Ungersk-Engelsk ordbok »

személy är på engelska

UngerskaEngelska
személy főnév

person [people]◼◼◼ irregular noun
[UK: ˈpɜːs.n̩] [US: ˈpɝː.sn̩]

thing [things]◼◼◻ noun
[UK: ˈθɪŋ] [US: ˈθɪŋ]

persona [personae]◼◼◻ irregular noun
[UK: pɜː.ˈsəʊ.nə ˌdræ.mə.tɪs pɜː.ˈsəʊ.naɪ] [US: pərˈso.ʊ.nə pərˈso.ʊ.ne]

character [characters]◼◼◻ noun
[UK: ˈkæ.rək.tə(r)] [US: ˈke.rɪk.tər]

number [numbers]◼◼◻ noun
[UK: ˈnʌm.bə(r)] [US: ˈnʌm.br̩]

personality [personalities]◼◼◻ noun
[UK: ˌpɜː.sə.ˈnæ.lɪ.ti] [US: ˌpər.sə.ˈnæ.lə.ti]

body [bodies]◼◼◻ noun
[UK: ˈbɒ.di] [US: ˈbɑː.di]

head [heads]◼◻◻ noun
[UK: hed] [US: ˈhed]

creature [creatures]◼◻◻ noun
[UK: ˈkriːtʃ.ə(r)] [US: ˈkriːtʃ.r̩]

head to◼◻◻ noun

marrying◼◻◻ noun
[UK: ˈmæ.rɪ.ɪŋ] [US: ˈme.ri.ɪŋ]

head for noun

ladder-mender noun
[UK: ˈlæ.də(r) ˈmen.də(r)] [US: ˈlæ.dər ˈmen.dər]

oil-presser noun
[UK: ɔɪl ˈpre.sə(r)] [US: ˌɔɪl ˈpre.sər]

priority-holder noun
[UK: praɪ.ˈɒ.rɪ.ti ˈhəʊl.də(r)] [US: praˈjɔː.rə.ti ˈhoʊl.də(r)]

routous noun
[UK: rˈaʊtəs] [US: rˈaʊɾəs]

salvor noun
[UK: ˈsæl.və] [US: ˈsæl.vʌr]

well-deserver noun
[UK: wel] [US: ˈwel]

well-preserved noun
[UK: wel prɪ.ˈzɜːvd] [US: ˈwel prə.ˈzɝːvd]

white-faced noun
[UK: waɪt feɪst] [US: ˈwaɪt ˈfeɪst]

wire-drawer noun
[UK: ˈwaɪə(r) drɔː(r)] [US: ˈwaɪər ˈdrɔːr]

személy

personal[UK: ˈpɜː.sən.l̩] [US: ˈpɝː.sən.l̩]

személy per év

many-year[UK: ˈmen.i ˈjiə(r)] [US: ˈmen.i ˈjɪr̩]

személy szerint határozószó

personally◼◼◼ adverb
[UK: ˈpɜː.sə.nə.li] [US: ˈpɝː.sə.nə.li]

személy utas

foot passenger[UK: fʊt ˈpæ.sɪn.dʒə(r)] [US: ˈfʊt ˈpæ.sən.dʒər]

személy viselkedésének furcsa tulajdonsága főnév

quirk [quirks] noun
[UK: kwɜːk] [US: ˈkwɝːk]

személy- és teherszállító vállalat irodája

dispatch[UK: dɪ.ˈspætʃ] [US: ˌdɪ.ˈspætʃ]

személyautó főnév

passenger car [passenger cars]◼◼◼ noun
[UK: ˈpæ.sɪn.dʒə(r) kɑː(r)] [US: ˈpæ.sən.dʒər ˈkɑːr]

személyazonosság főnév

identity [identities]◼◼◼ noun
[UK: aɪ.ˈden.tɪ.ti] [US: aɪ.ˈden.tə.ti]

személyazonosság bizonyítása

proof of one's identity[UK: pruːf əv wʌnz aɪ.ˈden.tɪ.ti] [US: ˈpruːf əv wʌnz aɪ.ˈden.tə.ti]

személyazonosság igazolása

identification [identifications] noun
[UK: aɪ.ˌden.tɪ.fɪˈk.eɪʃ.n̩] [US: aɪ.ˌden.tə.fəˈk.eɪʃ.n̩]

proof of one's identity[UK: pruːf əv wʌnz aɪ.ˈden.tɪ.ti] [US: ˈpruːf əv wʌnz aɪ.ˈden.tə.ti]

showing of one's identity papers[UK: ˈʃəʊɪŋ əv wʌnz aɪ.ˈden.tɪ.ti ˈpeɪ.pəz] [US: ˈʃoʊɪŋ əv wʌnz aɪ.ˈden.tə.ti ˈpeɪ.pərz]

showing one's identity papers[UK: ˈʃəʊɪŋ wʌnz aɪ.ˈden.tɪ.ti ˈpeɪ.pəz] [US: ˈʃoʊɪŋ wʌnz aɪ.ˈden.tə.ti ˈpeɪ.pərz]

személyazonosság megállapítása főnév

identification [identifications] noun
[UK: aɪ.ˌden.tɪ.fɪˈk.eɪʃ.n̩] [US: aɪ.ˌden.tə.fəˈk.eɪʃ.n̩]

személyazonossági igazolvány

identity card [identity cards]◼◼◼ noun
[UK: aɪ.ˈden.tɪ.ti kɑːd] [US: aɪ.ˈden.tə.ti ˈkɑːrd]

credentials (certificate, certification, credential)[UK: krɪ.ˈden.ʃl̩z] [US: krə.ˈden.ʃl̩z]

személyazonossági lap főnév

identity card [identity cards] noun
[UK: aɪ.ˈden.tɪ.ti kɑːd] [US: aɪ.ˈden.tə.ti ˈkɑːrd]

személyazonosságot igazoló faragott pálcika

message stick[UK: ˈme.sɪdʒ stɪk] [US: ˈme.sədʒ ˈstɪk]

személyazonosításra alkalmas információ főnév

personally identifiable information noun

12

You can find it in:

UngerskaEngelska