венгерский-английский словарь »

dolog означает в английский

венгерскийанглийский
dolog főnév

thing [things]◼◼◼ noun
[UK: ˈθɪŋ] [US: ˈθɪŋ]

work [works]◼◼◻ noun
[UK: ˈwɜːk] [US: ˈwɝːk]

stuff◼◼◻ noun
[UK: stʌf] [US: ˈstəf]

chose◼◻◻ noun
[UK: tʃəʊz] [US: tʃoʊz]

shebang◼◻◻ noun
[UK: ʃɪ.ˈbæŋ] [US: ʃɪ.ˈbæŋ]

entia noun
[UK: ˈenʃə] [US: ˈenʃə]

divorcer noun
[UK: dɪˈvɔːsə ] [US: dɪˈvɔrsər ]

matter of noun

object to noun
[UK: əb.ˈdʒekt tuː] [US: ˈɑːb.dʒekt ˈtuː]

What's the matter? noun
[UK: ˈwɒts ðə ˈmæ.tə(r)] [US: ˈhwʌts ðə ˈmæ.tər]

whizzer noun
[UK: ˈwɪ.zə(r)] [US: ˈwɪ.zər]

work for noun
[UK: ˈwɜːk fɔː(r)] [US: ˈwɝːk ˈfɔːr]

business [businesses]◼◼◻ noun
[UK: ˈbɪz.nəs] [US: ˈbɪz.nəs]

job [jobs]◼◼◻ noun
[UK: dʒɒb] [US: ˈdʒɑːb]

matter [matters]◼◼◻ noun
[UK: ˈmæ.tə(r)] [US: ˈmæ.tər]

part [parts]◼◼◻ noun
[UK: pɑːt] [US: ˈpɑːrt]

number [numbers]◼◼◻ noun
[UK: ˈnʌm.bə(r)] [US: ˈnʌm.br̩]

subject [subjects]◼◼◻ noun
[UK: sʌb.ˈdʒekt] [US: sʌb.ˈdʒekt]

object [objects]◼◼◻ noun
[UK: əb.ˈdʒekt] [US: ˈɑːb.dʒekt]

affair [affairs]◼◼◻ noun
[UK: ə.ˈfeə(r)] [US: ə.ˈfer]

article [articles]◼◼◻ noun
[UK: ˈɑː.tɪk.l̩] [US: ˈɑːr.tək.l̩]

labor [labors]◼◻◻ noun
[UK: ˈleɪb.ə(r)] [US: ˈleɪb.r̩]

arrangement [arrangements]◼◻◻ noun
[UK: ə.ˈreɪndʒ.mənt] [US: ə.ˈreɪndʒ.mənt]

dolog főnév
GB

labour [labours]◼◻◻ noun
[UK: ˈleɪb.ə(r)] [US: ˈleɪb.r̩]

dolog főnév

res [ress]◼◻◻ noun
[UK: rez] [US: ˈreɪz]

dolog főnév
US slavu

dingus noun
[UK: ˈdɪŋ.ɡəs] [US: ˈdɪŋ.ɡəs]

dolog főnév
slavu

doodah noun
[UK: dˈuːdə] [US: dˈuːdə]

dolog alapos ismeretében határozószó

advisedly adverb
[UK: əd.ˈvaɪ.zəd.li] [US: æd.ˈvaɪ.zəd.li]

dolog bökkenője

crux of the matter◼◼◼[UK: krʌks əv ðə ˈmæ.tə(r)] [US: ˈkrəks əv ðə ˈmæ.tər]

dolog előnyös oldala

sunny side of the picture[UK: ˈsʌ.ni saɪd əv ðə ˈpɪk.tʃə(r)] [US: ˈsʌ.ni ˈsaɪd əv ðə ˈpɪk.tʃər]

dolog jó oldala

sunny side of the picture[UK: ˈsʌ.ni saɪd əv ðə ˈpɪk.tʃə(r)] [US: ˈsʌ.ni ˈsaɪd əv ðə ˈpɪk.tʃər]

dolog kellemes oldala

sunny side of the picture[UK: ˈsʌ.ni saɪd əv ðə ˈpɪk.tʃə(r)] [US: ˈsʌ.ni ˈsaɪd əv ðə ˈpɪk.tʃər]

dolog lényege

heart of the matter◼◼◼[UK: hɑːt əv ðə ˈmæ.tə(r)] [US: ˈhɑːrt əv ðə ˈmæ.tər]

root of the matter[UK: ruːt əv ðə ˈmæ.tə(r)] [US: ˈruːt əv ðə ˈmæ.tər]

low-down adjective
[UK: ləʊ daʊn] [US: ˈloʊ ˈdaʊn]

dolog veleje

heart of the matter[UK: hɑːt əv ðə ˈmæ.tə(r)] [US: ˈhɑːrt əv ðə ˈmæ.tər]

low-down adjective
[UK: ləʊ daʊn] [US: ˈloʊ ˈdaʊn]

dologba meggondolatlanul beleugrik (átv)

rush into an affair[UK: rʌʃ ˈɪn.tə ən ə.ˈfeə(r)] [US: ˈrəʃ ˌɪn.ˈtuː ˈæn ə.ˈfer]

dologé főnév

alienability noun
[UK: ˌeɪljənəˈbɪlɪti ] [US: ˌeɪliənəˈbɪlɪti ]

dologház főnév

workhouse [workhouses]◼◼◼ noun
[UK: ˈwɜːk.haʊs] [US: ˈwɝːk.haʊs]

12

You can find it in:

венгерскийанглийский