Ungersk-Engelsk ordbok » figyelemmel kísér är på engelska

UngerskaEngelska
figyelemmel kísér

follow with attention[UK: ˈfɒ.ləʊ wɪð ə.ˈten.ʃn̩] [US: ˈfɑːlo.ʊ wɪθ ə.ˈten.ʃn̩]

figyelemmel kísér (vmit) ige

keep tabs on something verb
[UK: kiːp tæbz ɒn ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈkiːp ˈtæbz ɑːn ˈsʌm.θɪŋ]

figyelemmel kíséri a beszélgetést

follow a conversation[UK: ˈfɒ.ləʊ ə ˌkɒn.və.ˈseɪʃ.n̩] [US: ˈfɑːlo.ʊ ə ˌkɑːn.vər.ˈseɪʃ.n̩]

figyelemmel kíséri egy ügy fejlődését

keep track of a matter[UK: kiːp træk əv ə ˈmæ.tə(r)] [US: ˈkiːp ˈtræk əv ə ˈmæ.tər]

figyelemmel kísérés

monitoring[UK: ˈmɒ.nɪ.tər.ɪŋ] [US: ˈmɑː.nə.tər.ɪŋ]
business

You can find it in:

UngerskaEngelska

Din förhistoria

  Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

  Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

  Accept all cookies

  Cookies help us to:

  Save settings
  Accept all cookies