Ungersk-Engelsk ordbok » gyorsaság är på engelska

UngerskaEngelska
gyorsaság főnév

speed◼◼◼ noun
[UK: spiːd] [US: ˈspiːd]

rapidity◼◼◻ noun
[UK: rə.ˈpɪ.dɪ.ti] [US: rə.ˈpɪ.də.ti]

swiftness◼◼◻ noun
[UK: ˈswɪft.nəs] [US: ˈswɪft.nəs]

haste◼◻◻ noun
[UK: heɪst] [US: ˈheɪst]

pace◼◻◻ noun
[UK: peɪs] [US: ˈpeɪs]

promptitude◼◻◻ noun
[UK: ˈprɒmp.tɪ.tjuːd] [US: ˈprɒmp.tɪ.tjuːd]

promptness◼◻◻ noun
[UK: ˈprɒmpt.nəs] [US: ˈprɒmpt.nəs]

quickness◼◻◻ noun
[UK: ˈkwɪk.nəs] [US: ˈkwɪk.nəs]

rate◼◻◻ noun
[UK: reɪt] [US: ˈreɪt]

speediness◼◻◻ noun
[UK: ˈspiːdɪnəs ] [US: ˈspidɪnəs ]

velocity◼◻◻ noun
[UK: və.ˈlɒ.sɪ.ti] [US: və.ˈlɑː.sə.ti]

agility noun
[UK: ə.ˈdʒɪ.lə.ti] [US: ə.ˈdʒɪ.lə.ti]

dispatch noun
[UK: dɪ.ˈspætʃ] [US: ˌdɪ.ˈspætʃ]

expedition noun
[UK: ˌek.spɪ.ˈdɪʃ.n̩] [US: ˌek.spə.ˈdɪʃ.n̩]

fastness noun
[UK: ˈfɑːst.nəs] [US: ˈfæst.nəs]

fleetness noun
[UK: ˈfliːt.nəs] [US: ˈfliːt.nəs]

hastiness noun
[UK: ˈheɪ.stɪ.nəs] [US: ˈheɪ.stɪ.nəs]

pace-making noun
[UK: peɪs ˈmeɪk.ɪŋ] [US: ˈpeɪs ˈmeɪk.ɪŋ]

rapidness noun
[UK: ˈræpɪdnəs ] [US: ˈræpədnəs ]

readiness noun
[UK: ˈre.dɪ.nəs] [US: ˈre.di.nəs]

gyorsaság (celeritas) főnév

celerity◼◼◼ noun
[UK: sɪ.ˈle.rɪ.ti] [US: sɪ.ˈle.rɪ.ti]

gyorsaságban lehagy

outspeed (outspeeded outsped, outspeeded outsped)[UK: aʊtspˈiːd aʊtspˈiːdɪd ˈaʊtspt aʊtspˈiːdɪd ˈaʊtspt] [US: aʊtspˈiːd aʊtspˈiːdᵻd ˈaʊtspt aʊtspˈiːdᵻd ˈaʊtspt]

gyorsasági kísérletek kiindulópontja

measured mile[UK: ˈme.ʒəd maɪl] [US: ˈme.ʒərd ˈmaɪl]

gyorsasági prémium

dispatch-money[UK: dɪ.ˈspætʃ ˈmʌ.ni] [US: ˌdɪ.ˈspætʃ ˈmʌ.ni]

gyorsasági verseny

speed-trial[UK: spiːd ˈtraɪəl] [US: ˈspiːd ˈtraɪəl]

gyorsasági versenycsónak

speedboat[UK: ˈspiːd.bəʊt] [US: ˈspiːdboʊt]

gyorsaságmérő főnév

patent log noun
[UK: ˈpeɪtnt lɒɡ] [US: ˈpæ.tənt lɔːɡ]

gyorsaságra serkent

whip-up[UK: wɪp ʌp] [US: ˈwɪp ʌp]

csökkenti a tűzgyorsaságot

slacken the rate of fire[UK: ˈslækən ðə reɪt əv ˈfaɪə(r)] [US: sˈlækən ðə ˈreɪt əv ˈfaɪər]

egyenletes gyorsaság

even pace[UK: ˈiːv.n̩ peɪs] [US: ˈiːv.n̩ ˈpeɪs]

egyenletes gyorsaságú

even-paced[UK: ˈiːv.n̩ peɪst] [US: ˈiːv.n̩ ˈpeɪst]

futásgyorsaság növelés

overdrive[UK: ˈəʊv.ə.draɪv ˈəʊv.ə.ˈdrəʊv ˈəʊv.ə.ˈdrɪvn] [US: ˈoʊv.r̩.draɪv ˈəʊ.və.ˈdrəʊv ˈəʊ.və.ˈdrɪvn]

legnagyobb gyorsasággal

at full throttle[UK: ət fʊl ˈθrɒt.l̩] [US: ət ˈfʊl ˈθrɑːt.l̩]

with all possible dispatch[UK: wɪð ɔːl ˈpɒ.səb.l̩ dɪ.ˈspætʃ] [US: wɪθ ɔːl ˈpɑː.səb.l̩ ˌdɪ.ˈspætʃ]

with the utmost dispatch[UK: wɪð ðə ˈʌt.məʊst dɪ.ˈspætʃ] [US: wɪθ ðə ˈʌtmoʊst ˌdɪ.ˈspætʃ]

motorkerékpáros gyorsasági terepverseny főnév

moto-cross noun
[UK: ˈmotəʊ ˈkrɒs] [US: ˈmotoʊ ˈkrɑːs]

teljes gyorsasággal

at a great lick[UK: ət ə ˈɡreɪt lɪk] [US: ət ə ˈɡreɪt ˈlɪk]

at full lick[UK: ət fʊl lɪk] [US: ət ˈfʊl ˈlɪk]

tűzgyorsaság főnév

rate of fire noun
[UK: reɪt əv ˈfaɪə(r)] [US: ˈreɪt əv ˈfaɪər]

You can find it in:

UngerskaEngelska

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies