dicţionar Maghiar-Englez »

befejezés înseamnă în null

MaghiarăEngleză
befejezés főnév

ending [endings]◼◼◼ noun
[UK: ˈend.ɪŋ] [US: ˈend.ɪŋ]

end [ends]◼◼◻ noun
[UK: end] [US: ˈend]

finish [finishes]◼◼◻ noun
[UK: ˈfɪ.nɪʃ] [US: ˈfɪ.nɪʃ]

finishing◼◼◻ noun
[UK: ˈfɪ.nɪʃ.ɪŋ] [US: ˈfɪ.nɪʃ.ɪŋ]

completion [completions]◼◼◻ noun
[UK: kəm.ˈpliːʃ.n̩] [US: kəm.ˈpliːʃ.n̩]

conclusion [conclusions]◼◼◻ noun
[UK: kən.ˈkluːʒ.n̩] [US: kən.ˈkluːʒ.n̩]

final [finals]◼◻◻ noun
[UK: ˈfaɪn.l̩] [US: ˈfaɪn.l̩]

closing [closings]◼◻◻ noun
[UK: ˈkləʊz.ɪŋ] [US: ˈkloʊz.ɪŋ]

termination [terminations]◼◻◻ noun
[UK: ˌtɜː.mɪ.ˈneɪʃ.n̩] [US: tər.mə.ˈneɪʃ.n̩]

close [closes]◼◻◻ noun
[UK: kləʊz] [US: kloʊz]

perfection noun
[UK: pə.ˈfek.ʃn̩] [US: pər.ˈfek.ʃn̩]

accomplishment [accomplishments] noun
[UK: əˈk.ʌm.plɪ.ʃmənt] [US: əˈk.ɑːm.plɪ.ʃmənt]

amen noun
[UK: ˌɑː.ˈmen] [US: e.ˈmen]

windup noun
[UK: ˈwaɪn.ˌdəp] [US: ˈwaɪn.ˌdəp]

corona [coronas] noun
[UK: kə.ˈrəʊ.nə] [US: kəˈro.ʊ.nə]

end-all noun
[UK: end ɔːl] [US: ˈend ɔːl]

perfecting noun
[UK: pə.ˈfekt.ɪŋ] [US: pər.ˈfekt.ɪŋ]

roundoff◼◼◼ noun
[UK: rˈaʊndɒf] [US: rˈaʊndɔf]

settling noun
[UK: ˈset.l̩.ɪŋ] [US: ˈset.l̩.ɪŋ]

sign-off [sign-offs] noun
[UK: saɪn ɒf] [US: ˈsaɪn ˈɒf]

wind-up noun

befejezés (zenei) főnév

finale [finales]◼◼◼ noun
[UK: fɪ.ˈnɑː.li] [US: fə.ˈnæ.li]

befejezés dátuma főnév

leaving date noun
[UK: ˈliːv.ɪŋ deɪt] [US: ˈliːv.ɪŋ ˈdeɪt]

befejezés előtt áll

be near completion[UK: bi nɪə(r) kəm.ˈpliːʃ.n̩] [US: bi ˈnɪr kəm.ˈpliːʃ.n̩]

befejezése főnév

wind-up noun

befejezési biztosítás (pl. építésé) főnév

business interruption insurance noun

befejezéséhez közeledik

be in course of completion[UK: bi ɪn kɔːs əv kəm.ˈpliːʃ.n̩] [US: bi ɪn ˈkɔːrs əv kəm.ˈpliːʃ.n̩]

befejezéséig végigkövet (vmit) ige

see something through verb
[UK: ˈsiː ˈsʌm.θɪŋ θruː] [US: ˈsiː ˈsʌm.θɪŋ θruː]

befejezéséig végigsegít (vmit) ige

see something through verb
[UK: ˈsiː ˈsʌm.θɪŋ θruː] [US: ˈsiː ˈsʌm.θɪŋ θruː]

befejezésül

in conclusion◼◼◼[UK: ɪn kən.ˈkluːʒ.n̩] [US: ɪn kən.ˈkluːʒ.n̩]

conclude [concluded, concluded, concluding, concludes]◼◼◻ verb
[UK: kən.ˈkluːd] [US: kən.ˈkluːd]

to conclude◼◼◻

befejezésű ige

-ended◼◻◻ verb

boldog befejezés

happy ending◼◼◼

közel jár a befejezéshez

draw to an end[UK: drɔː tuː ən end] [US: ˈdrɒ ˈtuː ˈæn ˈend]

közel van a befejezéshez

draw to an end[UK: drɔː tuː ən end] [US: ˈdrɒ ˈtuː ˈæn ˈend]

középiskola befejezése főnév

graduation [graduations] noun
[UK: ˌɡræ.dʒʊ.ˈeɪʃ.n̩] [US: ˌɡræ.dʒuː.ˈeɪʃ.n̩]

munkabefejezés főnév

cut [cuts] noun
[UK: kʌt] [US: ˈkət]

program befejezés

terminate program[UK: ˈtɜː.mɪ.neɪt ˈprəʊ.ɡræm] [US: ˈtɝː.mə.ˌnet ˈproʊ.ɡræm]

program indítás és befejezés

program startup & exit[UK: ˈprəʊ.ɡræm ˈstɑː.ˌtəp ˈek.sɪt] [US: ˈproʊ.ɡræm ˈstɑːr.ˌtəp ˈeɡ.zət]

12

You can find it in:

MaghiarăEngleză