Ungersk-Engelsk ordbok » nevetségessé tesz vkt är på engelska

UngerskaEngelska
nevetségessé tesz vkt

affix ridicule to a person[UK: ə.ˈfɪks ˈrɪ.dɪ.kjuːl tuː ə ˈpɜːs.n̩] [US: ˈæ.fɪks ˈrɪ.də.ˌkjuːl ˈtuː ə ˈpɝː.sn̩]

be merry at somebody[UK: bi ˈme.ri ət ˈsʌm.bə.di] [US: bi ˈme.ri ət ˈsʌm.ˌbɑː.di]

be merry on somebody[UK: bi ˈme.ri ɒn ˈsʌm.bə.di] [US: bi ˈme.ri ɑːn ˈsʌm.ˌbɑː.di]

be merry with somebody[UK: bi ˈme.ri wɪð ˈsʌm.bə.di] [US: bi ˈme.ri wɪθ ˈsʌm.ˌbɑː.di]

cover somebody with ridicule[UK: ˈkʌ.və(r) ˈsʌm.bə.di wɪð ˈrɪ.dɪ.kjuːl] [US: ˈkʌ.vər ˈsʌm.ˌbɑː.di wɪθ ˈrɪ.də.ˌkjuːl]

get the laugh of somebody[UK: ˈɡet ðə lɑːf əv ˈsʌm.bə.di] [US: ˈɡet ðə ˈlæf əv ˈsʌm.ˌbɑː.di]

get the laugh on somebody[UK: ˈɡet ðə lɑːf ɒn ˈsʌm.bə.di] [US: ˈɡet ðə ˈlæf ɑːn ˈsʌm.ˌbɑː.di]

have the laugh of somebody[UK: həv ðə lɑːf əv ˈsʌm.bə.di] [US: həv ðə ˈlæf əv ˈsʌm.ˌbɑː.di]

laugh somebody to scorn[UK: lɑːf ˈsʌm.bə.di tuː skɔːn] [US: ˈlæf ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈtuː ˈskɔːrn]

make a laughing-stock of somebody[UK: ˈmeɪk ə ˈlɑːf.ɪŋ stɒk əv ˈsʌm.bə.di] [US: ˈmeɪk ə ˈlæf.ɪŋ ˈstɑːk əv ˈsʌm.ˌbɑː.di]

make merry over somebody[UK: ˈmeɪk ˈme.ri ˈəʊv.ə(r) ˈsʌm.bə.di] [US: ˈmeɪk ˈme.ri ˈoʊv.r̩ ˈsʌm.ˌbɑː.di]

You can find it in:

UngerskaEngelska