Ungersk-Engelsk ordbok » hitelesség är på engelska

UngerskaEngelska
hitelesség főnév

authenticity◼◼◼ noun
[UK: ˌɔː.θen.ˈtɪ.sə.ti] [US: ˌɒ.θən.ˈtɪ.sə.ti]

credibility◼◼◼ noun
[UK: ˌkre.dɪ.ˈbɪ.lɪ.ti] [US: ˌkre.də.ˈbɪ.lə.ti]

accuracy◼◼◻ noun
[UK: ˈæ.kjə.rə.si] [US: ˈæ.kjə.rə.si]

genuineness◼◻◻ noun
[UK: ˈdʒe.njʊɪn nəs] [US: ˈdʒe.njə.wə.nəs]

trustworthiness◼◻◻ noun
[UK: ˈtrʌs.twɜː.ðɪ.nəs] [US: ˈtrʌˌs.twər.ði.nəs]

truthfulness◼◻◻ noun
[UK: ˈtruːθ.fəl.nəs] [US: ˈtruːθ.fəl.nəs]

authoritativeness noun
[UK: ɔː.ˈθɒ.rɪ.tə.tɪv.nəs] [US: ɔːr.ˈθɒ.rɪ.tə.tɪv.nəs]

believableness noun
[UK: bɪˈliːvəblnəs ] [US: bəˈlivəbəlnəs ]

historicity noun
[UK: ˌhɪ.stə.ˈrɪ.sɪ.tɪ] [US: hɪ.stə.ˈrɪ.sɪ.tiː]

hitelességet kölcsönöz, nyújt

lends credibility[UK: lendz ˌkre.dɪ.ˈbɪ.lɪ.ti] [US: ˈlendz ˌkre.də.ˈbɪ.lə.ti]

hitelességét megállapítja ige

authenticate verb
[UK: ɔː.ˈθen.tɪk.eɪt] [US: ɒ.ˈθen.təˌket]

forrás hitelességének mértéke főnév

believableness noun
[UK: bɪˈliːvəblnəs ] [US: bəˈlivəbəlnəs ]

kétes hitelességű melléknév

apocryphal adjective
[UK: ə.ˈpɒ.krəf.l̩] [US: ə.ˈpɑː.krəf.l̩]

You can find it in:

UngerskaEngelska

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies