Ungersk-Engelsk ordbok »

golyószóró är på engelska

UngerskaEngelska
golyószóró főnév

Bren gun◼◼◼ noun
[UK: bren ɡʌn] [US: ˈbren ˈɡən]

Lewis gun◼◼◼ noun
[UK: ˈluːɪs ɡʌn] [US: ˈluːɪs ˈɡən]

light machine gun (LMG)◼◼◼ noun
[UK: laɪt mə.ˈʃiːn ɡʌn] [US: ˈlaɪt mɪ.ˈʃiːn ˈɡən]

light machine-gun noun
[UK: laɪt mə.ˈʃiːn ɡʌn] [US: ˈlaɪt mɪ.ˈʃiːn ˈɡən]

light-automatic riffle noun
[UK: laɪt ˌɔːtəˈmætɪk ˈrɪfl ] [US: laɪt ˌɔtəˈmætɪk ˈrɪfəl ]

tölténytár (golyószórón) főnév

feed-block noun
[UK: fiːd ˈblɒk] [US: ˈfiːd ˈblɑːk]

You can find it in:

UngerskaEngelska