Ungersk-Engelsk ordbok »

könnyedén är på engelska

UngerskaEngelska
könnyedén

easily◼◼◼ adverb
[UK: ˈiː.zə.li] [US: ˈiː.zə.li]

easy [easier, easiest]◼◼◼ adjective
[UK: ˈiː.zi] [US: ˈiː.zi]

lightly◼◼◻ adverb
[UK: ˈlaɪt.li] [US: ˈlaɪt.li]

light◼◼◻ adverb
[UK: laɪt] [US: ˈlaɪt]

with ease◼◼◻ adverb
[UK: wɪð iːz] [US: wɪθ ˈiːz]

effortlessly (with ease)◼◻◻ adverb
[UK: ˈe.fət.lə.sli] [US: ˈe.fərt.lə.sli]

readily◼◻◻ adverb
[UK: ˈre.dɪ.li] [US: ˈre.də.li]

at ease◼◻◻ adverb
[UK: ət iːz] [US: ət ˈiːz]

swimmingly◼◻◻ adverb
[UK: ˈswɪ.mɪŋ.li] [US: ˈswɪ.mɪŋ.li]

hand over fist◼◻◻ adverb
[UK: hænd ˈəʊv.ə(r) fɪst] [US: ˈhænd ˈoʊv.r̩ ˈfɪst]

trippingly◼◻◻ adverb
[UK: ˈtrɪ.pɪŋ.li] [US: ˈtrɪ.pɪŋ.li]

hands down adverb
[UK: hændz daʊn] [US: ˈhændz ˈdaʊn]

airily adverb
[UK: ˈeə.rə.li] [US: ˈeə.rə.li]

jauntily adverb
[UK: ˈdʒɔːn.tɪ.li] [US: ˈdʒɒn.tə.li]

offhandedly adverb
[UK: ˌɒf.ˈhæn.dɪd.li] [US: ˌɒf.ˈhæn.dɪd.li]

hand over hand adverb
[UK: hænd ˈəʊv.ə(r) hænd] [US: ˈhænd ˈoʊv.r̩ ˈhænd]

in an easy manner adverb
[UK: ɪn ən ˈiː.zi ˈmæ.nə(r)] [US: ɪn ˈæn ˈiː.zi ˈmæ.nər]

like a duck takes to water adverb
[UK: ˈlaɪk ə dʌk teɪks tuː ˈwɔː.tə(r)] [US: ˈlaɪk ə ˈdək ˈteɪks ˈtuː ˈwɒ.tər]

palp adverb
[UK: palp] [US: palp]

wispily adverb
[UK: ˈwɪspɪli ] [US: ˈwɪspɪli ]

with great ease of manners adverb
[UK: wɪð ˈɡreɪt iːz əv ˈmæ.nəz] [US: wɪθ ˈɡreɪt ˈiːz əv ˈmæ.nərz]

könnyedén (táncol) határozószó

featly adverb
[UK: ˈfiːtli ] [US: ˈfitli ]

könnyedén aprókat lépked

trip[UK: trɪp] [US: ˈtrɪp]

trip along[UK: trɪp ə.ˈlɒŋ] [US: ˈtrɪp ə.ˈlɔːŋ]

könnyedén berizsporozott

snow-powdered[UK: snəʊ ˈpaʊ.dəd] [US: ˈsnoʊ ˈpaʊ.dərd]

könnyedén folyó

easy-flowing[UK: ˈiː.zi ˈfləʊɪŋ] [US: ˈiː.zi ˈfloʊɪŋ]

könnyedén kiráz (vmit) (átv) ige

be shit hot at something verb
[UK: bi ʃɪt hɒt ət ˈsʌm.θɪŋ] [US: bi ˈʃiːt hɑːt ət ˈsʌm.θɪŋ]

könnyedén lépked

trip[UK: trɪp] [US: ˈtrɪp]

trip along[UK: trɪp ə.ˈlɒŋ] [US: ˈtrɪp ə.ˈlɔːŋ]

könnyedén megnyer egy versenyt

win a race with a nice balance in hand[UK: wɪn ə reɪs wɪð ə naɪs ˈbæ.ləns ɪn hænd] [US: ˈwɪn ə ˈreɪs wɪθ ə ˈnaɪs ˈbæ.ləns ɪn ˈhænd]

könnyedén megráz

jig[UK: dʒɪɡ] [US: ˈdʒɪɡ]

joggle[UK: ˈdʒɒɡ.l̩] [US: ˈdʒɒɡ.l̩]

könnyedén súrol (vmit) ige

skim over something verb
[UK: skɪm ˈəʊv.ə(r) ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈskɪm ˈoʊv.r̩ ˈsʌm.θɪŋ]

könnyedén tanul (vmit) ige

take to something like a duck to water verb
[UK: teɪk tuː ˈsʌm.θɪŋ ˈlaɪk ə dʌk tuː ˈwɔː.tə(r)] [US: ˈteɪk ˈtuː ˈsʌm.θɪŋ ˈlaɪk ə ˈdək ˈtuː ˈwɒ.tər]

könnyedén vezeti a vésőt

have a delicate touch[UK: həv ə ˈde.lɪkət tʌtʃ] [US: həv ə ˈde.ləkət ˈtətʃ]

könnyedén érint ige

ensweep verb
[UK: enswˈiːp] [US: enswˈiːp]

sweep [swept, swept, sweeping, sweeps] irregular verb
[UK: swiːp swept swept] [US: ˈswiːp ˈswept ˈswept]

könnyedén ír

have a ready pen[UK: həv ə ˈre.di pen] [US: həv ə ˈre.di ˈpen]

You can find it in:

UngerskaEngelska