Ungersk-Engelsk ordbok » fontos är på engelska

UngerskaEngelska
fontos melléknév

be of moment adjective
[UK: bi əv ˈməʊ.mənt] [US: bi əv ˈmoʊ.mənt]

big fish noun

capital adjective
[UK: ˈkæ.pɪ.təl] [US: ˈkæ.pə.təl]

concerned adjective
[UK: kən.ˈsɜːnd] [US: kən.ˈsɝːnd]

crucial (important) adjective
[UK: ˈkruːʃ.l̩] [US: ˈkruːʃ.l̩]

deep adjective
[UK: diːp] [US: ˈdiːp]

earnest adjective
[UK: ˈɜː.nɪst] [US: ˈɝː.nəst]

imperious adjective
[UK: ɪm.ˈpɪə.rɪəs] [US: ˌɪm.ˈpɪ.riəs]

important adjective
[UK: ɪm.ˈpɔːtnt] [US: ˌɪm.ˈpɔːr.tənt]

main adjective
[UK: meɪn] [US: ˈmeɪn]

major adjective
[UK: ˈmeɪ.dʒə(r)] [US: ˈmeɪ.dʒər]

material adjective
[UK: mə.ˈtɪə.rɪəl] [US: mə.ˈtɪ.riəl]

matter adjective
[UK: ˈmæ.tə(r)] [US: ˈmæ.tər]

memorable adjective
[UK: ˈme.mə.rəb.l̩] [US: ˈme.mə.rəb.l̩]

momentous adjective
[UK: mə.ˈmen.təs] [US: moˈmen.təs]

of great consequence adjective
[UK: əv ˈɡreɪt ˈkɒn.sɪ.kwəns] [US: əv ˈɡreɪt ˈkɑːn.sə.kwəns]

of high account adjective
[UK: əv haɪ əˈk.aʊnt] [US: əv ˈhaɪ əˈk.aʊnt]

of some account adjective
[UK: əv sʌm əˈk.aʊnt] [US: əv ˈsəm əˈk.aʊnt]

operative adjective
[UK: ˈɒ.pə.rə.tɪv] [US: ˈɑː.pə.rə.tɪv]

ponderous adjective
[UK: ˈpɒn.də.rəs] [US: ˈpɑːn.də.rəs]

relevant adjective
[UK: ˈre.lə.vənt] [US: ˈre.lə.vənt]

serious adjective
[UK: ˈsɪə.rɪəs] [US: ˈsɪ.riəs]

significant adjective
[UK: sɪɡ.ˈnɪ.fɪkənt] [US: sɪg.ˈnɪ.fɪkənt]

stressful adjective
[UK: ˈstre.sfl̩] [US: ˈstre.sfl̩]

substantial adjective
[UK: səb.ˈstæn.ʃl̩] [US: səb.ˈstæn.tʃl̩]

weighty adjective
[UK: ˈweɪ.ti] [US: ˈweɪ.ti]

fontos állása van

occupy an important post[UK: ˈɒ.kjʊ.paɪ ən ɪm.ˈpɔːtnt pəʊst] [US: ˈɑː.kjə.ˌpaɪ ˈæn ˌɪm.ˈpɔːr.tənt poʊst]

fontos állást tölt be

occupy an important post[UK: ˈɒ.kjʊ.paɪ ən ɪm.ˈpɔːtnt pəʊst] [US: ˈɑː.kjə.ˌpaɪ ˈæn ˌɪm.ˈpɔːr.tənt poʊst]

fontos cselekmények főnév

memorabilia noun
[UK: ˌme.mə.rə.ˈbɪ.liə] [US: ˌme.mə.rə.ˈbiː.ljə]

fontos dolog főnév

biggie noun
[UK: ˈbɪ.ɡi] [US: ˈbɪ.ɡi]

fontos ember főnév

a big deal[UK: ə bɪɡ diːl] [US: ə ˈbɪɡ ˈdiːl]

hotshot[UK: ˈhɑː.ˌtʃɑːt] [US: ˈhɑː.ˌtʃɑːt]

important person noun
[UK: ɪm.ˈpɔːtnt ˈpɜːs.n̩] [US: ˌɪm.ˈpɔːr.tənt ˈpɝː.sn̩]

muck-a-muck noun
[UK: mʌk ə mʌk] [US: ˈmək ə ˈmək]

fontos esemény

coup de theátre[UK: kuː də] [US: ˈkuː ˈdiː]

fontos események főnév

memorabilia noun
[UK: ˌme.mə.rə.ˈbɪ.liə] [US: ˌme.mə.rə.ˈbiː.ljə]

fontos események színtere főnév

theater noun
[UK: ˈθiːə.tə(r)] [US: ˈθiːə.tər]

theatre noun
[UK: ˈθɪə.tə(r)] [US: ˈθiːə.tər]

fontos hír főnév

earful noun
[UK: ˈɪə.fʊl] [US: ˈɪə.fʊl]

fontos következményekkel járó melléknév

consequential adjective
[UK: ˌkɒn.sɪ.ˈkwen.ʃl̩] [US: ˌkɑːn.sə.ˈkwen.tʃl̩]

12

You can find it in:

UngerskaEngelska

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies