Ungersk-Engelsk ordbok » akadályoz är på engelska

UngerskaEngelska
akadályoz ige

baulk◼◼◼ verb
[UK: bɔːk] [US: bɔːk]

prevent◼◼◼ verb
[UK: prɪ.ˈvent] [US: prɪ.ˈvent]

hamper◼◼◻ verb
[UK: ˈhæmp.ə(r)] [US: ˈhæmp.r̩]

impede◼◼◻ verb
[UK: ɪm.ˈpiːd] [US: ˌɪm.ˈpiːd]

interfere◼◼◻ verb
[UK: ˌɪn.tə.ˈfɪə(r)] [US: ˌɪn.tər.ˈfɪr]

obstruct◼◼◻ verb
[UK: əb.ˈstrʌkt] [US: əb.ˈstrəkt]

prohibit◼◼◻ verb
[UK: prə.ˈhɪ.bɪt] [US: proˈhɪ.bət]

bar◼◻◻ verb
[UK: bɑː(r)] [US: ˈbɑːr]

discourage◼◻◻ verb
[UK: dɪs.ˈkʌr.ɪdʒ] [US: dɪs.ˈkɝː.ɪdʒ]

hold◼◻◻ verb
[UK: həʊld] [US: hoʊld]

thwart◼◻◻ verb
[UK: θwɔːt] [US: ˈθwɔːrt]

antagonize verb
[UK: æn.ˈtæ.ɡə.naɪz] [US: æn.ˈtæ.ɡə.ˌnaɪz]

balk verb
[UK: ˈbɔːk] [US: ˈbɔːk]

bottleneck verb
[UK: ˈbɒtl.nek] [US: ˈbɑː.təl.ˌnek]

clog verb
[UK: klɒɡ] [US: ˈklɑːɡ]

clog up verb
[UK: klɒɡ ʌp] [US: ˈklɑːɡ ʌp]

counterwork verb
[UK: ˈkaʊn.tə.wɜːk] [US: ˈkaʊn.tə.wɜːk]

cramp verb
[UK: kræmp] [US: ˈkræmp]

crowd verb
[UK: kraʊd] [US: ˈkraʊd]

cumber verb
[UK: ˈkʌm.bə(r)] [US: ˈkʌm.bər]

detain verb
[UK: dɪ.ˈteɪn] [US: də.ˈteɪn]

embar verb
[UK: embˈɑː] [US: embˈɑːr]

embarrass verb
[UK: ɪm.ˈbæ.rəs] [US: em.ˈbe.rəs]

encumber verb
[UK: ɪnˈk.ʌm.bə(r)] [US: enˈk.ʌm.bər]

foreslow verb
[UK: fˈɔːsləʊ] [US: fˈɔːrsloʊ]

hold up verb
[UK: həʊld ʌp] [US: hoʊld ʌp]

impedite verb
[UK: ɪmpˈedaɪt] [US: ɪmpˈedaɪt]

incapacitate verb
[UK: ˌɪnk.ə.ˈpæ.sɪ.teɪt] [US: ˌɪnk.ə.ˈpæ.sə.ˌtet]

keep from verb
[UK: kiːp frəm] [US: ˈkiːp frəm]

pocket verb
[UK: ˈpɒkɪt] [US: ˈpɑːkət]

put back verb
[UK: ˈpʊt ˈbæk] [US: ˈpʊt ˈbæk]

put off verb
[UK: ˈpʊt ɒf] [US: ˈpʊt ˈɒf]

remorate verb
[UK: rɪmˈɔːreɪt] [US: rɪmˈoːreɪt]

set back verb
[UK: set ˈbæk] [US: ˈset ˈbæk]

stall verb
[UK: stɔːl] [US: ˈstɒl]

stick up verb
[UK: stɪk ʌp] [US: ˈstɪk ʌp]

tie (tied, tied) verb
[UK: taɪ taɪd taɪd] [US: ˈtaɪ ˈtaɪd ˈtaɪd]

traverse verb
[UK: ˈtræ.vɜːs] [US: ˈtræ.vərs]

akadályoz (vkt (vmben)) ige

inhibit (somebody from something)◼◼◼ verb
[UK: ɪn.ˈhɪ.bɪt] [US: ˌɪn.ˈhɪ.bət]

akadályoz (vmben) ige

hinder in something verb
[UK: ˈhɪn.də(r) ɪn ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈhɪn.dər ɪn ˈsʌm.θɪŋ]

12

You can find it in:

UngerskaEngelska

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies