Ungersk-Engelsk ordbok »

biztosít är på engelska

UngerskaEngelska
biztosít ige

ensure [ensured, ensured, ensuring, ensures]◼◼◼ verb
[UK: ɪn.ˈʃʊə(r)] [US: en.ˈʃʊr]

provide [provided, provided, providing, provides]◼◼◼ verb
[UK: prə.ˈvaɪd] [US: prə.ˈvaɪd]

provide (to ensure) [provided, provided, providing, provides]◼◼◼ verb
[UK: prə.ˈvaɪd] [US: prə.ˈvaɪd]

assure [assured, assured, assuring, assures]◼◼◻ verb
[UK: ə.ˈʃɔː(r)] [US: ə.ˈʃʊr]

secure [secured, secured, securing, secures]◼◼◻ verb
[UK: sɪ.ˈkjʊə(r)] [US: sɪ.ˈkjʊr]

guarantee [guaranteed, guaranteed, guaranteeing, guarantees]◼◼◻ verb
[UK: ˌɡæ.rən.ˈtiː] [US: ˌɡe.rən.ˈtiː]

grant [granted, granted, granting, grants]◼◼◻ verb
[UK: ɡrɑːnt] [US: ˈɡrænt]

support [supported, supported, supporting, supports]◼◼◻ verb
[UK: sə.ˈpɔːt] [US: sə.ˈpɔːrt]

cover [covered, covered, covering, covers]◼◼◻ verb
[UK: ˈkʌ.və(r)] [US: ˈkʌ.vər]

insure [insured, insured, insuring, insures]◼◼◻ verb
[UK: ɪn.ˈʃʊə(r)] [US: ˌɪn.ˈʃʊr]

strengthen [strengthened, strengthened, strengthening, strengthens]◼◼◻ verb
[UK: ˈstreŋ.θn̩] [US: ˈstreŋ.θn̩]

guard [guarded, guarded, guarding, guards]◼◻◻ verb
[UK: ɡɑːd] [US: ˈɡɑːrd]

warrant [warranted, warranted, warranting, warrants]◼◻◻ verb
[UK: ˈwɒ.rənt] [US: ˈwɔː.rənt]

anchor [anchored, anchored, anchoring, anchors]◼◻◻ verb
[UK: ˈæŋkə(r)] [US: ˈæŋkər]

patrol [patrolled, patrolled, patrolling, patrols]◼◻◻ verb
[UK: pə.ˈtrəʊl] [US: pəˈtroʊl]

indemnify [indemnified, indemnified, indemnifying, indemnifies]◼◻◻ verb
[UK: ɪn.ˈdem.nɪ.faɪ] [US: ˌɪn.ˈdem.nə.ˌfaɪ]

make sure verb
[UK: ˈmeɪk ʃʊə(r)] [US: ˈmeɪk ˈʃʊr]

skywrite verb
[UK: skˈaɪraɪt] [US: skˈaɪraɪt]

biztosít ige
vall|

appropriate [appropriated, appropriated, appropriating, appropriates]◼◼◻ verb
[UK: ə.ˈprəʊ.priət] [US: əˈpro.ʊ.priət]

biztosít (fedezéket) ige

defilade verb
[UK: ˌde.fɪ.ˈleɪd] [US: ˌde.fə.ˈleɪd]

biztosít (vkit (vmről)) ige

reassure (sb of something) [reassured, reassured, reassuring, reassures]◼◼◼ verb
[UK: ˌriːə.ˈʃʊə(r)] [US: ˌriə.ˈʃʊr]

biztosít (vm ellen) ige

indemnify against something verb
[UK: ɪn.ˈdem.nɪ.faɪ ə.ˈɡenst ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˌɪn.ˈdem.nə.ˌfaɪ ə.ˈɡenst ˈsʌm.θɪŋ]

indemnify from something verb
[UK: ɪn.ˈdem.nɪ.faɪ frəm ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˌɪn.ˈdem.nə.ˌfaɪ frəm ˈsʌm.θɪŋ]

biztosít vkt (vm) felől

certify somebody of something[UK: ˈsɜː.tɪ.faɪ ˈsʌm.bə.di əv ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈsɝː.tə.ˌfaɪ ˈsʌm.ˌbɑː.di əv ˈsʌm.θɪŋ]

biztosít vkt (vmről)

make somebody sure of something[UK: ˈmeɪk ˈsʌm.bə.di ʃʊə(r) əv ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈmeɪk ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈʃʊr əv ˈsʌm.θɪŋ]

biztosítalak vmiről

I'll see to it[UK: aɪl ˈsiː tuː ɪt] [US: ˈaɪl ˈsiː ˈtuː ˈɪt]

biztosítandó melléknév

securable adjective
[UK: sɪˈkjʊərəbl ] [US: sɪˈkjʊrəbl ]

biztosítatlan melléknév

unvouched adjective
[UK: ˌʌnˈvaʊʧt ] [US: ʌnˈvaʊʧt ]

biztosíthatlak róla

let me tell you◼◼◼[UK: let miː tel juː] [US: ˈlet ˈmiː ˈtel ˈjuː]

biztosíthatom arról, hogy …

I can ensure you that[UK: ˈaɪ kæn ɪn.ˈʃʊə(r) juː ðæt] [US: ˈaɪ ˈkæn en.ˈʃʊr ˈjuː ˈðæt]

biztosíthatom róla

let me tell you◼◼◼[UK: let miː tel juː] [US: ˈlet ˈmiː ˈtel ˈjuː]

biztosíthatom róla, hogy …

let me tell you that[UK: let miː tel juː ðæt] [US: ˈlet ˈmiː ˈtel ˈjuː ˈðæt]

biztosítható melléknév

assurable adjective
[UK: əˈʃʊərəbl ] [US: əˈʃʊrəbl ]

insurable adjective
[UK: ɪnˈʃʊərəbl ] [US: ɪnˈʃʊrəbl ]

biztosítja (vmnek) a hatását

put something across[UK: ˈpʊt ˈsʌm.θɪŋ ə.ˈkrɒs] [US: ˈpʊt ˈsʌm.θɪŋ ə.ˈkrɒs]

biztosítja a rendet (országban)

police[UK: pə.ˈliːs] [US: pə.ˈliːs]

biztosított

policyholder [policyholders]◼◼◼ noun
[UK: ˈpɒ.lə.si.həʊl.də(r)] [US: ˈpɒ.lə.siho.ʊl.də(r)]

insured [insureds]◼◻◻ noun
[UK: ɪn.ˈʃʊəd] [US: ˌɪn.ˈʃʊrd]

assured adjective
[UK: ə.ˈʃɔːd] [US: ə.ˈʃʊrd]

ensured adjective
[UK: ɪn.ˈʃʊəd] [US: en.ˈʃʊrd]

12

You can find it in:

UngerskaEngelska