Ungersk-Engelsk ordbok »

fölényes är på engelska

UngerskaEngelska
fölényes

superior◼◼◼ adjective
[UK: suː.ˈpɪə.rɪə(r)] [US: suː.ˈpɪ.riər]

swaggering◼◻◻ adjective
[UK: ˈswæ.ɡər.ɪŋ] [US: ˈswæ.ɡər.ɪŋ]

arrogant◼◻◻ adjective
[UK: ˈæ.rə.ɡənt] [US: ˈe.rə.ɡənt]

sublime◼◻◻ adjective
[UK: sə.ˈblaɪm] [US: sə.ˈblaɪm]

supercilious◼◻◻ adjective
[UK: ˌsuː.pə.ˈsɪ.lɪəs] [US: ˌsuː.pər.ˈsɪ.liəs]

upstage◼◻◻ adjective
[UK: ˌʌp.ˈsteɪdʒ] [US: əp.ˈsteɪdʒ]

high-handed◼◻◻ adjective
[UK: haɪ ˈhæn.dɪd] [US: ˈhaɪ ˈhæn.dəd]

magisterial◼◻◻ adjective
[UK: ˌmæ.dʒɪ.ˈstɪə.rɪəl] [US: ˌmæ.dʒə.ˈstiː.riəl]

arch adjective
[UK: ɑːtʃ] [US: ˈɑːrtʃ]

ascendant adjective
[UK: ə.ˈsen.dənt] [US: ə.ˈsen.dənt]

off-hand adjective
[UK: ɒf hænd] [US: ˈɒf ˈhænd]

off-handed adjective
[UK: ɒf ˈhæn.dɪd] [US: ˈɒf ˈhæn.dəd]

up-stage [up-staged, up-staged, up-staging, up-stages] verb
[UK: ʌp steɪdʒ] [US: ʌp ˈsteɪdʒ]

fölényes győzelem főnév

walloping◼◼◼ noun
[UK: ˈwɒ.ləp.ɪŋ] [US: ˈwɒ.ləp.ɪŋ]

fölényes hangon határozószó

dogmatically adverb
[UK: dɒɡ.ˈmæ.tɪk.l̩i] [US: dagˈmæ.tɪk.l̩i]

fölényesen

airily◼◼◼ adverb
[UK: ˈeə.rə.li] [US: ˈeə.rə.li]

offhandedly◼◼◻ adverb
[UK: ˌɒf.ˈhæn.dɪd.li] [US: ˌɒf.ˈhæn.dɪd.li]

off-hand adjective
[UK: ɒf hænd] [US: ˈɒf ˈhænd]

fölényesen győz

win hands down◼◼◼[UK: wɪn hændz daʊn] [US: ˈwɪn ˈhændz ˈdaʊn]

wallop[UK: ˈwɒ.ləp] [US: ˈwɑː.ləp]

fölényesen könnyed

cavalier[UK: ˌkæ.və.ˈlɪə(r)] [US: ˌkæ.və.ˈlɪr]

fölényesen legyőz

wallop[UK: ˈwɒ.ləp] [US: ˈwɑː.ləp]

fölényesen viselkedik

queen it[UK: kwiːn ɪt] [US: ˈkwiːn ˈɪt]

fölényeskedik ige

get on one's high horse verb
[UK: ˈɡet ɒn wʌnz haɪ hɔːs] [US: ˈɡet ɑːn wʌnz ˈhaɪ ˈhɔːrs]

ride one's high horse verb
[UK: raɪd wʌnz haɪ hɔːs] [US: ˈraɪd wʌnz ˈhaɪ ˈhɔːrs]

ride the high horse verb
[UK: raɪd ðə haɪ hɔːs] [US: ˈraɪd ðə ˈhaɪ ˈhɔːrs]

throw one's weight about verb
[UK: ˈθrəʊ wʌnz weɪt ə.ˈbaʊt] [US: ˈθroʊ wʌnz ˈweɪt ə.ˈbaʊt]

fölényeskedik (átv) ige

throw one's weight around verb
[UK: ˈθrəʊ wʌnz weɪt ə.ˈraʊnd] [US: ˈθroʊ wʌnz ˈweɪt ə.ˈraʊnd]

fölényeskedik vkvel

lord it over somebody[UK: lɔːd ɪt ˈəʊv.ə(r) ˈsʌm.bə.di] [US: ˈlɔːrd ˈɪt ˈoʊv.r̩ ˈsʌm.ˌbɑː.di]

fölényeskedés főnév

cockiness◼◼◼ noun
[UK: ˈkɒk.i] [US: ˈkɑːk.i.nəs]

patronage noun
[UK: ˈpæ.trə.nɪdʒ] [US: ˈpæ.trə.nɪdʒ]

fölényeskedő melléknév

swaggering◼◼◼ adjective
[UK: ˈswæ.ɡər.ɪŋ] [US: ˈswæ.ɡər.ɪŋ]

cocksy adjective
[UK: ˈkɒk.sɪ] [US: ˈkɒk.sɪ]

coxy adjective
[UK: ˈkɒk.sɪ] [US: ˈkɒk.sɪ]

uppity adjective
[UK: ˈʌ.pɪ.ti] [US: ˈʌ.pə.ti]

fölényeskedő magatartás

air of patronage[UK: eə(r) əv ˈpæ.trə.nɪdʒ] [US: ˈer əv ˈpæ.trə.nɪdʒ]

fölényeskedő modor

air of patronage[UK: eə(r) əv ˈpæ.trə.nɪdʒ] [US: ˈer əv ˈpæ.trə.nɪdʒ]

fölényeskedően beszél ige

dogmatize [dogmatized, dogmatized, dogmatizing, dogmatizes]◼◼◼ verb
[UK: ˈdɒɡ.mə.taɪz] [US: ˈdɒɡ.mə.taɪz]

fesztelenül fölényes

swaggering[UK: ˈswæ.ɡər.ɪŋ] [US: ˈswæ.ɡər.ɪŋ]

swaggery adjective
[UK: swˈaɡəri] [US: swˈæɡɚri]

12

You can find it in:

UngerskaEngelska