Ungersk-Engelsk ordbok » csúcspont är på engelska

UngerskaEngelska
csúcspont főnév

peak◼◼◼ noun
[UK: piːk] [US: ˈpiːk]

head◼◼◻ noun
[UK: hed] [US: ˈhed]

height◼◼◻ noun
[UK: haɪt] [US: ˈhaɪt]

apex◼◻◻ noun
[UK: ˈeɪ.peks] [US: ˈeɪ.ˌpeks]

full◼◻◻ noun
[UK: fʊl] [US: ˈfʊl]

summit◼◻◻ noun
[UK: ˈsʌ.mɪt] [US: ˈsʌ.mət]

zenith◼◻◻ noun
[UK: ˈze.nɪθ] [US: ˈziː.nəθ]

acme noun
[UK: ˈæk.mi] [US: ˈæk.mi]

coping-stone noun
[UK: ˈkəʊp.ɪŋ stəʊn] [US: ˈkoʊp.ɪŋ ˈstoʊn]

culmen noun
[UK: kˈʌlmen] [US: kˈʌlmen]

heyday noun
[UK: ˈheɪ.deɪ] [US: ˈheɪ.ˌde]

high spot noun
[UK: haɪ spɒt] [US: ˈhaɪ ˈspɑːt]

meridian noun
[UK: mə.ˈrɪ.dɪən] [US: mə.ˈrɪ.diən]

pitch noun
[UK: pɪtʃ] [US: ˈpɪtʃ]

vertex, vertices noun
[UK: ˈvɜː.teks ˈvɜː.tɪ.siːz] [US: ˈvɝː.ˌteks ˈvɝː.tɪ.siːz]

csúcspont (apex) főnév

apex, apices noun
[UK: ˈeɪ.peks ˈeɪ.pɪ.siːz] [US: ˈeɪ.ˌpeks ˈeɪ.pɪ.siːz]

csúcspont (karrieré) főnév

high-water mark noun
[UK: haɪ ˈwɔːtə mɑːk ] [US: haɪ ˈwɔtər mɑrk ]

csúcspontja (vmin)ek

high spot of something[UK: haɪ spɒt əv ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈhaɪ ˈspɑːt əv ˈsʌm.θɪŋ]

dicsősége csúcspontján

at the meridian of one's glory[UK: ət ðə mə.ˈrɪ.dɪən əv wʌnz ˈɡlɔːr.i] [US: ət ðə mə.ˈrɪ.diən əv wʌnz ˈɡlɔːr.i]

eléri a csúcspontját

culminate in[UK: ˈkʌl.mɪ.neɪt ɪn] [US: ˈkʌl.mə.ˌnet ɪn]

You can find it in:

UngerskaEngelska

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies