Ungersk-Engelsk ordbok » megdorgál är på engelska

UngerskaEngelska
megdorgál ige

rebuke◼◼◼ verb
[UK: rɪ.ˈbjuːk] [US: ri.ˈbjuːk]

reprimand◼◼◼ verb
[UK: ˈre.prɪ.mɑːnd] [US: ˈre.prə.ˌmænd]

reprove◼◼◻ verb
[UK: rɪ.ˈpruːv] [US: ri.ˈpruːv]

admonish verb
[UK: əd.ˈmɒ.nɪʃ] [US: æd.ˈmɑː.nɪʃ]

call down verb
[UK: kɔːl daʊn] [US: ˈkɒl ˈdaʊn]

call over the coals verb
[UK: kɔːl ˈəʊv.ə(r) ðə kəʊlz] [US: ˈkɒl ˈoʊv.r̩ ðə koʊlz]

check verb
[UK: tʃek] [US: ˈtʃek]

haze verb
[UK: heɪz] [US: ˈheɪz]

objurgate verb
[UK: ˈɒb.dʒə.ɡeɪt] [US: ˈɒb.dʒə.ɡeɪt]

pull up verb
[UK: pʊl ʌp] [US: ˈpʊl ʌp]

rate verb
[UK: reɪt] [US: ˈreɪt]

strafe verb
[UK: strɑːf] [US: ˈstreɪf]

upbraid verb
[UK: ˌʌp.ˈbreɪd] [US: əp.ˈbreɪd]

megdorgál vkt

give somebody jesse[UK: ɡɪv ˈsʌm.bə.di ˈdʒe.si] [US: ˈɡɪv ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈdʒe.si]

haul somebody over the coals[UK: hɔːl ˈsʌm.bə.di ˈəʊv.ə(r) ðə kəʊlz] [US: ˈhɒl ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈoʊv.r̩ ðə koʊlz]

megdorgálják

receive a rebuke[UK: rɪ.ˈsiːv ə rɪ.ˈbjuːk] [US: rə.ˈsiːv ə ri.ˈbjuːk]

megdorgálás főnév

rebuke noun
[UK: rɪ.ˈbjuːk] [US: ri.ˈbjuːk]

megdorgáló főnév

reprimander noun
[UK: ˈrɛprɪmɑːndə ] [US: ˈrɛprəˌmændər ]

alaposan megdorgál vkt

dress somebody down good and proper[UK: dres ˈsʌm.bə.di daʊn ɡʊd ənd ˈprɒ.pə(r)] [US: ˈdres ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈdaʊn ˈɡʊd ænd ˈprɑː.pər]

erősen megdorgál vkt

read the riot act to somebody[UK: riːd ðə ˈraɪət ækt tuː ˈsʌm.bə.di] [US: riːd ðə ˈraɪət ˈækt ˈtuː ˈsʌm.ˌbɑː.di]

keményen megdorgál vkt

pick somebody up sharply[UK: pɪk ˈsʌm.bə.di ʌp ˈʃɑː.pli] [US: ˈpɪk ˈsʌm.ˌbɑː.di ʌp ˈʃɑːr.pli]

You can find it in:

UngerskaEngelska

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies