венгерский-английский словарь »

viszony означает в английский

венгерскийанглийский
viszony főnév

affair [affairs]◼◼◼ noun
[UK: ə.ˈfeə(r)] [US: ə.ˈfer]

relationship [relationships]◼◼◻ noun
[UK: rɪ.ˈleɪʃn.ʃɪp] [US: ri.ˈleɪ.ʃən.ˌʃɪp]

liaison [liaisons]◼◼◻ noun
[UK: lɪ.ˈeɪz.n̩] [US: li.ˈeɪ.ˌzɑːn]

rapport◼◻◻ noun
[UK: ræ.ˈpɔː(r)] [US: ræ.ˈpɔːr]

truck [trucks]◼◻◻ noun
[UK: trʌk] [US: ˈtrək]

proportion [proportions]◼◻◻ noun
[UK: prə.ˈpɔːʃ.n̩] [US: prə.ˈpɔːr.ʃn̩]

property [properties] noun
[UK: ˈprɒ.pə.ti] [US: ˈprɑː.pər.ti]

ratio [ratios] noun
[UK: ˈreɪ.ʃɪəʊ] [US: ˈreɪ.ʃiˌo.ʊ]

commerce noun
[UK: ˈkɒ.mɜːs] [US: ˈkɑː.mərs]

love-affair noun
[UK: ˈlʌv ə.ˈfeə(r)] [US: ˈlʌv ə.ˈfer]

viszony(ulás) főnév
átv

approach [approaches] noun
[UK: ə.ˈprəʊtʃ] [US: əˈproʊtʃ]

viszony (relatio) főnév

relation [relations]◼◼◼ noun
[UK: rɪ.ˈleɪʃ.n̩] [US: ri.ˈleɪʃ.n̩]

viszony egymáshoz

star-connection[UK: stɑː(r) kə.ˈnek.ʃn̩] [US: ˈstɑːr kə.ˈnek.ʃn̩]

viszonya lesz vkvel

get off with somebody[UK: ˈɡet ɒf wɪð ˈsʌm.bə.di] [US: ˈɡet ˈɒf wɪθ ˈsʌm.ˌbɑː.di]

viszonya van egy nővel

have an entanglement with a woman[UK: həv ən ɪn.ˈtæŋɡl.mənt wɪð ə ˈwʊ.mən] [US: həv ˈæn en.ˈtæŋ.ɡəl.mənt wɪθ ə ˈwʊ.mən]

viszonya van vele

carry on with him[UK: ˈkæ.ri ɒn wɪð hɪm] [US: ˈkæ.ri ɑːn wɪθ ˈhɪm]

viszonya van vkvel

carry on with somebody[UK: ˈkæ.ri ɒn wɪð ˈsʌm.bə.di] [US: ˈkæ.ri ɑːn wɪθ ˈsʌm.ˌbɑː.di]

have an affair with somebody[UK: həv ən ə.ˈfeə(r) wɪð ˈsʌm.bə.di] [US: həv ˈæn ə.ˈfer wɪθ ˈsʌm.ˌbɑː.di]

viszonyba hoz ige

interrelate [interrelated, interrelated, interrelating, interrelates] verb
[UK: ˌɪn.tə.rɪ.ˈleɪt] [US: ˌɪn.tər.rə.ˈleɪt]

viszonyban nem levő melléknév

irrelative adjective
[UK: ɪ.ˈre.lə.tɪv] [US: ɪ.ˈre.lə.tɪv]

viszonyít ige

correlate [correlated, correlated, correlating, correlates]◼◼◼ verb
[UK: ˈkɒ.rə.leɪt] [US: ˈkɔː.rə.ˌlet]

viszonyít (vmi)hez ige

correlate to something verb
[UK: ˈkɒ.rə.leɪt tuː ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈkɔː.rə.ˌlet ˈtuː ˈsʌm.θɪŋ]

correlate with something verb
[UK: ˈkɒ.rə.leɪt wɪð ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈkɔː.rə.ˌlet wɪθ ˈsʌm.θɪŋ]

viszonyítási pont

point of reference◼◼◼[UK: pɔɪnt əv ˈre.frəns] [US: ˈpɔɪnt əv ˈre.fə.rəns]

reference point◼◼◼[UK: ˈre.frəns pɔɪnt] [US: ˈre.fə.rəns ˈpɔɪnt]

viszonyított melléknév

correlated◼◼◼ adjective
[UK: ˈkɒ.rə.leɪ.tɪd] [US: ˈkɔː.rə.ˌle.təd]

viszonyítva (vmi)hez határozószó

in proportion to something adverb
[UK: ɪn prə.ˈpɔːʃ.n̩ tuː ˈsʌm.θɪŋ] [US: ɪn prə.ˈpɔːr.ʃn̩ ˈtuː ˈsʌm.θɪŋ]

viszonylag határozószó

relatively◼◼◼ adverb
[UK: ˈre.lə.tɪ.vli] [US: ˈre.lə.tɪ.vli]

comparatively◼◼◻ adverb
[UK: kəm.ˈpæ.rə.tɪ.vli] [US: kəm.ˈpe.rə.tɪ.vli]

in comparison◼◻◻ adverb
[UK: ɪn kəm.ˈpæ.rɪs.n̩] [US: ɪn kəm.ˈpe.rəs.n̩]

by comparison◼◻◻ adverb
[UK: baɪ kəm.ˈpæ.rɪs.n̩] [US: baɪ kəm.ˈpe.rəs.n̩]

proportionally adverb
[UK: prə.ˈpɔː.ʃə.nə.li] [US: prə.ˈpɔːr.ʃə.nə.li]

rel (relatively) adverb
[UK: ˈre.lə.tɪ.vli] [US: ˈre.lə.tɪ.vli]

relatively to adverb
[UK: ˈre.lə.tɪ.vli tuː] [US: ˈre.lə.tɪ.vli ˈtuː]

viszonylagos melléknév

relative◼◼◼ adjective
[UK: ˈre.lə.tɪv] [US: ˈre.lə.tɪv]

comparative◼◼◻ adjective
[UK: kəm.ˈpæ.rə.tɪv] [US: kəm.ˈpe.rə.tɪv]

relative to◼◻◻ adjective
[UK: ˈre.lə.tɪv tuː] [US: ˈre.lə.tɪv ˈtuː]

correlative adjective
[UK: kɒ.ˈre.lə.tɪv] [US: kɒ.ˈre.lə.tɪv]

respective adjective
[UK: rɪ.ˈspek.tɪv] [US: rə.ˈspek.tɪv]

relative pronoun adjective
[UK: ˈre.lə.tɪv ˈprəʊ.naʊn] [US: ˈre.lə.tɪv ˈproʊ.naʊn]

12

You can find it in:

венгерскийанглийский