Ungersk-Engelsk ordbok » igazgató är på engelska

UngerskaEngelska
igazgató főnév

director (supervisor, manager)◼◼◼ noun
[UK: dɪ.ˈrek.tə(r)] [US: də.ˈrek.tər]

executive◼◼◼ noun
[UK: ɪɡ.ˈze.kjʊ.tɪv] [US: ɪg.ˈze.kjə.tɪv]

head◼◼◻ noun
[UK: hed] [US: ˈhed]

manager◼◼◻ noun
[UK: ˈmæ.nɪ.dʒə(r)] [US: ˈmæ.nə.dʒər]

administrator◼◻◻ noun
[UK: əd.ˈmɪ.nɪ.streɪ.tə(r)] [US: əd.ˈmɪ.nə.ˌstre.tər]

governing◼◻◻ noun
[UK: ˈɡʌv.n̩.ɪŋ] [US: ˈɡʌ.vərn.ɪŋ]

governor◼◻◻ noun
[UK: ˈɡʌ.və.nə(r)] [US: ˈɡʌ.vər.nər]

managing◼◻◻ adjective
[UK: ˈmæ.nɪdʒ.ɪŋ] [US: ˈmæ.nədʒ.ɪŋ]

master◼◻◻ noun
[UK: ˈmɑːst.ə(r)] [US: ˈmæst.r̩]

principal◼◻◻ noun
[UK: ˈprɪn.səp.l̩] [US: ˈprɪn.səp.l̩]

warden◼◻◻ noun
[UK: ˈwɔːd.n̩] [US: ˈwɔːr.dn̩]

boss noun
[UK: bɒs] [US: ˈbɒs]

directional adjective
[UK: dɪ.ˈrek.ʃn̩əl] [US: də.ˈrek.ʃn̩əl]

directory noun
[UK: dɪ.ˈrek.tə.ri] [US: də.ˈrek.tə.ri]

guiding noun
[UK: ˈɡaɪd.ɪŋ] [US: ˈɡaɪd.ɪŋ]

head teacher noun
[UK: hed ˈtiː.tʃə(r)] [US: ˈhed ˈtiː.tʃər]

mgr noun
[UK: ˌmɒn.ˈsiː.njə(r)] [US: ˌmɒn.ˈsiː.njər]

provost noun
[UK: ˈprɒ.vəst] [US: ˈprovost]

rector noun
[UK: ˈrek.tə(r)] [US: ˈrek.tər]

warden-pear noun
[UK: ˈwɔːd.n̩ peə(r)] [US: ˈwɔːr.dn̩ ˈper]

igazgató (iskolában) főnév

headmaster◼◼◼ noun
[UK: hed.ˈmɑː.stə(r)] [US: ˈhed.ˈmæ.stər]

igazgató tanács

governing body[UK: ˈɡʌv.n̩.ɪŋ ˈbɒ.di] [US: ˈɡʌ.vərn.ɪŋ ˈbɑː.di]

igazgató testület

managing collegiates[UK: ˈmæ.nɪdʒ.ɪŋ] [US: ˈmæ.nədʒ.ɪŋ]

igazgató titkára

secretary to the manager[UK: ˈse.krə.tə.ri tuː ðə ˈmæ.nɪ.dʒə(r)] [US: ˈse.krə.te.ri ˈtuː ðə ˈmæ.nə.dʒər]

igazgatóhelyettes főnév

deputy director◼◼◼ noun

deputy manager noun
[UK: ˈde.pjʊ.ti ˈmæ.nɪ.dʒə(r)] [US: ˈde.pjə.ti ˈmæ.nə.dʒər]

deputy-manager noun
[UK: ˈde.pjʊ.ti ˈmæ.nɪ.dʒə(r)] [US: ˈde.pjə.ti ˈmæ.nə.dʒər]

vice-manager noun
[UK: vaɪs ˈmæ.nɪ.dʒə(r)] [US: ˈvaɪs ˈmæ.nə.dʒər]

igazgatói melléknév

managerial◼◼◼ adjective
[UK: ˌmæ.nɪ.ˈdʒɪə.rɪəl] [US: ˌmæ.nɪ.ˈdʒɪ.riəl]

directorial◼◻◻ adjective
[UK: ˌdaɪ.rek.ˈtɔː.riəl] [US: də.rek.ˈtɔː.riəl]

wardenship adjective
[UK: ˈwɔːdnʃɪp ] [US: ˈwɔrdənʃɪp ]

igazgatói bizottság

directorate noun
[UK: dɪ.ˈrek.tə.rət] [US: də.ˈrek.tə.rət]

directory[UK: dɪ.ˈrek.tə.ri] [US: də.ˈrek.tə.ri]

igazgatói lakás főnév

schoolhouse noun
[UK: ˈskuːl.haʊs] [US: ˈskuːl.ˌhɑːws]

igazgatói működés főnév

directorate noun
[UK: dɪ.ˈrek.tə.rət] [US: də.ˈrek.tə.rət]

directorship noun
[UK: dɪ.ˈrek.tə.ʃɪp] [US: də.ˈrek.tər.ˌʃɪp]

igazgatói tanács

directorate noun
[UK: dɪ.ˈrek.tə.rət] [US: də.ˈrek.tə.rət]

directory[UK: dɪ.ˈrek.tə.ri] [US: də.ˈrek.tə.ri]

igazgatói tisztség főnév

directorate noun
[UK: dɪ.ˈrek.tə.rət] [US: də.ˈrek.tə.rət]

directorship noun
[UK: dɪ.ˈrek.tə.ʃɪp] [US: də.ˈrek.tər.ˌʃɪp]

12

You can find it in:

UngerskaEngelska

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies