Ungersk-Engelsk ordbok »

senkiházi är på engelska

UngerskaEngelska
senkiházi

turd◼◼◼ noun
[UK: tɜːd] [US: ˈtɝːd]

wastrel◼◼◼ noun
[UK: ˈweɪ.strəl] [US: ˈweɪ.strəl]

blighter◼◻◻ noun
[UK: ˈblaɪ.tə(r)] [US: ˈblaɪ.tər]

bad egg noun
[UK: bæd eɡ] [US: ˈbæd ˈeɡ]

bad hat noun
[UK: bæd hæt] [US: ˈbæd ˈhæt]

bad lot noun
[UK: bæd lɒt] [US: ˈbæd ˈlɑːt]

nobody [nobodies]◼◼◼ noun
[UK: ˈnəʊ.bə.di] [US: ˈnoʊ.bə.di]

upstart◼◼◼ adjective
[UK: ˈʌp.stɑːt] [US: ˈʌp.ˌstɑːrt]

good for nothing fellow adjective
[UK: ɡʊd fɔː(r) ˈnʌ.θɪŋ ˈfe.ləʊ] [US: ˈɡʊd ˈfɔːr ˈnʌ.θɪŋ ˈfelo.ʊ]

man of no credentials adjective
[UK: mæn əv nəʊ krɪ.ˈden.ʃl̩z] [US: ˈmæn əv ˈnoʊ krə.ˈden.ʃl̩z]

nit [nits] noun
[UK: nɪt] [US: ˈnɪt]

waster [wasters] noun
[UK: ˈweɪ.stə(r)] [US: ˈweɪ.stər]

senkiházi (átv) főnév

rapscallion◼◼◼ noun
[UK: ræp.ˈskæ.lɪən] [US: ræp.ˈskæ.lɪən]

loon [loons]◼◼◼ noun
[UK: luːn] [US: ˈluːn]

hitvány senkiházi főnév

cullion noun
[UK: kˈʌliən] [US: kˈʌliən]

te senkiházi

you blighter◼◼◼[UK: juː ˈblaɪ.tə(r)] [US: ˈjuː ˈblaɪ.tər]

You can find it in:

UngerskaEngelska