleɡ]

slap◼◻◻ noun
[UK: slæp] [US: sˈlæp]

slash◼◻◻ noun
[UK: slæʃ] [US: sˈlæʃ]

sorrow◼◻◻ noun
[UK: ˈsɒ.rəʊ] [US: ˈsɑːro.ʊ]

striking◼◻◻ noun
[UK: ˈstraɪkɪŋ] [US: ˈstraɪkɪŋ]

trace◼◻◻ noun
[UK: treɪs] [US: ˈtreɪs]

whack◼◻◻ noun
[UK: wæk] [US: ˈwæk]

adversity noun
[UK: əd.ˈvɜː.sə.ti] [US: æd.ˈvɝː.sə.ti]

buffet noun
[UK: ˈbʊ.feɪ] [US: bə.ˈfeɪ]

clash noun
[UK: klæʃ] [US: ˈklæʃ]

clashing noun
[UK: ˈklæʃ.ɪŋ] [US: ˈklæʃ.ɪŋ]

crusher noun
[UK: ˈkrʌ.ʃə(r)] [US: ˈkrʌ.ʃər]

dent noun
[UK: dent] [US: ˈdent]

dirdum noun
[UK: dˈɜːdəm] [US: dˈɜːdəm]

floorer noun
[UK: ˈflɔː.rə] [US: flɔː.rər]

hack noun
[UK: hæk] [US: ˈhæk]

hit-and-miss noun
[UK: hɪt ənd mɪs] [US: ˈhɪt ænd ˈmɪs]

hitting noun
[UK: ˈhɪt.ɪŋ] [US: ˈhɪt.ɪŋ]

horse-path noun
[UK: hɔːs pɑːθ] [US: ˈhɔːrs ˈpæθ]

ills noun
[UK: ɪlz] [US: ˈɪlz]

raid noun
[UK: reɪd] [US: ˈreɪd]

runway noun
[UK: ˈrʌn.weɪ] [US: ˈrʌˌn.we]

12

You can find it in:

MaghiarăEngleză

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies