Ungersk-Engelsk ordbok »

megegyezés är på engelska

UngerskaEngelska
megegyezés főnév

agreement [agreements]◼◼◼ noun
[UK: ə.ˈɡriː.mənt] [US: ə.ˈɡriː.mənt]

arrangement [arrangements]◼◼◼ noun
[UK: ə.ˈreɪndʒ.mənt] [US: ə.ˈreɪndʒ.mənt]

understanding [understandings]◼◼◻ noun
[UK: ˌʌn.də.ˈstænd.ɪŋ] [US: ˌʌn.dər.ˈstænd.ɪŋ]

go [goes]◼◼◻ noun
[UK: ɡəʊ] [US: ˈɡoʊ]

consensus [consensuses]◼◼◻ noun
[UK: kən.ˈsen.səs] [US: kən.ˈsen.səs]

contract [contracts]◼◼◻ noun
[UK: kən.ˈtrækt] [US: ˈkɑːn.ˌtrækt]

accordance◼◼◻ noun
[UK: əˈk.ɔːdns] [US: əˈk.ɔːr.dəns]

accord [accords]◼◼◻ noun
[UK: əˈk.ɔːd] [US: əˈk.ɔːrd]

convention [conventions]◼◻◻ noun
[UK: kən.ˈven.ʃn̩] [US: kən.ˈven.ʃn̩]

conformity [conformities] noun
[UK: kən.ˈfɔː.mɪ.ti] [US: kən.ˈfɔːr.mə.ti]

consistency [consistencies] noun
[UK: kən.ˈsɪ.stən.si] [US: kən.ˈsɪ.stən.si]

covenant [covenants] noun
[UK: ˈkʌ.və.nənt] [US: ˈkʌ.və.nənt]

assent [assents] noun
[UK: ə.ˈsent] [US: ə.ˈsent]

coincidence [coincidences] noun
[UK: kəʊ.ˈɪn.sɪ.dəns] [US: koʊ.ˈɪn.sɪ.dəns]

concurrence [concurrences] noun
[UK: kənˈk.ʌ.rəns] [US: kənˈk.ɜː.rəns]

congruity [congruities] noun
[UK: kən.ˈɡruːə.ti] [US: kən.ˈɡruːə.ti]

consilience noun
[UK: kən.ˈsɪ.lɪəns] [US: kən.ˈsɪ.lɪəns]

consistence noun
[UK: kən.ˈsɪ.stəns] [US: kən.ˈsɪ.stəns]

consonance [consonances] noun
[UK: ˈkɒn.sə.nəns] [US: ˈkɒn.sə.nəns]

consonancy noun
[UK: kˈɒnsənənsi] [US: kˈɑːnsənənsi]

consort [consorts] noun
[UK: kən.ˈsɔːt] [US: kən.ˈsɔːrt]

go-in noun
[UK: ɡəʊ ɪn] [US: ˈɡoʊ ɪn]

homology [homologies] noun
[UK: həmˈɒlədʒi] [US: həmˈɑːlədʒi]

paction noun
[UK: pˈakʃən] [US: pˈækʃən]

squaring noun
[UK: ˈskweər.ɪŋ] [US: ˈskwer.ɪŋ]

stand-in noun
[UK: stænd ɪn] [US: ˈstænd ɪn]

uniformness noun
[UK: ˈjuːnɪfɔːmnəs ] [US: ˈjunəˌfɔrmnəs ]

megegyezés (congruentia) főnév

congruence [congruences] noun
[UK: ˈkɒŋ.ɡruənt] [US: ˈkɒn.ɡruːəns]

congruency [congruencies] noun
[UK: kˈɒnɡruːənsi] [US: kˈɑːnɡruːənsi]

megegyezés (államok közt) főnév

entente noun
[UK: ɒn.ˈtɒnt] [US: ɒn.ˈtɒnt]

megegyezés a katolikus tanokkal főnév

catholicity noun
[UK: ˌkæ.θə.ˈlɪ.sɪ.ti] [US: ˌkæ.θə.ˈlɪ.sɪ.ti]

megegyezés hiánya főnév

disharmony [disharmonies] noun
[UK: dɪs.ˈhɑː.mə.ni] [US: ˌdɪs.ˈhɑːr.mə.ni]

megegyezés szerint

by arrangement[UK: baɪ ə.ˈreɪndʒ.mənt] [US: baɪ ə.ˈreɪndʒ.mənt]

megegyezés szerinti melléknév

agreed◼◼◼ adjective
[UK: ə.ˈɡriːd] [US: ə.ˈɡriːd]

concerted adjective
[UK: kən.ˈsɜː.tɪd] [US: kən.ˈsɝː.təd]

megegyezésen alapuló melléknév

consensual◼◼◼ adjective
[UK: kən.ˈsen.ʃuəl] [US: kən.ˈsen.suːəl]

megegyezéses melléknév

federal adjective
[UK: ˈfe.də.rəl] [US: ˈfe.də.rəl]

megegyezési kompromisszum

case of give and take[UK: keɪs əv ɡɪv ənd teɪk] [US: ˈkeɪs əv ˈɡɪv ænd ˈteɪk]

give and take[UK: ɡɪv ənd teɪk] [US: ˈɡɪv ænd ˈteɪk]

megegyezésre jut

come to an agreement◼◼◼[UK: kʌm tuː ən ə.ˈɡriː.mənt] [US: ˈkəm ˈtuː ˈæn ə.ˈɡriː.mənt]

12

You can find it in:

UngerskaEngelska