Ungersk-Engelsk ordbok » bizonytalanság är på engelska

UngerskaEngelska
bizonytalanság főnév

doubtfulness noun
[UK: ˈdaʊt.fʊl.nəs] [US: ˈdaʊt.fʊl.nəs]

dubiousness noun
[UK: ˈdjuː.bɪə.snəs] [US: ˈdjuː.bɪə.snəs]

grogginess noun
[UK: ˈgrɒgɪnəs ] [US: ˈgrɑgɪnəs ]

incertitude noun
[UK: ɪn.ˈsɜː.tɪ.tjuːd] [US: ɪn.ˈsɝː.tɪ.tjuːd]

indefinability noun
[UK: ˌɪndɪˌfaɪnəˈbɪlɪti ] [US: ɪndɪˌfaɪnəˈbɪlɪti ]

indefinitude noun
[UK: ɪndˈefɪnˌɪtjuːd] [US: ɪndˈefɪnˌɪɾuːd]

indistinctness noun
[UK: ˌɪn.dɪ.ˈstɪŋkt.nəs] [US: ˌɪn.dɪ.ˈstɪŋkt.nəs]

insecurity noun
[UK: ˌɪn.sɪ.ˈkjʊə.rɪ.ti] [US: ˌɪn.sɪ.ˈkjʊ.rə.ti]

instability[UK: ˌɪn.stə.ˈbɪ.lɪ.ti] [US: ˌɪn.stə.ˈbɪ.lə.ti]

irresoluteness noun
[UK: ɪrˈezəlˌuːtnəs] [US: ɪrˈezəlˌuːtnəs]

obscureness noun
[UK: əbˈskjʊənəs ] [US: əbˈskjʊrnəs ]

obscurity noun
[UK: əb.ˈskjʊə.rɪ.ti] [US: əb.ˈskjʊ.rə.ti]

precariousness noun
[UK: prɪˈk.eə.rɪə.snɪs] [US: prɪˈk.eə.rɪə.snɪs]

precarity noun
[UK: prɪkˈarɪti] [US: prɪkˈærɪɾi]

quandary noun
[UK: ˈkwɒn.də.ri] [US: ˈkwɑːn.də.ri]

shakiness noun
[UK: ˈʃeɪk.ɪ.nəs] [US: ˈʃeɪk.i.nəs]

slipperiness noun
[UK: ˈslɪ.pə.rɪ.nəs] [US: ˈslɪ.pə.rɪ.nəs]

slippiness (slipperiness) noun
[UK: slˈɪpɪnəs] [US: slˈɪpɪnəs]

suspense noun
[UK: sə.ˈspens] [US: sə.ˈspens]

uncertainty noun
[UK: ʌn.ˈsɜːtn.ti] [US: ʌn.ˈsɝː.tən.ti]

unsafety noun

unsteadiness noun
[UK: ʌn.ˈste.di] [US: ʌn.ˈste.di]

vagueness noun
[UK: ˈveɪɡ.nəs] [US: ˈveɪɡ.nəs]

wobbliness noun
[UK: ˈwɒblɪnəs ] [US: ˈwɑbəlɪnəs ]

bizonytalanságban

in doubt[UK: ɪn daʊt] [US: ɪn ˈdaʊt]

bizonytalanságban hagy

leave somebody up in the air[UK: liːv ˈsʌm.bə.di ʌp ɪn ðə eə(r)] [US: ˈliːv ˈsʌm.ˌbɑː.di ʌp ɪn ðə ˈer]

leave up in the air[UK: liːv ʌp ɪn ðə eə(r)] [US: ˈliːv ʌp ɪn ðə ˈer]

bizonytalanságban hagy vkt

keep somebody guessing[UK: kiːp ˈsʌm.bə.di ˈɡes.ɪŋ] [US: ˈkiːp ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈɡes.ɪŋ]

bizonytalanságban tart vkt

hold somebody in play[UK: həʊld ˈsʌm.bə.di ɪn ˈpleɪ] [US: hoʊld ˈsʌm.ˌbɑː.di ɪn ˈpleɪ]

hold somebody in suspense[UK: həʊld ˈsʌm.bə.di ɪn sə.ˈspens] [US: hoʊld ˈsʌm.ˌbɑː.di ɪn sə.ˈspens]

keep somebody in play[UK: kiːp ˈsʌm.bə.di ɪn ˈpleɪ] [US: ˈkiːp ˈsʌm.ˌbɑː.di ɪn ˈpleɪ]

keep somebody in suspense[UK: kiːp ˈsʌm.bə.di ɪn sə.ˈspens] [US: ˈkiːp ˈsʌm.ˌbɑː.di ɪn sə.ˈspens]

bizonytalansági tényező

element of uncertainty[UK: ˈel.ɪ.mənt əv ʌn.ˈsɜːtn.ti] [US: ˈel.ɪ.mənt əv ʌn.ˈsɝː.tən.ti]

elhatározás bizonytalansága főnév

unfixedness noun
[UK: ʌnˈfɪkstnəs ] [US: ʌnˈfɪkstnəs ]

unfixity noun
[UK: ʌnfˈɪksɪti] [US: ʌnfˈɪksɪɾi]

eredmény bizonytalansága (kockadobásnál)

hazard[UK: ˈhæ.zəd] [US: ˈhæ.zərd]

kínzó bizonytalanságban hagy vkt

keep somebody on tenterhooks[UK: kiːp ˈsʌm.bə.di ɒn ˈten.tə.hʊks] [US: ˈkiːp ˈsʌm.ˌbɑː.di ɑːn ˈten.tə.hʊks]

kínzó bizonytalanságban tart vkt

keep somebody on tenterhooks[UK: kiːp ˈsʌm.bə.di ɒn ˈten.tə.hʊks] [US: ˈkiːp ˈsʌm.ˌbɑː.di ɑːn ˈten.tə.hʊks]

létbizonytalanság főnév

snakes and ladders noun
[UK: sneɪks ənd ˈlæ.dəz] [US: ˈsneɪks ænd ˈlæ.dərz]

You can find it in:

UngerskaEngelska

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies