Ungersk-Engelsk ordbok »

kinevet vkt är på engelska

UngerskaEngelska
kinevet vkt

be merry at somebody[UK: bi ˈme.ri ət ˈsʌm.bə.di] [US: bi ˈme.ri ət ˈsʌm.ˌbɑː.di]

be merry on somebody[UK: bi ˈme.ri ɒn ˈsʌm.bə.di] [US: bi ˈme.ri ɑːn ˈsʌm.ˌbɑː.di]

be merry with somebody[UK: bi ˈme.ri wɪð ˈsʌm.bə.di] [US: bi ˈme.ri wɪθ ˈsʌm.ˌbɑː.di]

deride somebody[UK: dɪ.ˈraɪd ˈsʌm.bə.di] [US: dɪ.ˈraɪd ˈsʌm.ˌbɑː.di]

have a laugh at somebody[UK: həv ə lɑːf ət ˈsʌm.bə.di] [US: həv ə ˈlæf ət ˈsʌm.ˌbɑː.di]

have somebody in derision[UK: həv ˈsʌm.bə.di ɪn dɪ.ˈrɪʒ.n̩] [US: həv ˈsʌm.ˌbɑː.di ɪn də.ˈrɪʒ.n̩]

hold somebody in derision[UK: həʊld ˈsʌm.bə.di ɪn dɪ.ˈrɪʒ.n̩] [US: hoʊld ˈsʌm.ˌbɑː.di ɪn də.ˈrɪʒ.n̩]

laugh at[UK: lɑːf ət] [US: ˈlæf ət]

laugh at somebody[UK: lɑːf ət ˈsʌm.bə.di] [US: ˈlæf ət ˈsʌm.ˌbɑː.di]

make merry over somebody[UK: ˈmeɪk ˈme.ri ˈəʊv.ə(r) ˈsʌm.bə.di] [US: ˈmeɪk ˈme.ri ˈoʊv.r̩ ˈsʌm.ˌbɑː.di]

ridicule somebody[UK: ˈrɪ.dɪ.kjuːl ˈsʌm.bə.di] [US: ˈrɪ.də.ˌkjuːl ˈsʌm.ˌbɑː.di]

sneer at somebody[UK: snɪə(r) ət ˈsʌm.bə.di] [US: ˈsnɪr ət ˈsʌm.ˌbɑː.di]

You can find it in:

UngerskaEngelska