венгерский-английский словарь »

esemény означает в английский

венгерскийанглийский
esemény főnév

event [events]◼◼◼ noun
[UK: ɪ.ˈvent] [US: ɪ.ˈvent]

occurrence [occurrences]◼◼◻ noun
[UK: əˈk.ʌ.rəns] [US: əˈk.ɜː.rəns]

case [cases]◼◼◻ noun
[UK: keɪs] [US: ˈkeɪs]

occasion [occasions]◼◼◻ noun
[UK: əˈk.eɪʒ.n̩] [US: əˈk.eɪʒ.n̩]

happening [happenings]◼◼◻ noun
[UK: ˈhæ.pən.ɪŋ] [US: ˈhæ.pən.ɪŋ]

episode [episodes]◼◼◻ noun
[UK: ˈe.pɪ.səʊd] [US: ˈe.pɪsoʊd]

go [goes]◼◼◻ noun
[UK: ɡəʊ] [US: ˈɡoʊ]

affair [affairs]◼◼◻ noun
[UK: ə.ˈfeə(r)] [US: ə.ˈfer]

incidence [incidences]◼◼◻ noun
[UK: ˈɪn.sɪ.dəns] [US: ˈɪn.sə.dəns]

do [does]◼◼◻ noun
[UK: duː] [US: ˈduː]

eve (evening) [eves]◼◻◻ noun
[UK: ˈiːv.n̩.ɪŋ] [US: ˈiːv.n̩.ɪŋ]

shit [shits]◼◻◻ noun
[UK: ʃɪt] [US: ˈʃiːt]

intercurrent◼◻◻ noun
[UK: ˌɪn.tərˈk.ɜːənt] [US: ˌɪn.tərˈk.ɜː.rənt]

esemény hirtelen változása főnév

peripety noun
[UK: pˈerɪpɪti] [US: pˈerɪpɪɾi]

esemény utáni fogamzásgátló tabletta főnév

emergency contraception◼◼◼ noun
[UK: ɪ.ˈmɜː.dʒən.si ˌkɒn.trə.ˈsep.ʃn̩] [US: ˌɪ.ˈmɝː.dʒən.si ˌkɑːn.trə.ˈsep.ʃn̩]

eseménydús melléknév

eventful◼◼◼ adjective
[UK: ɪ.ˈvent.fəl] [US: ɪ.ˈvent.fəl]

action-packed◼◻◻ adjective
[UK: ˈæk.ʃn̩ pækt] [US: ˈæk.ʃn̩ ˈpækt]

full of events adjective
[UK: fʊl əv ɪ.ˈvents] [US: ˈfʊl əv ɪ.ˈvents]

eseménydús 1840-es évek az USA-ban

roaring forties[UK: ˈrɔːr.ɪŋ ˈfɔː.tɪz] [US: ˈrɔːr.ɪŋ ˈfɔːr.tiz]

eseménydús éj

field-night[UK: fiːld naɪt] [US: ˈfiːld ˈnaɪt]

eseménydús éjszaka főnév

field-night noun
[UK: fiːld naɪt] [US: ˈfiːld ˈnaɪt]

eseménydús élet

chequered career[UK: ˈtʃekəd kə.ˈrɪə(r)] [US: ˈtʃekəd kə.ˈrɪr]

események

events◼◼◼[UK: ɪ.ˈvents] [US: ɪ.ˈvents]

actions◼◼◻[UK: ˈæk.ʃn̩z] [US: ˈæk.ʃn̩z]

események, melyek bevésődnek az emlékezetbe

events that print themselves on the mind[UK: ɪ.ˈvents ðæt prɪnt ðəm.ˈselvz ɒn ðə maɪnd] [US: ɪ.ˈvents ˈðæt ˈprɪnt ðem.ˈselvz ɑːn ðə ˈmaɪnd]

events that print themselves upon the memory[UK: ɪ.ˈvents ðæt prɪnt ðəm.ˈselvz ə.ˈpɒn ðə ˈme.mə.ri] [US: ɪ.ˈvents ˈðæt ˈprɪnt ðem.ˈselvz ə.ˈpɑːn ðə ˈme.mə.ri]

események folyamata

course of events◼◼◼[UK: kɔːs əv ɪ.ˈvents] [US: ˈkɔːrs əv ɪ.ˈvents]

current of events[UK: ˈkʌ.rənt əv ɪ.ˈvents] [US: ˈkɜː.rənt əv ɪ.ˈvents]

események nem várt találkozása

unforeseen concourse of circumstances[UK: ˌʌn.fɔː.ˈsiːn ˈkɒŋk.ɔːs əv ˈsɜːk.əm.stən.sɪz] [US: ˌʌn.fɔːr.ˈsiːn ˈkɑːnˌk.ɔːrs əv ˈsɝːk.əm.ˌstæn.səz]

események sodra

current of events[UK: ˈkʌ.rənt əv ɪ.ˈvents] [US: ˈkɜː.rənt əv ɪ.ˈvents]

események sodrába kerül

get into the swim[UK: ˈɡet ˈɪn.tə ðə swɪm] [US: ˈɡet ˌɪn.ˈtuː ðə ˈswɪm]

események sodrása főnév

swim [swims] noun
[UK: swɪm] [US: ˈswɪm]

események teljes sorozata

whole range of events[UK: həʊl reɪndʒ əv ɪ.ˈvents] [US: hoʊl ˈreɪndʒ əv ɪ.ˈvents]

eseményeket összefűz ige

catenate [catenated, catenated, catenating, catenates] verb
[UK: ˈkæ.tɪ.neɪt] [US: ˈkæt.ˌneɪt]

eseményeké főnév

consecution noun
[UK: ˌkɒn.sɪ.ˈkjuː.ʃən] [US: kɑːn.sə.ˈkjuː.ʃən]

eseményhorizont főnév

event horizon noun
[UK: ɪ.ˈvent hə.ˈraɪz.n̩] [US: ɪ.ˈvent hə.ˈraɪz.n̩]

eseményjelző főnév

event flag noun
[UK: ɪ.ˈvent flæɡ] [US: ɪ.ˈvent ˈflæɡ]

eseménynapló főnév
infor

audit trail noun

eseménynaptár főnév

calendar of events noun

eseménynek a ténylegesnél későbbre tevése főnév

metachronism noun
[UK: mˌetətʃrˈəʊnɪzəm] [US: mˌeɾətʃrˈoʊnɪzəm]

12

You can find it in:

венгерскийанглийский