dicţionar Maghiar-Englez » bizonyíték meaning in Engleză

MaghiarăEngleză
bizonyíték főnév

evidence◼◼◼ noun
[UK: ˈe.vɪ.dəns] [US: ˈe.və.dəns]

proof◼◼◻ noun
[UK: pruːf] [US: ˈpruːf]

argument◼◻◻ noun
[UK: ˈɑː.ɡju.mənt] [US: ˈɑːr.ɡjə.mənt]

indication◼◻◻ noun
[UK: ˌɪn.dɪˈk.eɪʃ.n̩] [US: ˌɪn.dəˈk.eɪʃ.n̩]

substantiation◼◻◻ noun
[UK: səb.ˌstæn.ʃɪ.ˈeɪʃ.n̩] [US: səb.ˌstæn.tʃi.ˈeɪʃ.n̩]

testimony◼◻◻ noun
[UK: ˈtest.ɪ.mə.ni] [US: ˈtest.əˌmo.ʊ.ni]

witness◼◻◻ noun
[UK: ˈwɪt.nəs] [US: ˈwɪt.nəs]

approbation noun
[UK: ˌæ.prə.ˈbeɪʃ.n̩] [US: ˌæ.prə.ˈbeɪʃ.n̩]

voucher noun
[UK: ˈvaʊ.tʃə(r)] [US: ˈvaʊ.tʃər]

bizonyíték (jogi) főnév

exhibit◼◼◼ noun
[UK: ɪɡ.ˈzɪ.bɪt] [US: ɪg.ˈzɪ.bət]

bizonyíték egybevágósága

rigidity of the proof[UK: rɪ.ˈdʒɪ.dɪ.ti əv ðə pruːf] [US: rɪ.ˈdʒɪ.də.ti əv ðə ˈpruːf]

bizonyíték helytállósága

rigidity of the proof[UK: rɪ.ˈdʒɪ.dɪ.ti əv ðə pruːf] [US: rɪ.ˈdʒɪ.də.ti əv ðə ˈpruːf]

bizonyíték hiányában (felmentő ítélet)

not proven[UK: nɒt ˈpruːv.n̩] [US: ˈnɑːt ˈpruːv.n̩]

bizonyíték híján felment

be acquitted for lack of evidence[UK: bi ə.ˈkwɪ.tɪd fɔː(r) læk əv ˈe.vɪ.dəns] [US: bi ə.ˈkwɪ.təd ˈfɔːr ˈlæk əv ˈe.və.dəns]

bizonyíték híányában felment

be acquitted for lack of evidence[UK: bi ə.ˈkwɪ.tɪd fɔː(r) læk əv ˈe.vɪ.dəns] [US: bi ə.ˈkwɪ.təd ˈfɔːr ˈlæk əv ˈe.və.dəns]

bizonyíték pontossága

rigidity of the proof[UK: rɪ.ˈdʒɪ.dɪ.ti əv ðə pruːf] [US: rɪ.ˈdʒɪ.də.ti əv ðə ˈpruːf]

bizonyíték súlya

weight of evidence[UK: weɪt əv ˈe.vɪ.dəns] [US: ˈweɪt əv ˈe.və.dəns]

bizonyíték érvényességét kétségbe vonja

impugn a piece of evidence[UK: ɪm.ˈpjuːn ə piːs əv ˈe.vɪ.dəns] [US: ˌɪm.ˈpjuːn ə ˈpiːs əv ˈe.və.dəns]

bizonyíték érvényességét megtámadja

impugn a piece of evidence[UK: ɪm.ˈpjuːn ə piːs əv ˈe.vɪ.dəns] [US: ˌɪm.ˈpjuːn ə ˈpiːs əv ˈe.və.dəns]

bizonyítéki anyag

documentary evidence[UK: ˌdɒ.kjʊ.ˈmen.tə.ri ˈe.vɪ.dəns] [US: ˌdɑː.kjə.ˈmen.tə.ri ˈe.və.dəns]

evidence in writing[UK: ˈe.vɪ.dəns ɪn ˈraɪt.ɪŋ] [US: ˈe.və.dəns ɪn ˈraɪt.ɪŋ]

written evidence[UK: ˈrɪt.n̩ ˈe.vɪ.dəns] [US: ˈrɪt.n̩ ˈe.və.dəns]

bizonyítékként felhozható melléknév

allegeable adjective
[UK: əˈlɛʤəbl ] [US: əˈlɛʤəbl ]

bizonyítékként idézhető melléknév

allegeable adjective
[UK: əˈlɛʤəbl ] [US: əˈlɛʤəbl ]

bizonyítékként tartható melléknév

allegeable adjective
[UK: əˈlɛʤəbl ] [US: əˈlɛʤəbl ]

bizonyítékok

arguments[UK: ˈɑː.ɡju.mənts] [US: ˈɑːr.ɡjə.mənts]

bizonyítékok halmaza

strong body of evidence[UK: strɒŋ ˈbɒ.di əv ˈe.vɪ.dəns] [US: ˈstrɒŋ ˈbɑː.di əv ˈe.və.dəns]

bizonyítékok hiányában felmentett melléknév

unconvicted adjective
[UK: ˌʌnkənˈvɪktɪd ] [US: ʌnkənˈvɪktəd ]

bizonyítékokat gyűjt

get evidence[UK: ˈɡet ˈe.vɪ.dəns] [US: ˈɡet ˈe.və.dəns]

bizonyítékokat szerez

get evidence[UK: ˈɡet ˈe.vɪ.dəns] [US: ˈɡet ˈe.və.dəns]

bizonyítékokkal alá nem támasztott kijelentés

naked facts[UK: ˈneɪkɪd fækts] [US: ˈneɪkəd ˈfækts]

bizonyítékokon alapuló melléknév

evidential adjective
[UK: ˌe.vɪ.ˈden.ʃəl] [US: ˌe.vɪ.ˈden.ʃəl]

bizonyítékokra támaszkodó melléknév

evidentiary adjective
[UK: ˌe.və.ˈden.ʃie.ri] [US: ˌe.və.ˈden.ʃie.ri]

bizonyítékon alapuló melléknév

evidential◼◼◻ adjective
[UK: ˌe.vɪ.ˈden.ʃəl] [US: ˌe.vɪ.ˈden.ʃəl]

bizonyítékot szerez vk ellen

get the goods on somebody[UK: ˈɡet ðə ɡʊdz ɒn ˈsʌm.bə.di] [US: ˈɡet ðə ˈɡʊdz ɑːn ˈsʌm.ˌbɑː.di]

bizonyítékul szolgál

evidence[UK: ˈe.vɪ.dəns] [US: ˈe.və.dəns]

bizonyítékát adja (vmnek)

give a proof of something[UK: ɡɪv ə pruːf əv ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈɡɪv ə ˈpruːf əv ˈsʌm.θɪŋ]

give proof of something[UK: ɡɪv pruːf əv ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈɡɪv ˈpruːf əv ˈsʌm.θɪŋ]

a bizonyítékok ellenére

in the face of evidence[UK: ɪn ðə feɪs əv ˈe.vɪ.dəns] [US: ɪn ðə ˈfeɪs əv ˈe.və.dəns]

a bizonyítékok meggyőzőek

the proofs force conviction on the mind[UK: ðə pruːfs fɔːs kən.ˈvɪk.ʃn̩ ɒn ðə maɪnd] [US: ðə ˈpruːfs ˈfɔːrs kən.ˈvɪk.ʃn̩ ɑːn ðə ˈmaɪnd]

12

You can find it in:

MaghiarăEngleză

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies