Ungersk-Engelsk ordbok »

elégtelenség är på engelska

UngerskaEngelska
elégtelenség főnév

failure [failures]◼◼◼ noun
[UK: ˈfeɪ.ljə(r)] [US: ˈfeɪ.ljər]

defect [defects]◼◻◻ noun
[UK: dɪ.ˈfekt] [US: ˈdiː.fekt]

shortfall [shortfalls]◼◻◻ noun
[UK: ˈʃɔːt.fɔːl] [US: ˈʃɔːrt.ˌfɒl]

deficiency [deficiencies]◼◻◻ noun
[UK: dɪ.ˈfɪʃn.si] [US: də.ˈfɪ.ʃən.si]

inefficiency [inefficiencies]◼◻◻ noun
[UK: ˌɪ.nɪ.ˈfɪ.ʃən.si] [US: ˌɪ.nə.ˈfɪ.ʃən.si]

shortage [shortages]◼◻◻ noun
[UK: ˈʃɔː.tɪdʒ] [US: ˈʃɔːr.tədʒ]

inadequacy [inadequacies]◼◻◻ noun
[UK: ɪn.ˈæ.dɪ.kwə.si] [US: ˌɪ.ˈnæ.dɪ.kwə.si]

shortcoming [shortcomings] noun
[UK: ˈʃɔːtk.ʌm.ɪŋ] [US: ˈʃɔːrtˌk.əm.ɪŋ]

deficience [deficiences] noun
[UK: dɪfˈɪʃəns] [US: dɪfˈɪʃəns]

scantness noun
[UK: ˈskæntnəs ] [US: ˈskæntnəs ]

‎insufficiency noun

elégtelenség (insufficientia) főnév

insufficiency [insufficiencies]◼◼◼ noun
[UK: ˌɪn.sə.ˈfɪʃn.si] [US: ˌɪn.sə.ˈfɪʃn.si]

kompenzációs elégtelenség főnév

incompensation noun
[UK: ɪnkˌɒmpənsˈeɪʃən] [US: ɪnkˌɑːmpənsˈeɪʃən]

légzési elégtelenség kifejezés

respiratory insufficiency phrase

mellékvese-elégtelenség med főnév

adrenal insufficiency [adrenal insufficiencies] noun

májelégtelenség főnév

liver failure◼◼◼ noun

pangásos szívelégtelenség főnév

congestive heart failure◼◼◼ noun

szervi elégtelenség (insufficientia organica) főnév

failure [failures] noun
[UK: ˈfeɪ.ljə(r)] [US: ˈfeɪ.ljər]

szívasztma (szívelégtelenségben) (asthma cordiale) főnév

cardiasthma noun
[UK: kˈɑːdɪˌasθmə] [US: kˈɑːrdɪˌæsθmə]

heart-asthma noun
[UK: hɑːt ˈæ.smə] [US: ˈhɑːrt ˈæz.mə]

szívbillentyű-elégtelenség (insufficientia valvulae cordis) főnév

cardiac inadequacy noun
[UK: ˈkɑː.dɪæk ɪn.ˈæ.dɪ.kwə.si] [US: ˈkɑːr.di.ˌæk ˌɪ.ˈnæ.dɪ.kwə.si]

szívelégtelenség főnév

cardiac insufficiency◼◼◼ noun
[UK: ˈkɑː.dɪæk ˌɪn.sə.ˈfɪʃn.si] [US: ˈkɑːr.di.ˌæk ˌɪn.sə.ˈfɪʃn.si]

cardiac decompensation noun

szívelégtelenség (incompensatio cordis, insufficientia cordis) főnév

heart failure◼◼◼ noun
[UK: hɑːt ˈfeɪ.ljə(r)] [US: ˈhɑːrt ˈfeɪ.ljər]

cardiac failure [cardiac failures]◼◻◻ noun
[UK: ˈkɑː.dɪæk ˈfeɪ.ljə(r)] [US: ˈkɑːr.di.ˌæk ˈfeɪ.ljər]

szívelégtelenségi asztma (asthma cardiale) főnév

cardiac asthma noun
[UK: ˈkɑː.dɪæk ˈæ.smə] [US: ˈkɑːr.di.ˌæk ˈæz.mə]

veseelégtelenség főnév

kidney failure [kidney failures]◼◼◼ noun

renal failure [renal failures]◼◼◼ noun
[UK: ˈriːn.l̩ ˈfeɪ.ljə(r)] [US: ˈriːn.l̩ ˈfeɪ.ljər]

You can find it in:

UngerskaEngelska