Ungersk-Engelsk ordbok »

lehord är på engelska

UngerskaEngelska
lehord ige

scold◼◼◼ verb
[UK: skəʊld] [US: skoʊld]

blitz◼◻◻ verb
[UK: blɪts] [US: ˈblɪts]

carpet◼◻◻ verb
[UK: ˈkɑː.pɪt] [US: ˈkɑːr.pət]

rate◼◻◻ verb
[UK: reɪt] [US: ˈreɪt]

row◼◻◻ verb
[UK: raʊ] [US: ˈroʊ]

slag◼◻◻ verb
[UK: slæɡ] [US: sˈlæɡ]

becall verb
[UK: bɪkˈɔːl] [US: bɪkˈɔːl]

blow up verb
[UK: bləʊ ʌp] [US: ˈbloʊ ʌp]

call down verb
[UK: kɔːl daʊn] [US: ˈkɒl ˈdaʊn]

carry down verb

chide [chid, chidden] irregular verb
[UK: tʃaɪd tʃɪd ˈtʃɪ.dən] [US: ˈtʃaɪd tʃɪd ˈtʃɪ.dən]

dress down verb
[UK: dres daʊn] [US: ˈdres ˈdaʊn]

keelhaul verb
[UK: ˈkiːl.hɔːl] [US: ˈkiːl.hɔːl]

pan verb
[UK: pæn] [US: ˈpæn]

round on verb
[UK: ˈraʊnd ɒn] [US: ˈraʊnd ɑːn]

round upon verb
[UK: ˈraʊnd ə.ˈpɒn] [US: ˈraʊnd ə.ˈpɑːn]

slag off verb
[UK: slæɡ ɒf] [US: sˈlæɡ ˈɒf]

slate verb
[UK: sleɪt] [US: sˈleɪt]

strafe verb
[UK: strɑːf] [US: ˈstreɪf]

tick off verb
[UK: tɪk ɒf] [US: ˈtɪk ˈɒf]

vituperate verb
[UK: vɪ.ˈtjuː.pə.reɪt] [US: vɪ.ˈtjuː.pə.reɪt]

lehord (átv) ige

berate◼◼◼ verb
[UK: bɪ.ˈreɪt] [US: bɪ.ˈreɪt]

jump upon verb
[UK: dʒʌmp ə.ˈpɒn] [US: ˈdʒəmp ə.ˈpɑːn]

trim verb
[UK: trɪm] [US: ˈtrɪm]

trounce verb
[UK: traʊns] [US: ˈtraʊns]

lehord vkt

bawl somebody out[UK: bɔːl ˈsʌm.bə.di ˈaʊt] [US: ˈbɒl ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈaʊt]

blow somebody up[UK: bləʊ ˈsʌm.bə.di ʌp] [US: ˈbloʊ ˈsʌm.ˌbɑː.di ʌp]

lehord vkt (átv)

dress somebody down[UK: dres ˈsʌm.bə.di daʊn] [US: ˈdres ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈdaʊn]

give somebody gyp[UK: ɡɪv ˈsʌm.bə.di dʒɪp] [US: ˈɡɪv ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈdʒɪp]

put somebody in his place[UK: ˈpʊt ˈsʌm.bə.di ɪn hɪz ˈpleɪs] [US: ˈpʊt ˈsʌm.ˌbɑː.di ɪn ˈhɪz ˈpleɪs]

take a piece out of somebody[UK: teɪk ə piːs ˈaʊt əv ˈsʌm.bə.di] [US: ˈteɪk ə ˈpiːs ˈaʊt əv ˈsʌm.ˌbɑː.di]

lehordás főnév

ablation noun
[UK: æb.ˈleɪʃ.n̩] [US: æb.ˈleɪʃ.n̩]

crack-down◼◼◻ noun
[UK: kræk daʊn] [US: ˈkræk ˈdaʊn]

crackdown noun
[UK: ˈkræk.daʊn] [US: ˈkræk.ˌdaʊn]

detrition noun
[UK: dɪ.ˈtrɪ.ʃən] [US: dɪ.ˈtrɪ.ʃən]

row noun
[UK: raʊ] [US: ˈroʊ]

wigging◼◼◼ noun
[UK: ˈwɪ.ɡɪŋ] [US: ˈwɪ.ɡɪŋ]

lehordás (személyé)

misuse[UK: ˌmɪs.ˈjuːz] [US: ˌmɪ.ˈsjuːz]

lehordja (átv)

come down upon[UK: kʌm daʊn ə.ˈpɒn] [US: ˈkəm ˈdaʊn ə.ˈpɑːn]

lehordják (átv)

get the raspberry[UK: ˈɡet ðə ˈrɑːz.bə.ri] [US: ˈɡet ðə ˈræz.ˌbe.ri]

12

You can find it in:

UngerskaEngelska