Ungarsk-engelsk ordbok » elégtelenség betyr engelsk

UngarskEngelsk
elégtelenség

shortfall◼◼◼ noun
[UK: ˈʃɔːt.fɔːl] [US: ˈʃɔːrt.ˌfɒl]

deficiency◼◼◻ noun
[UK: dɪ.ˈfɪʃn.si] [US: də.ˈfɪ.ʃən.si]

failure◼◼◻ noun
[UK: ˈfeɪ.ljə(r)] [US: ˈfeɪ.ljər]

inadequacy◼◼◻ noun
[UK: ɪn.ˈæ.dɪ.kwə.si] [US: ˌɪ.ˈnæ.dɪ.kwə.si]

inefficiency◼◼◻ noun
[UK: ˌɪ.nɪ.ˈfɪ.ʃən.si] [US: ˌɪ.nə.ˈfɪ.ʃən.si]

shortage◼◼◻ noun
[UK: ˈʃɔː.tɪdʒ] [US: ˈʃɔːr.tədʒ]

shortcoming◼◻◻ noun
[UK: ˈʃɔːtk.ʌm.ɪŋ] [US: ˈʃɔːrtˌk.əm.ɪŋ]

defect noun
[UK: dɪ.ˈfekt] [US: ˈdiː.fekt]

deficience noun
[UK: dɪfˈɪʃəns] [US: dɪfˈɪʃəns]

scantness noun
[UK: ˈskæntnəs ] [US: ˈskæntnəs ]

‎insufficiency

elégtelenség (insufficientia) főnév

insufficiency◼◼◼ noun
[UK: ˌɪn.sə.ˈfɪʃn.si] [US: ˌɪn.sə.ˈfɪʃn.si]

kompenzációs elégtelenség

incompensation[UK: ɪnkˌɒmpənsˈeɪʃən] [US: ɪnkˌɑːmpənsˈeɪʃən]

mellékvese-elégtelenség med főnév

adrenal insufficiency noun

májelégtelenség

liver failure

pangásos szívelégtelenség

congestive heart failure

szervi elégtelenség (insufficientia organica) főnév

failure noun
[UK: ˈfeɪ.ljə(r)] [US: ˈfeɪ.ljər]

szívasztma (szívelégtelenségben) (asthma cordiale) főnév

cardiasthma noun
[UK: kˈɑːdɪˌasθmə] [US: kˈɑːrdɪˌæsθmə]

heart-asthma noun
[UK: hɑːt ˈæ.smə] [US: ˈhɑːrt ˈæz.mə]

szívbillentyű-elégtelenség (insufficientia valvulae cordis)

cardiac inadequacy[UK: ˈkɑː.dɪæk ɪn.ˈæ.dɪ.kwə.si] [US: ˈkɑːr.di.ˌæk ˌɪ.ˈnæ.dɪ.kwə.si]

szívelégtelenség

cardiac insufficiency◼◼◼[UK: ˈkɑː.dɪæk ˌɪn.sə.ˈfɪʃn.si] [US: ˈkɑːr.di.ˌæk ˌɪn.sə.ˈfɪʃn.si]

cardiac decompensation

szívelégtelenség (incompensatio cordis, insufficientia cordis) főnév

cardiac failure◼◼◼ noun
[UK: ˈkɑː.dɪæk ˈfeɪ.ljə(r)] [US: ˈkɑːr.di.ˌæk ˈfeɪ.ljər]

heart failure noun
[UK: hɑːt ˈfeɪ.ljə(r)] [US: ˈhɑːrt ˈfeɪ.ljər]

szívelégtelenségi asztma (asthma cardiale)

cardiac asthma[UK: ˈkɑː.dɪæk ˈæ.smə] [US: ˈkɑːr.di.ˌæk ˈæz.mə]

veseelégtelenség

kidney failure◼◼◼

renal failure◼◼◼[UK: ˈriːn.l̩ ˈfeɪ.ljə(r)] [US: ˈriːn.l̩ ˈfeɪ.ljər]

Andre søkemuligheter

UngarskEngelsk

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies