Ungersk-Engelsk ordbok »

himbálódzik är på engelska

UngerskaEngelska
himbálódzik ige

swing [swung, swung, swinging, swings]◼◼◼ irregular verb
[UK: swɪŋ swʌŋ swʌŋ] [US: ˈswɪŋ ˈswəŋ ˈswəŋ]

rock [rocked, rocked, rocking, rocks]◼◼◻ verb
[UK: rɒk] [US: ˈrɑːk]

jiggle [jiggled, jiggled, jiggling, jiggles]◼◻◻ verb
[UK: ˈdʒɪɡ.l̩] [US: ˈdʒɪɡ.l̩]

blow to and fro verb
[UK: bləʊ tuː ənd frəʊ] [US: ˈbloʊ ˈtuː ænd ˈfroʊ]

roll [rolled, rolled, rolling, rolls] verb
[UK: rəʊl] [US: roʊl]

see-saw [see-sawed, see-sawed, see-sawing, see-saws] verb
[UK: ˈsiː ˈsɔː] [US: ˈsiː ˈsɔː]

slue verb
[UK: sluː] [US: sluː]

swag verb
[UK: swæɡ] [US: swæɡ]

himbálódzik ige
GB

slew verb
[UK: sluː] [US: sˈluː]

himbálódzik (női mell) ige

bounce [bounced, bounced, bouncing, bounces] verb
[UK: baʊns] [US: ˈbaʊns]

You can find it in:

UngerskaEngelska