Ungersk-Engelsk ordbok » határozatlan är på engelska

UngerskaEngelska
határozatlan (kiejtés) melléknév

unfixed adjective
[UK: un.fixd] [US: un.fixd]

határozatlan (ember) melléknév

hesitant adjective
[UK: ˈhe.zɪ.tənt] [US: ˈhe.zə.tənt]

határozatlan ember főnév

waverer noun
[UK: ˈweɪ.və.rə(r)] [US: ˈweɪ.və.rər]

wobbler noun
[UK: ˈwɒ.blə(r)] [US: ˈwɒ.blər]

határozatlan integrál főnév

indefinite integral (antiderivative) noun
[UK: ɪn.ˈde.fɪ.nət ˈɪn.tɪ.ɡrəl] [US: ˌɪn.ˈde.fə.nət ˈɪn.tə.ɡrəl]

határozatlan integrál főnév
menny

antiderivative noun
[UK: ˌantɪdɪrˈɪvətˌɪv] [US: ˌæntɪdɪrˈɪvətˌɪv]

határozatlan névelő főnév

indefinite article noun
[UK: ɪn.ˈde.fɪ.nət ˈɑː.tɪk.l̩] [US: ˌɪn.ˈde.fə.nət ˈɑːr.tək.l̩]

határozatlan névmás

indefinite pronoun[UK: ɪn.ˈde.fɪ.nət ˈprəʊ.naʊn] [US: ˌɪn.ˈde.fə.nət ˈproʊ.naʊn]

határozatlanság főnév

incertitude◼◼◼ noun
[UK: ɪn.ˈsɜː.tɪ.tjuːd] [US: ɪn.ˈsɝː.tɪ.tjuːd]

indecision◼◼◼ noun
[UK: ˌɪn.dɪ.ˈsɪʒ.n̩] [US: ˌɪn.də.ˈsɪʒ.n̩]

infirmity◼◻◻ noun
[UK: ɪn.ˈfɜː.mɪ.ti] [US: ˌɪn.ˈfɝː.mə.ti]

irresoluteness◼◻◻ noun
[UK: ɪrˈezəlˌuːtnəs] [US: ɪrˈezəlˌuːtnəs]

irresolution◼◻◻ noun
[UK: ɪ.ˌre.zə.ˈluːʃ.n̩] [US: ɪ.ˌre.zə.ˈluːʃ.n̩]

debility of purpose noun
[UK: dɪ.ˈbɪ.lɪ.ti əv ˈpɜː.pəs] [US: də.ˈbɪ.lə.ti əv ˈpɝː.pəs]

hesitation noun
[UK: ˌhe.zɪ.ˈteɪʃ.n̩] [US: ˌhe.zə.ˈteɪʃ.n̩]

indefinability noun
[UK: ˌɪndɪˌfaɪnəˈbɪlɪti ] [US: ɪndɪˌfaɪnəˈbɪlɪti ]

indefinitude noun
[UK: ɪndˈefɪnˌɪtjuːd] [US: ɪndˈefɪnˌɪɾuːd]

indetermination noun
[UK: ˌɪndɪtˌɜːmɪnˈeɪʃən] [US: ˌɪndɪtˌɜːmᵻnˈeɪʃən]

infirmity of purpose noun
[UK: ɪn.ˈfɜː.mɪ.ti əv ˈpɜː.pəs] [US: ˌɪn.ˈfɝː.mə.ti əv ˈpɝː.pəs]

obscureness noun
[UK: əbˈskjʊənəs ] [US: əbˈskjʊrnəs ]

shilly-shally noun
[UK: ˈʃɪ.lɪ.ˌʃæ.lɪ] [US: ˌʃæ.liː]

shilly-shelly noun
[UK: ʃˈɪliʃˈeli] [US: ʃˈɪlɪʃˈeli]

vagueness noun
[UK: ˈveɪɡ.nəs] [US: ˈveɪɡ.nəs]

weak-kneedness noun
[UK: wiːk] [US: ˈwiːk]

wobbliness noun
[UK: ˈwɒblɪnəs ] [US: ˈwɑbəlɪnəs ]

határozatlansági reláció

uncertainty principle[UK: ʌn.ˈsɜːtn.ti ˈprɪn.səp.l̩] [US: ʌn.ˈsɝː.tən.ti ˈprɪn.səp.l̩]

határozatlanul határozószó

vaguely◼◼◼ adverb
[UK: ˈveɪ.ɡli] [US: ˈveɪ.ɡli]

doubtfully◼◼◻ adverb
[UK: ˈdaʊt.fʊ.li] [US: ˈdaʊt.fʊ.li]

undecidedly◼◻◻ adverb
[UK: ˌʌndɪˈsaɪdɪdli ] [US: ˌʌndɪˈsaɪdɪdli ]

unsteadily◼◻◻ adverb
[UK: ʌn.ˈste.dɪ.li] [US: ʌn.ˈste.dɪ.li]

evasively adverb
[UK: ɪ.ˈveɪ.sɪ.vli] [US: ɪ.ˈveɪ.sɪ.vli]

loosely adverb
[UK: ˈluː.sli] [US: ˈluː.sli]

határozatlanul (átv) határozószó

hesitatingly adverb
[UK: ˈhe.sɪ.teɪ.tɪŋ.li] [US: ˈhe.sɪ.teɪ.tɪŋ.li]

belsőleg határozatlan melléknév

internally indeterminate adjective
[UK: ɪn.ˈtɜː.nə.li ˌɪn.dɪ.ˈtɜː.mɪ.nət] [US: ˌɪn.ˈtɝː.nə.li ˌɪn.də.ˈtɝː.mə.nət]

beteges határozatlanság főnév
orv

irresoluteness noun
[UK: ɪrˈezəlˌuːtnəs] [US: ɪrˈezəlˌuːtnəs]

Heisenberg-féle határozatlansági elv

Heisenberg uncertainty principle

kis határozatlan mennyiség főnév

small indefinite quantity noun
[UK: smɔːl ɪn.ˈde.fɪ.nət ˈkwɒn.tɪ.ti] [US: ˈsmɒl ˌɪn.ˈde.fə.nət ˈkwɑːn.tə.ti]

meghatározatlan melléknév

undetermined◼◼◼ adjective
[UK: ˌʌn.dɪ.ˈtɜː.mɪnd] [US: ˌʌn.də.ˈtɝː.mənd]

undefined◼◼◻ adjective
[UK: ˌʌn.dɪ.ˈfaɪnd] [US: ˌʌn.də.ˈfaɪnd]

indeterminate◼◻◻ adjective
[UK: ˌɪn.dɪ.ˈtɜː.mɪ.nət] [US: ˌɪn.də.ˈtɝː.mə.nət]

123

You can find it in:

UngerskaEngelska

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies