Ungersk-Engelsk ordbok » kar är på engelska

UngerskaEngelska
kar főnév

arm◼◼◼ noun
[UK: ɑːm] [US: ˈɑːrm]

lever◼◼◻ noun
[UK: ˈliː.və(r)] [US: ˈle.vər]

faculty◼◻◻ noun
[UK: ˈfækl.ti] [US: ˈfæk.əl.ti]

handle◼◻◻ noun
[UK: ˈhæn.dl̩] [US: ˈhæn.dl̩]

rod◼◻◻ noun
[UK: rɒd] [US: ˈrɑːd]

school◼◻◻ noun
[UK: skuːl] [US: ˈskuːl]

wing◼◻◻ noun
[UK: wɪŋ] [US: ˈwɪŋ]

balancer noun
[UK: ˈbæ.lən.sə(r)] [US: ˈbæ.lən.sər]

magistral noun
[UK: mə.ˈdʒɪ.strəl] [US: ˈmæ.dʒɪ.strəl]

quire noun
[UK: ˈkwaɪə(r)] [US: ˈkwaɪr]

tentaculum noun
[UK: tentˈakjʊləm] [US: tentˈækjʊləm]

walking-beam noun
[UK: ˈwɔːk.ɪŋ biːm] [US: ˈwɔːk.ɪŋ ˈbiːm]

kár főnév

damage◼◼◼ noun
[UK: ˈdæ.mɪdʒ] [US: ˈdæ.mədʒ]

injury◼◼◼ noun
[UK: ˈɪn.dʒə.ri] [US: ˈɪn.dʒə.ri]

detriment◼◼◻ noun
[UK: ˈde.trɪ.mənt] [US: ˈde.trə.mənt]

harm◼◼◻ noun
[UK: hɑːm] [US: ˈhɑːrm]

hurt◼◼◻ noun
[UK: hɜːt] [US: ˈhɝːt]

loss◼◼◻ noun
[UK: lɒs] [US: ˈlɒs]

pity◼◼◻ noun
[UK: ˈpɪ.ti] [US: ˈpɪ.ti]

disadvantage◼◻◻ noun
[UK: ˌdɪ.səd.ˈvɑːn.tɪdʒ] [US: ˌdɪ.səd.ˈvæn.tɪdʒ]

expense◼◻◻ noun
[UK: ɪk.ˈspens] [US: ɪk.ˈspens]

ill◼◻◻ noun
[UK: ɪl] [US: ˈɪl]

impairment◼◻◻ noun
[UK: ɪm.ˈpeə.mənt] [US: ˌɪm.ˈper.mənt]

mischief◼◻◻ noun
[UK: ˈmɪs.tʃɪf] [US: ˈmɪs.tʃəf]

nuisance◼◻◻ noun
[UK: ˈnjuːsns] [US: ˈnuː.səns]

prejudice◼◻◻ noun
[UK: ˈpre.dʒʊ.dɪs] [US: ˈpre.dʒə.dəs]

shame◼◻◻ noun
[UK: ʃeɪm] [US: ˈʃeɪm]

disinterest noun
[UK: dɪs.ˈɪn.trəst] [US: ˌdɪ.ˈsɪn.tə.rəst]

disprofit noun
[UK: dɪsprˈɒfɪt] [US: dɪsprˈɑːfɪt]

disservice noun
[UK: dɪs.ˈsɜː.vɪs] [US: ˌdɪs.ˈsɝː.vəs]

feasant noun
[UK: fˈiːzənt] [US: fˈiːzənt]

mischievousness noun
[UK: ˈmɪs.tʃɪ.və.snəs] [US: ˈmɪs.tʃɪ.və.snəs]

that's a pity noun
[UK: ðæts ə ˈpɪ.ti] [US: ðæts ə ˈpɪ.ti]

toll noun
[UK: təʊl] [US: toʊl]

too bad noun
[UK: tuː bæd] [US: ˈtuː ˈbæd]

tort noun
[UK: tɔːt] [US: ˈtɔːrt]

kar

choral[UK: ˈkɔː.rəl] [US: ˈkɔː.rəl]

kár, hogy …

it is unfortunate that[UK: ɪt ɪz ʌn.ˈfɔː.tʃʊ.nət ðæt] [US: ˈɪt ˈɪz ʌn.ˈfɔːr.tʃə.nət ˈðæt]

kár, hogy nem voltál ott

you ought to have been there[UK: juː ˈɔːt tuː həv biːn ðeə(r)] [US: ˈjuː ˈɔːt ˈtuː həv ˈbɪn ˈðer]

kar (brachium) főnév

thoracic limb noun
[UK: ˈθɔː.ræks lɪm] [US: θɒ.ˈræ.sɪk ˈlɪm]

12

You can find it in:

UngerskaEngelska

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies