Ungersk-Engelsk ordbok » együttműködik är på engelska

UngerskaEngelska
együttműködik ige

cooperate◼◼◼ verb
[UK: kəʊ.ˈɒ.pə.reɪt] [US: koʊ.ˈɒ.pə.reɪt]

collaborate◼◼◻ verb
[UK: kə.ˈlæ.bə.reɪt] [US: kə.ˈlæ.bə.ˌret]

co-operate◼◻◻ verb
[UK: kəʊ ˈɒ.pə.reɪt] [US: ˈkoʊ ˈɑː.pə.ˌret]

interwork◼◻◻ verb
[UK: ˌɪntəwˈɜːk] [US: ˌɪntɚwˈɜːk]

coact verb
[UK: coact] [US: coact]

concur verb
[UK: kənˈk.ɜː(r)] [US: kənˈk.ɝː]

pull together verb
[UK: pʊl tə.ˈɡe.ðə(r)] [US: ˈpʊl tə.ˈɡe.ðər]

unite verb
[UK: ju.ˈnaɪt] [US: ju.ˈnaɪt]

együttműködik (vkvel) ige

play ball verb
[UK: ˈpleɪ bɔːl] [US: ˈpleɪ ˈbɒl]

együttműködik (vm)lyen cél érdekében

co-operate in attaining an end[UK: kəʊ ˈɒ.pə.reɪt ɪn ə.ˈteɪn.ɪŋ ən end] [US: ˈkoʊ ˈɑː.pə.ˌret ɪn ə.ˈteɪn.ɪŋ ˈæn ˈend]

együttműködik (vm)lyen eredmény érdekében

co-operate in attaining an end[UK: kəʊ ˈɒ.pə.reɪt ɪn ə.ˈteɪn.ɪŋ ən end] [US: ˈkoʊ ˈɑː.pə.ˌret ɪn ə.ˈteɪn.ɪŋ ˈæn ˈend]

együttműködik vkvel

stand In with somebody[UK: stænd ɪn wɪð ˈsʌm.bə.di] [US: ˈstænd ɪn wɪθ ˈsʌm.ˌbɑː.di]

korrektül együttműködik vkvel

play ball with somebody[UK: ˈpleɪ bɔːl wɪð ˈsʌm.bə.di] [US: ˈpleɪ ˈbɒl wɪθ ˈsʌm.ˌbɑː.di]

You can find it in:

UngerskaEngelska